Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khi quan sát học sinh thực hiện làm việc với SGK, tài liệu tham khảo , ban đầu học sinh lúng túng, chưa biết cách đọc và tóm tắt. Sau đó biết cách đọc xác định nội dung chính hanh hơn nhờ sự hướng dẫn của GV.

- Khi quan sát học sinh thực hiện làm việc với SGK, tài liệu tham khảo , ban đầu học sinh lúng túng, chưa biết cách đọc và tóm tắt. Sau đó biết cách đọc xác định nội dung chính hanh hơn nhờ sự hướng dẫn của GV.

Tải bản đầy đủ - 0trang

các kiến thức trong học tập vào trong cuộc s ống; bi ết s ử d ụng m ột s ố y ếu t ố

của lơgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng.

- HS các lớp TN biết vận dụng các ki ến thức lí thuy ết vào gi ải thích sâu

sắc các hiện tượng tự nhiên.

- Ở các lớp TN, HS có khả năng thu thập và xử lý thông tin, kh ả năng

vận dụng kiến thức thực tiễn hơn hẳn các l ớp ĐC. Những thao tác này các em

ở lớp TN được rèn luyện thường xuyên trong quá trình học nên được các em

áp dụng rất linh hoạt vào làm bài kiểm tra. Còn HS ở l ớp ĐC, do ít được rèn

luyện các thao tác trên nên còn chậm chạp, thụ động, các câu tr ả lời th ường

dài dòng, khơng đúng trọng tâm, khơng giải thích được bản chất của vấn đề.

HS lớp đối chứng thì lúng túng khi vận dụng ki ến th ức lí thuy ết đ ể gi ải

thích các câu hỏi tự luận . Như vậy HS lớp TN hi ểu sâu s ắc h ơn, có kh ả năng

trình bày logic hơn HS lớp ĐC.

3.4.2.3. Về độ bền kiến thức

Qua bài kiểm tra số 4 chúng tôi nhận thấy: Ở nhóm lớp thực nghi ệm HS

nhớ kiến thức lâu hơn, logic hơn, khả năng huy động, liên hệ các kiến th ức v ới

nhau nhanh chóng hơn, thể hiện ở điểm số bài kiểm tra có xu h ướng ổn đ ịnh,

chất lượng các bài kiểm tra tốt hơn. Còn ở các lớp ĐC, đi ểm số các bài ki ểm

tra độ bền kiến thức thấp hơn các bài kiểm tra ngay sau m ỗi bài h ọc. Ch ứng

tỏ kiến thức của các em đã bị quên nhiều (kém bền vững), do đó sự liên hệ các

kiến thức với nhau cũng rất kém, chất lượng bài làm thấp h ơn nhi ều so v ới

lớp TN, tỷ lệ khá giỏi ít.

3.4.2.4. Về sự phát triển các kĩ năng TH phần Sinh thái học - Sinh h ọc 12 THPT

của HS qua rèn luyện

Trong quá trình tiến hành thực nghiệm, chúng tôi không ch ỉ nêu hệ

thống câu hỏi để tổ chức HS hoạt động học tập trên l ớp, mà còn yêu cầu HS

trả lời các câu hỏi về nhà chuẩn bị trước bài tiếp theo. Do đó HS khơng ch ỉ rèn

được phương pháp tích cực, tự học trên lớp mà còn rèn được cả phương pháp90tự học ở nhà. Với việc chuẩn bị trước bài mới ở nhà, HS rất tự tin, chủ động

khi thực hiện các yêu cầu của GV trên lớp.

Trước khi thực nghiệm sư phạm, các kĩ năng TH của các em HS l ớp TN

còn yếu, đến giữa q trình thực nghiệm thì kĩ năng TH của các em đã được

tăng lên đáng kể. Phần lớn các em đã bi ết sắp xếp công vi ệc c ần làm và phân

phối thời gian hợp lí cho từng cơng việc. Khi ti ếp nhận thông tin các em đã

biết đọc chọn lọc, nhanh chóng và hiệu quả. Các em bi ết hoạt đ ộng nhóm tích

cực, thảo luận đúng nội dung trọng tâm cần giải quyết, tích cực đưa ra quan

điểm của mình một cách xây dựng nhất. Khi có sự trao đ ổi trái chi ều, các em

đã có thái độ khéo léo và lịch sự, đặt ra nh ững câu h ỏi đ ể làm rõ thêm v ấn đ ề

hoặc góp ý cho người khác. Bên cạnh đó HS ở nhóm TN đã bi ết cách đ ối chi ếu

và tự đánh giá kết quả học tập của bản thân một cách chính xác, khách quan

và nhận ra được giá trị của các kiến thức mình học được đối với học tập và

đời sống.

