Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các dạng đột biến của gen CDH1 trong ung thư dạ dày lan tỏa di truyền (HDGC)

Các dạng đột biến của gen CDH1 trong ung thư dạ dày lan tỏa di truyền (HDGC)

Tải bản đầy đủ - 0trang

23gia đình khơng có tiền sử UTDD. Tuy nhiên, tỷ lệ đột biến lên đến 10% đã

được mô tả ở các cá nhân khơng có tiền sử gia đình nhưng được chẩn đoán

bệnh ở độ tuổi < 35 tuổi, từ các quần thể với tỷ lệ thấp của UTDD [4].3.2. Các dạng đột biến gen CDH1

Các loại đột biến hay gặp nhất liên quan đến gen CDH1 là thêm hoặc

mất đoạn nhỏ (chiếm 35%), đột biến sai nghĩa (28%), đột biến vô nghĩa và

đột biến chỗ nối exon-intron (16%). Đột biến mất exon lớn khá hiếm (chỉ

chiếm 5% số trường hợp) [3].

Theo nghiên cứu của tác giả Hansford năm 2015, có khoảng 155 kiểu

đột biến gen CDH1 đã được phát hiện [2]. Các đột biến chủ yếu là dạng mất

đoạn, theo sau là các dạng đột biến sai nghĩa. Hiện tại các nghiên cứu tập

trung phát hiện các kiểu đột biến gen CDH1 cũng như một số gen tiền năng

khác để bổ sung vào ngân hàng dữ liệu về bệnh.

3.3. Đột biến gen E-cadherin và sự biến đổi địa lý

Các tiêu chuẩn chẩn đoán HDGC đại diện cho một cách tiếp cận quan

trọng trong việc sàng lọc di truyền gen CDH1 ở những bệnh nhân nguy cơ

cao. Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng khu vực có nguy cơ UTDD và tỷ lệ

mắc bệnh có thể là một yếu tố mới liên quan chặt chẽ với tiên lượng bệnh.

Người dân ở khu vực có nguy cơ UTDD thấp hay nguy cơ cao có thể được

xem xét trong các tiêu chí này để xác định các trường hợp mắc bệnh mà có

đột biến nguy cơ cao hoặc thấp trong hội chứng di truyền. Dữ liệu này xác

minh rằng trong các khu vực có nguy cơ cao, các tiêu chí lâm sàng nên được

áp dụng nghiêm ngặt đối với các trường hợp có tiền sử gia đình đối với

UTDD nói riêng khi xác định được các thành viên rất trẻ mắc bệnh.24Điều quan trọng là sự biến đổi địa lý đại diện cho một yếu tố nguy cơ

mới cho UTDD, các đặc điểm lâm sàng và một số kết quả phân tử có thể xác

nhận nó. Khu vực địa lý có nguy cơ UTDD cao hay thấp, các thông tin quan

trọng, có thể đề xuất thêm các phương pháp tiếp cận khác nhau trong thực

hành lâm sàng, cho điều trị và phòng bệnh.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Guilford, P., et al., E-cadherin germline mutations in familial gastric

cancer. Nature, 1998. 392(6674): p. 402-5.2.Hansford, S., et al., Hereditary Diffuse Gastric Cancer Syndrome:

CDH1 Mutations and Beyond. JAMA Oncol, 2015. 1(1): p. 23-32.3.Carneiro, F., et al., Molecular pathology of familial gastric cancer, with an

emphasis on hereditary diffuse gastric cancer. J Clin Pathol, 2008. 61(1): p. 25-30.4.Kaurah, P., et al., Founder and recurrent CDH1 mutations in families with

hereditary diffuse gastric cancer. JAMA, 2007. 297(21): p. 2360-72.5.Richards, F.M., et al., Germline E-cadherin gene (CDH1) mutations

predispose to familial gastric cancer and colorectal cancer. Hum Mol

Genet, 1999. 8(4): p. 607-10.6.Takeichi, M., The cadherins: cell-cell adhesion molecules controlling

animal morphogenesis. Development, 1988. 102(4): p. 639-55.7.Takeichi, M., Cadherins: a molecular family important in selective cellcell adhesion. Annu Rev Biochem, 1990. 59: p. 237-52.8.Shapiro, L. and W.I. Weis, Structure and Biochemistry of Cadherins and

