Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp

cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách Nhà nước

quy định.Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà

nước.

Đào tạo cán bộ: Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế. Các

thành viên trong Bệnh viện phải mẫu mực thực hiện quy chế Bệnh viện và quy

định kỹ thuật Bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học: Bệnh viện là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa

học, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc khám bệnh, chữa bệnh và

chăm sóc sức khoẻ người bệnh.

Chỉ đạo tuyến: Hệ thống các Bệnh viện được tổ chức theo tuyến kỹ thuật.

Tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật tuyến dưới.

Phòng bệnh: Song song với khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh là nhiệm vụ

quan trọng của Bệnh viện.

Hợp tác quốc tế: Theo đúng các quy định của Nhà nước.

Quản lý kinh tế trong Bệnh viện: Thực hiện các quy định của Nhà nước về

thu, chi ngân sách của Bệnh viện; tổ chức việc hạch tốn chi phí về khám bệnh,

chữa bệnh trong Bệnh viện.

1.1.2. Công tác quản lý tài chính ở các Đơn vị sự nghiệp [11]1.1.2.1. Mục tiêu của quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp

Duy trì cán cân thu chi: đây là điều kiện tiên quyết và bắt buộc của quản lý tài

chính và cũng là tiêu chuẩn để đánh giá cho sự thành cơng trong cơ chế quản lý tài

chính mới.

Bệnh viện phải cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) thơng

qua các chỉ tiêu chun mơn.

Nhân viên phải hài lòng với chính sách đãi ngộ của Bệnh viện: đời sống cán

bộ công nhân viên được cải thiện và ngày càng được nâng cao, cải thiện phương

tiện làm việc, xây dựng và giữ gìn văn hóa Bệnh viện.

Bệnh viện phải phát triển cơ sở vật chất, trình độ, trang thiết bị kỹ thuật, phương

pháp phân phối nguồn lực, hiệu lực quản lý hành chính, phát triển các phòng khám

chun khoa và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất để cung cấp cho nhân dân.

Công bằng y tế phải luôn đặt lên hàng đầu, chất lượng phục vụ như nhau cho

các đối tượng, không phân biệt giàu nghèo, thoả mãn nhu cầu khám chữa bệnh của12mọi người khi ốm đau theo một mặt bằng chi phí nhất định mà khơng đòi hỏi khả

năng chi trả của người bệnh là điều kiện tiên quyết.BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

1.Cán cân thu chiY TẾ NHÀ NƯỚCNHÂN VIÊN B. VIỆN

3. Được hài lòng4. Phát triển BVBỆNH NHÂN

2. Chất lượng5. Công bằng y tếSơ đồ 1.1. Mục tiêu quản lý tài chính trong Bệnh viện

Như vậy, quản lý tài chính Bệnh viện phải đáp ứng cùng lúc bốn đối tác: Ban

Giám đốc Bệnh viện, bệnh nhân, nhân viên trong Bệnh viện và Nhà nước. Đó là:

u cầu của Ban giám đốc: hồn thành trách nhiệm thực hiện cán cân thu chi.

Với bệnh nhân: chất lượng KCB và công bằng y tế.

Với nhân viên: hài lòng do đời sống được cải thiện.

Y tế Nhà nước : phát triển Bệnh viện.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế xã hội nước ta hiện nay, ở một số vùng sâu,

vùng xa, biên giới hải đảo còn gặp nhiều khó khăn thì phải sắp xếp thứ tự ưu tiên

mục tiêu cần phấn đấu trước, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương.

Do đó, quản lý tài chính trong Bệnh viện công ở Việt Nam được định nghĩa là

việc quản lý toàn bộ các nguồn lực của Bệnh viện để phục vụ nhiệm vụ khám chữa

bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo tính hiệu quả, công bằng trong y tế.131.1.2.1. Nội dung Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp [12]

Nội dung quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp được quy định tại Nghị

định 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và gần đây nhất là Nghị định

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự

nghiệp cơng, Nghị định 85/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 quy định về cơ chế

hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch

vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Cụ thể

bao gồm các nội dung như sau:

(1) Quản lý nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp

* Các nguồn thu tại các đơn vị sự nghiệp bao gồm:

- Nguồn ngân sách nhà nước giao (chi thường xuyên và không thường

xuyên);

- Nguồn thu từ việc cung ứng dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao

(như viện phí và bảo hiểm y tế thanh tốn);

- Nguồn thu từ việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo cơ chế đặt hàng, cung

ứng dịch vụ công;

- Nguồn trích nộp của các cơ sở hạch tốn độc lập trực thuộc đơn vị theo quy

chế chi tiêu nội bộ; thu nhập được chia của các cơ sở “ thực hiện xã hội hóa” sau

khi hồn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

- Nguồn thu từ các hoạt động khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

* Nguyên tắc trong quản lý nguồn thu tại các đơn vị sự nghiệp:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời trên sổ kế

tốn và báo cáo tài chính tất cả các khoản thu phát sinh tại đơn vị, kể cả các khoản

thu từ các hoạt động dịch vụ, từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, thu

các lớp đào tạo ngắn hạn,... các khoản thu sự nghiệp khác như thuê trông xe, quầy

thuốc, căng tin,...

