Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dạy nghề ngắn hạn thực hiện chuyển đổi nghề cho gần 10.000 lao động nông thôn sang khu vực thành thị do đô thị hoá, mở rộng không gian thị trấn Thanh Miện, trong đó dự án trọng điểm khu dân cư tập trung đang được hoàn thành với diện tích 20 ha để trở thàn

Dạy nghề ngắn hạn thực hiện chuyển đổi nghề cho gần 10.000 lao động nông thôn sang khu vực thành thị do đô thị hoá, mở rộng không gian thị trấn Thanh Miện, trong đó dự án trọng điểm khu dân cư tập trung đang được hoàn thành với diện tích 20 ha để trở thàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạy nghề ngắn hạn thực hiện chuyển đổi nghề cho gần 10.000 lao động nông thôn sang khu vực thành thị do đô thị hoá, mở rộng không gian thị trấn Thanh Miện, trong đó dự án trọng điểm khu dân cư tập trung đang được hoàn thành với diện tích 20 ha để trở thàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×