Catenins. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2009. 1(3).9.Huber, A.H. and W.I. Weis, The structure of the beta-catenin/E-cadherin

complex and the molecular basis of diverse ligand recognition by betacatenin. Cell, 2001. 105(3): p. 391-402.10. Barth, A.I., I.S. Nathke, and W.J. Nelson, Cadherins, catenins and APC

protein: interplay between cytoskeletal complexes and signaling

pathways. Curr Opin Cell Biol, 1997. 9(5): p. 683-90.11. Grunwald, G.B., The structural and functional analysis of cadherin

calcium-dependent cell adhesion molecules. Curr Opin Cell Biol, 1993.

5(5): p. 797-805.

12. Pecina-Slaus, N., Tumor suppressor gene E-cadherin and its role in

normal and malignant cells. Cancer Cell Int, 2003. 3(1): p. 17.

13. Liu, X. and K.M. Chu, E-cadherin and gastric cancer: cause,

consequence, and applications. Biomed Res Int, 2014. 2014: p. 637308.

14. van Roy, F. and G. Berx, The cell-cell adhesion molecule E-cadherin.

Cell Mol Life Sci, 2008. 65(23): p. 3756-88.

15. Ireton, R.C., et al., A novel role for p120 catenin in E-cadherin function.

J Cell Biol, 2002. 159(3): p. 465-76.

16. Peifer, M. and P. Polakis, Wnt signaling in oncogenesis and

embryogenesis--a look outside the nucleus. Science, 2000. 287(5458): p.

1606-9.

17. Yang, J. and R.A. Weinberg, Epithelial-mesenchymal transition: at the

crossroads of development and tumor metastasis. Dev Cell, 2008. 14(6):

p. 818-29.

18. Aceto, N., et al., Circulating tumor cell clusters are oligoclonal precursors

of breast cancer metastasis. Cell, 2014. 158(5): p. 1110-1122.

19. Sahai, E. and C.J. Marshall, RHO-GTPases and cancer. Nat Rev Cancer,

2002. 2(2): p. 133-42.

20. Suriano, G et al E-cadherin germline missense mutations and cell

phenotype: evidence for the independence of cell invasion on the motile

capabilities of the cells. Hum Mol Genet, 2003. 12(22): p. 3007-16.

21. Noren, N.K et al Cadherin engagement regulates Rho family GTPases. J

Biol Chem, 2001. 276(36): p. 33305-8.22. Rajnicek, A.M L.E. Foubister, and C.D. McCaig, Growth cone steering

by a physiological electric field requires dynamic microtubules,

microfilaments and Rac-mediated filopodial asymmetry. Journal of Cell

Science, 2006. 119(9): p. 1736-1745.

23. Petrova, Y.I L. Schecterson, and B.M. Gumbiner, Roles for E-cadherin cell

surface regulation in cancer. Mol Biol Cell, 2016. 27(21): p. 3233-3244.

24. Guilford, P E-cadherin downregulation in cancer: fuel on the fire? Mol

Med Today, 1999. 5(4): p. 172-7.

25. Carvalho, J Pinheiro, H Oliveira, C , E-cadherin germline mutations, in

Spotlight on Familial and Hereditary Gastric Cancer, G. In: Corso,

Roviello, F Editor. 2013: Dordrecht, Netherlands: Springer;. p. 35-49.

26. Birchmeier, W. and J. Behrens, Cadherin expression in carcinomas: role

in the formation of cell junctions and the prevention of invasiveness.

Biochim Biophys Acta, 1994. 1198(1): p. 11-26.