Đến cuối quá trình TN các em rất sôi nổi, hăng hái xây d ựng bài, m ạnh

dạn tranh luận bảo vệ ý kiến của mình trong q trình th ảo luận nhóm cũng

như trước lớp học. Thơng qua thảo luận nhóm trên lớp người học tự sửa sai

và đánh giá được năng lực của mình. GV chỉ cần giao nhiệm vụ, HS ch ủ đ ộng

vận dụng các kĩ năng đã có để TH các nội dung mới. Kết h ợp h ọc cá nhân và

hợp tác nhóm nhỏ để tăng cường tranh luận lý giải giúp HS lĩnh h ội ki ến th ức

chính xác nhất, khoa học nhất. Đánh giá định tính người học qua từng n ội

dung bài học, phát hiện sai sót kịp thời bổ sung nhằm nâng cao nh ận th ức của

người học, qua đó GV điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp v ới đối

tượng HS.

Tóm lại, qua phân tích định lượng và định tính kết quả học tập của HS

cho thấy: các HS ở lớp TN rèn luyện được tính tích cực, chủ động, sáng tạo,

khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập với SGK cũng như kh ả năng h ợp

tác nhóm, khả năng tự duy logic, trình bày khoa học hơn. Điều này th ể hiện rõ

qua điểm số, qua chất lượng các bài ki ểm tra ở nhóm lớp TN ln cao h ơn h ẳn91so với nhóm lớp ĐC. Từ đó cho phép kết luận giả thuyết khoa học đề tài đặt ra

là đúng đắn, khả thi và hiệu quả.Kết luận chương 3

Trong chương này, chúng tôi đã tiến hành th ực nghiệm sư phạm

để chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra bằng

cách sử dụng các qui trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng TH để tổ ch ức

cho HS TH phần Sinh thái học - Sinh học 12 THPT trong hình th ức bài lên

lớp.

Chúng tơi đã tiến hành thực nghiệm trên 332 HS lớp 12 gồm 8 lớp

( 4 lớp thực nghiệm và 4 lớp đối chứng) tiến hành th ực nghiệm trên 5

bài học do 2 giáo viên phụ trách thực nghiệm. Các giáo án ở các l ớp ĐC

theo quy định của Bộ GD&ĐT, lớp TN được biên soạn theo định h ướng

nghiên cứu.

Kết quả cho thấy:

- Cách dạy theo hướng nghiên cứu đã có kết quả nổi trội so v ới

cách dạy thông thường ở lớp ĐC.

- Qua các lần kiểm tra đều cho giá trị đáng tin cậy cả về mặt đ ịnh

hượng (mục 3.4.1) và mặt định tính (mục 3.4.2). Tất cả giá trị đo đ ược ở

lớp TN đều có ý nghĩa về mặt thống kê.

- Ở các lớp TN các em được áp dụng lý thuyết tổ h ợp và lý thuy ết

xác suất vào để giải quyết những vấn đề thực tế trong bài tập một cách

nhanh chóng và chuẩn xác hơn nhóm ĐC.

- Ở lớp TN, ý thức học tập, tinh thần tự giác ở trên lớp và ở nhà tốt

hơn lớp ĐC.92Từ những kết quả này đã cho thấy, biện pháp rèn luyện kĩ năng TH

như luận văn đã đề xuất đạt được hiệu quả nhân đôi, vừa nâng cao hiệu

quả lĩnh hội kiến thức vừa nâng cao kĩ năng TH cho HS. Như vậy có thể

khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài đặt ra là hoàn toàn đúng đắn,

khoa học và hiệu quả.93PHẦN II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận

Qua kết quả nghiên cứu, đối chiếu với các nhiệm vụ đặt ra, chúng

tôi rút ra những kết luận cơ bản sau:

Đã góp phần hồn thiện cơ sở lí luận và hệ thống hóa của việc rèn

luyện kĩ năng TH cho HS phần Sinh thái học – Sinh h ọc 12 THPT theo

nội dung từng bài học để tổ chức các bài lên lớp và ôn tập củng c ố kiến

thức.