- Thường xuyên điều chỉnh mức thu, thông qua tổ chức đấu thầu hoặc trực

tiếp quản lý. Phải hạch toán và theo dõi riêng, chi tiết đầy đủ các khoản thu, chi của

các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thực hiện đăng ký, kê khai thuế, nộp

đầy đủ và kịp thời các khoản thuế theo quy định vào NSNN trong năm tài chính.14- Thực hiện việc quản lý thu tiền mặt theo đúng quy định.

- Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt thường xuyên và đột xuất, có biên bản kiểm

quỹ, sổ quỹ tiền mặt theo quy định.

- Chủ động thực hiện các giải pháp để chống gian lận, thất thoát, phấn đấu đạt

và vượt dự tốn được giao, đồng thời khơng lạm dụng thuốc, xét nghiệm, chiếu

chụp, dịch vụ kỹ thuật cao gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh. Cần phải

thường xuyên đối chiếu, rà sốt, kiểm sốt; xây dựng quy trình để có sự kiểm tra,

giám sát.

* Quản lý và sử dụng các khoản thu, mức thu

- Thu từ viện phí và bảo hiểm y tế (BHYT): Căn cứ vào khung mức thu theo

quy định của Nhà nước và nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động của đơn vị, các đơn

vị sự nghiệp có quyền quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng ngành

nghề, loại hình đào tạo… nhưng không được vượt quá khung mức thu do cơ quan

có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Thu từ hoạt động đơn đặt hàng của Nhà nước: Mức thu theo đơn giá quy

định của Nhà nước; trường hợp sản phẩm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền quy định giá, thì mức thu được xác định trên cơ sở dự tốn chi phí được cơ

quan tài chính cùng cấp thẩm định chấp thuận.

- Thu từ quầy thuốc bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn thuốc mua vào, giá bán ra.

Nghiêm cấm bán thuốc cho người bệnh vượt mức thặng dư số bán lẻ tối đa theo quy định.

- Thu từ hoạt động dịch vụ (không bao gồm các hoạt động khám chữa bệnh)

theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đơn vị được xây dựng

và quyết định các khoản thu, mức thu cụ thể theo ngun tắc bảo đảm đủ bù đắp

chi phí và có tích luỹ.

(2)Quản lý việc chi tiêu của đơn vị sự nghiệp

* Nguyên tắc quản lý và sử dụng các khoản chi, mức chi

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức

chi thống nhất.15- Thực hiện các khoản chi thường xuyên theo quy chế chi tiêu nội bộ (định

mức chi có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do nhà nước quy định căn cứ vào

khả năng thu và các quỹ hiện có).

- Thực hiện các khoản chi ngoài thường xuyên theo đúng tiêu chuẩn, định

mức quy định của nhà nước, không được cao hơn, thấp hơn.

- Trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng quy định.

* Tổ chức thực hiện dự toán chi đã được giao

Việc triển khai dự toán ngân sách hàng năm phải thực hiện theo quy định của

Luật NSNN. Ngồi ra, căn cứ tình hình kinh tế xã hội, chính sách tài chính hàng

năm để triển khai dự tốn theo các văn bản điều hành của Quốc Hội, Chính phủ và

văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính:

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi;

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên thực hiện chuyên môn được giao, ưu

tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã

hội và điều chỉnh tiền lương;

- Giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ động thổ, khởi

công, khánh thành công trình, đón nhận hn chương, danh hiệu thi đua, kỉ niệm

ngày thành lập,…sử dụng kinh phí NSNN.

* Nội dung chi của đơn vị sự nghiệp

- Căn cứ tính chất nguồn kinh phí, bao gồm:

Chi thường xuyên: Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có

thẩm quyền giao; Chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí;

Chi cho các hoạt động dịch vụ.

Chi không thường xuyên: Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và cơng nghệ;

Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; Chi thực hiện

chương trình mục tiêu quốc gia; Chi thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng

(điều tra, quy hoạch, khảo sát, nhiệm vụ khác) theo giá hoặc khung giá do Nhà

nước quy định; Chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngồi; Chi

thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; Chi thực hiện tinh

giảm biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định; Chi đầu tư XDCB, mua sắm16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×