27. Li, D W. Lo, and U. Rudloff, Merging perspectives: genotype-directed

molecular therapy for hereditary diffuse gastric cancer (HDGC) and Ecadherin-EGFR crosstalk. Clin Transl Med, 2018. 7(1): p. 7.

28. Polakis, P Wnt signaling and cancer. Genes Dev, 2000. 14(15): p. 1837-51.

29. Nusse, R. and H.E. Varmus, Many tumors induced by the mouse

mammary tumor virus contain a provirus integrated in the same region

of the host genome. Cell, 1982. 31(1): p. 99-109.

30. Bhanot, P et al A new member of the frizzled family from Drosophila

functions as a Wingless receptor. Nature, 1996. 382(6588): p. 225-30.

31. Rubinfeld, B et al Association of the APC gene product with betacatenin. Science, 1993. 262(5140): p. 1731-4.

32. Sparks, A.B et al Mutational analysis of the APC/beta-catenin/Tcf

pathway in colorectal cancer. Cancer Res, 1998. 58(6): p. 1130-4.33. Li, L et al Axin and Frat1 interact with dvl and GSK, bridging Dvl to

GSK in Wnt-mediated regulation of LEF-1. EMBO J, 1999. 18(15): p.

4233-40.

34. Morin, P.J et al Activation of beta-catenin-Tcf signaling in colon cancer by

mutations in beta-catenin or APC. Science, 1997. 275(5307): p. 1787-90.

35. Iwao, K et al Activation of the beta-catenin gene by interstitial deletions

involving exon 3 in primary colorectal carcinomas without adenomatous

polyposis coli mutations. Cancer Res, 1998. 58(5): p. 1021-6.

36. Park, W.S et al Frequent somatic mutations of the beta-catenin gene in

intestinal-type gastric cancer. Cancer Res, 1999. 59(17): p. 4257-60.

37. Hart, M.J et al Downregulation of beta-catenin by human Axin and its

association with the APC tumor suppressor, beta-catenin and GSK3

beta. Curr Biol, 1998. 8(10): p. 573-81.

38. Groden, J et al Identification and characterization of the familial

adenomatous polyposis coli gene. Cell, 1991. 66(3): p. 589-600.

39. Kinzler, K.W et al Identification of FAP locus genes from chromosome

5q21. Science, 1991. 253(5020): p. 661-5.

40. Polakis, P The oncogenic activation of beta-catenin. Curr Opin Genet

Dev, 1999. 9(1): p. 15-21.

41. Kawahara, K et al Down-regulation of beta-catenin by the colorectal

tumor suppressor APC requires association with Axin and beta-catenin. J

Biol Chem, 2000. 275(12): p. 8369-74.

42. Blair, V et al Hereditary diffuse gastric cancer: diagnosis and

management. Clin Gastroenterol Hepatol, 2006. 4(3): p. 262-75.

43. Oliveira, C et al Role of pathology in the identification of hereditary

diffuse gastric cancer: report of a Portuguese family. Virchows Arch,

2005. 446(2): p. 181-4.44. van der Post, R.S et al Hereditary diffuse gastric cancer: updated

clinical guidelines with an emphasis on germline CDH1 mutation

carriers. J Med Genet, 2015. 52(6): p. 361-74.

45. Ferlay, J D.M. Parkin, and E. Steliarova-Foucher, Estimates of cancer

incidence and mortality in Europe in 2008. Eur J Cancer, 2010. 46(4): p.

765-81.

46. Oliveira, C et al Genetic screening for familial gastric cancer. Hered

Cancer Clin Pract, 2004. 2(2): p. 51-64.

47. Oliveira, C R. Seruca, and F. Carneiro, Genetics, pathology, and clinics

of familial gastric cancer. Int J Surg Pathol, 2006. 14(1): p. 21-33.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dạng đột biến của gen CDH1 trong ung thư dạ dày lan tỏa di truyền (HDGC)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×