Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HrQoL trong lĩnh vực nhận thức do bố mẹ đánh giá thấp hơn so với trẻ tự đánh giá, nghĩa là phụ huynh nhận thấy trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn trong các hoạt động nhận thức hàng ngày. Sự khác biệt trong nhận định HrQoL của trẻ thể hiện sự lo lắng của bố mẹ

HrQoL trong lĩnh vực nhận thức do bố mẹ đánh giá thấp hơn so với trẻ tự đánh giá, nghĩa là phụ huynh nhận thấy trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn trong các hoạt động nhận thức hàng ngày. Sự khác biệt trong nhận định HrQoL của trẻ thể hiện sự lo lắng của bố mẹ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HrQoL trong lĩnh vực nhận thức do bố mẹ đánh giá thấp hơn so với trẻ tự đánh giá, nghĩa là phụ huynh nhận thấy trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn trong các hoạt động nhận thức hàng ngày. Sự khác biệt trong nhận định HrQoL của trẻ thể hiện sự lo lắng của bố mẹ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×