Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác động tiêu cực của sự dư thừa GCs nội sinh hoặc ngoại sinh trên sự cân bằng glucose liên quan đến khả năng làm giảm tiêu thụ glucose của toàn cơ thể. Insulin sau khi liên kết với thụ thể của nó ở màng tế bào, sẽ kích thích sự hấp thu glucose, oxy hoá g

Tác động tiêu cực của sự dư thừa GCs nội sinh hoặc ngoại sinh trên sự cân bằng glucose liên quan đến khả năng làm giảm tiêu thụ glucose của toàn cơ thể. Insulin sau khi liên kết với thụ thể của nó ở màng tế bào, sẽ kích thích sự hấp thu glucose, oxy hoá g

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác động tiêu cực của sự dư thừa GCs nội sinh hoặc ngoại sinh trên sự cân bằng glucose liên quan đến khả năng làm giảm tiêu thụ glucose của toàn cơ thể. Insulin sau khi liên kết với thụ thể của nó ở màng tế bào, sẽ kích thích sự hấp thu glucose, oxy hoá g

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×