Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình ảnh PET/CT là sự kết hợp giữa hình ảnh cấu trúc của tổ chức trên CT và hình ảnh chuyển hóa trên PET. PET/CT giúp đánh giá giai đoạn bệnh một cách hệ thống và chính xác, từ đó đánh giá khả năng phẫu thuật, lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp và ti

Hình ảnh PET/CT là sự kết hợp giữa hình ảnh cấu trúc của tổ chức trên CT và hình ảnh chuyển hóa trên PET. PET/CT giúp đánh giá giai đoạn bệnh một cách hệ thống và chính xác, từ đó đánh giá khả năng phẫu thuật, lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp và ti

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình ảnh PET/CT là sự kết hợp giữa hình ảnh cấu trúc của tổ chức trên CT và hình ảnh chuyển hóa trên PET. PET/CT giúp đánh giá giai đoạn bệnh một cách hệ thống và chính xác, từ đó đánh giá khả năng phẫu thuật, lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp và ti

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×