Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác giả Landolt nghiên cứu trên 155 trẻ em có thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể trung bình 95 phút, sử dụng bộ câu hỏi TACQOL cho thấy rằng, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể kéo dài có liên quan tới việc suy giảm CLCS trong các lĩnh vực vận động, nhận thức

Tác giả Landolt nghiên cứu trên 155 trẻ em có thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể trung bình 95 phút, sử dụng bộ câu hỏi TACQOL cho thấy rằng, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể kéo dài có liên quan tới việc suy giảm CLCS trong các lĩnh vực vận động, nhận thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác giả Landolt nghiên cứu trên 155 trẻ em có thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể trung bình 95 phút, sử dụng bộ câu hỏi TACQOL cho thấy rằng, thời gian tuần hoàn ngoài cơ thể kéo dài có liên quan tới việc suy giảm CLCS trong các lĩnh vực vận động, nhận thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×