Qua điều tra thực trạng chất lượng lĩnh hội kiến thức sinh h ọc nói

chung và kiến thức về Sinh thái học nói riêng ở tr ường THPT còn nhiều

hạn chế bởi khả năng sử dụng phương pháp, biện pháp và kĩ thuật dạy

học theo hướng tích cực đặc biệt là khả năng rèn luyện kĩ năng TH cho

HS còn chưa được nâng cao.

Có nhiều ngun nhân, trong đó ngun nhân chính là ph ần l ớn GV

chưa xác định được các kĩ năng cần có để TH phần Sinh thái h ọc - Sinh

học 12 THPT và biện pháp hình thành, phần lớn các em đã nhận th ức

đúng về sự cần thiết phải TH song động cơ và ý thức TH ch ưa cao.

Đề xuất được những kĩ năng TH chủ yếu, quan trọng để giúp HS

TH phần Sinh thái học - Sinh học 12 THPT, đó là : nhóm kĩ năng thu nh ận

thông tin ( kĩ năng làm việc với sách, kĩ năng nghe và ghi bài trên l ớp),

nhóm kĩ năng xử lí thơng tin ( kĩ năng hệ th ống hóa ki ến th ức, kĩ năng

thảo luận và bảo vệ sản phẩm kiến tạo, kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá và

tự điều chỉnh), kĩ năng vận dụng kiến thức; cùng với đó là các tiêu chí c ụ

thể của mồi kĩ năng.

- Đưa ra qui trình và đề xuất được những biện pháp cụ thể để rèn

các kĩ năng TH. Với mỗi biện pháp đều chỉ ra các b ước tiến hành và ví d ụ94minh họa để làm cơ sở giúp GV áp dụng phù hợp với yêu c ầu gi ảng dạy

của bản thân trong thực tế.

Tổ chức xây dựng được các giáo án lên lớp và tiến hành th ực

nghiệm ở trường phổ thông đã cho thấy hiệu quả của việc TH rèn luyện

kĩ năng TH cho học sinh trong dạy học kiến th ức m ới, ôn t ập c ủng c ố,

khẳng định được tính khả thi của giả thuyết nêu ra trong đề tài.

- Xây dựng được các giáo án và triển khai các giáo án vào dạy h ọc ở

khâu lên lớp, dạy học kiến thức mới và tiến hành th ực nghiệm sư ph ạm

ở trường phổ thông.

2. Đề nghị

- Từ những nghiên cứu cơ sở lí luận và dựa vào kết quả th ực

nghiệm, chúng tơi thấy tích hợp vấn đề thực tiễn trong tự nhiên vào d ạy

Sinh thái học - Sinh học 12 THPT là ph ương pháp d ạy h ọc cho k ết qu ả

tốt, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy

tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS. Cho nên, chúng tôi mong r ằng

phương pháp này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong dạy h ọc nói dung và

dạy Sinh học nói riêng.

- Để rèn luyện kĩ năng TH cho HS trong dạy học phần Sinh thái học

- Sinh học 12 THPT chúng tôi đã đưa ra các biện pháp c ụ th ể, các bi ện

pháp này chúng tôi đề xuất chỉ là bước đầu và còn nhi ều thi ếu sót h ạn

chế, hy vọng những nghiên cứu tiếp theo sẽ bổ sung , hồn thiện để có

thể áp dụng rộng rãi trong thực tiễn.

- Cần phải có thêm những nghiên cứu đề xuất các bi ện pháp rèn

luyện kĩ năng TH đối với các phần khác trong ch ương trình Sinh h ọc 12

THPT để nâng cao hiệu quả giảng dạy chương trình này.95Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khi quan sát học sinh thực hiện làm việc với SGK, tài liệu tham khảo , ban đầu học sinh lúng túng, chưa biết cách đọc và tóm tắt. Sau đó biết cách đọc xác định nội dung chính hanh hơn nhờ sự hướng dẫn của GV.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×