Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương tinh hoàn

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương tinh hoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

67- Độ I nên điều trị nội khoa bảo tôn, độ II phẫu thuật thăm dò b ảo

tơn, thăm dò, cắt bán phần hay toàn phần nên áp dụng cho độ III,

IV, V.

2. Kết quả điều trị chấn thương tinh hồn

- Khơng có sự khác biệt về thời gian điều trị theo 2 ph ương pháp

nội khoa và ngoại khoa.

- Biến chứng sớm chủ yếu là nhiễm trùng.

- Kích thước tinh hồn, testosterone, tinh dịch đơ sau điều trị ở

nhóm ngoại khoa bảo tơn hồn tồn là tốt nhất.

- Trong điều trị cắt tinh hồn, tinh dịch đơ bị ảnh hưởng nhiều nhất,

testosterone và kích thước tinh hồn bên đối diện ít bị ảnh h ưởng.KIẾN NGHỊ

Chấn thương tinh hồn là bệnh lý tương đối hiếm gặp, tuy nhiên để lại

hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản nếu khơng điều trị kịp

thời. Chẩn đốn và điều trị sớm trước 72h có vai trò quan trọng giảm tỷ lệ cắt

tinh hồn. Chẩn đốn trên lâm sàng dựa vào các dấu hiệu thường gặp: Đau

vùng bẹn bìu, sưng nề, bầm tím. Đánh giá hình thái tinh hồn trên siêu âm và

tín hiệu mạch trên siêu âm Doppler giúp sàng lọc cũng như đưa ra phương

pháp điều trị kịp thời. Phân độ chấn thương tinh hoàn theo AAST chia làm 5

độ có ý nghĩa quyết định hướng điều trị. Chụp MRI chỉ khi trên siêu âm nghi

ngờ sự mất liên tục của bao trắng.

Mở rộng chỉ định mổ thăm dò, nhưng khi xử trí các thương tổn ở tinh

hồn thì cố gắng bảo tồn tối đa. Điều trị nội khoa ở bệnh nhân chấn thương

đơn giản, tụ máu chỉ khu trú ở nông và không tiến triển lan rộng, đau

giảm dần.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Cubillos J., Reda E. F., Gitlin J. et al (2010). A conservative approach to

testicular rupture in adolescent boys. J Urol, 184(4 Suppl), 1733-1738.2.McAninch J.W. and Santucci R. A. (2002). Genitourinary Trauma.

Campbell’s Urology, W.B. Saunders, 125-159.3.Trần Lê Linh Phương và Lê Hồng (2002). Tình hình chấn thương và vết

thương bộ phận sinh dục ngoài điều trị tại BV Chợ Rẫy trong 3 năm

1998-2000. Y học TP. Hồ Chí Minh, 6(3).4.Lin W. W., Kim E. D., Quesada E. T. et al (1998). Unilateral testicular

injury from external trauma: Evaluation of semen quality and endocrine

parameters. J Urol, 159(3), 841-843.5.Hinman Jr. Frank (1993). Atlas of Urosurgical Anatomy, Elsevier Health

Sciences, 212-218.6.Trịnh Bình và Đỗ Kính (2004). Mơ học, NXB Y học, 98-102.7.Đỗ Kính (2001). Phơi thai học người, NXB Y học, 85-92.8.Netter Frank H. (2013). Giải phẫu phần bụng. Atlas giải phẫu người,

NXB Y học, 5, 366-375.9. Nguyễn Quang Quyền (1999). Cơ quan sinh dục nam. Giải phẫu học, NXB

Y học, 2, 239-243.

10. Nguyễn Thành Như, Vũ Lê Chuyên và Nguyễn Văn Hiệp (2002). Sơ

lược khảo sát thể tích tinh hồn trung bình của đàn ơng Việt Nan trường

thành. Tạp chí ngoại khoa, 10(9), 121.

11. Lê Ngọc Trọng (2003). Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường

thập kỷ 90 - thế kỷ XX, NXB Y học.

12. Van der Horst C., Martinez Portillo F. J., Seif C. et al (2004). Male

genital injury: diagnostics and treatment. BJU Int, 93(7), 927-930.13. Phạm Thị Minh Đức (2011). Sinh lý học, NXB Y học, 211-215.

14. Deurdulian Corinne, Mittelstaedt Carol A., Chong Wui K. et al (2007).

US of Acute Scrotal Trauma: Optimal Technique, Imaging Findings, and

Management. RadioGraphics, 27(2), 357-369.

15. Buckley J. C. and McAninch J. W. (2006). Use of ultrasonography for

the diagnosis of testicular injuries in blunt scrotal trauma. J Urol, 175(1),

175-178.

16. Bieniek J. M. and Sumfest J. M. (2014). Sports-related testicular injuries

and the use of protective equipment among young male athletes.

Urology, 84(6), 1485-1489.

17. Thiruchelvam N Papoutsoglou N. (2013). Diagnosis and Management of

Testicular Injuries. Medical & Surgical Urology, 02(02), 15-25.

18. Cannis Mark, Mailhot Thomas and Perera Phillips (2013). Bedside

Ultrasound in a Case of Blunt Scrotal Trauma. Western Journal of

Emergency Medicine, 14(2), 127-129.

19. Lee Sung Hoon, Bak Chong Won, Choi Min Ho et al (2008). Trauma to

male genital organs: a 10-year review of 156 patients, including 118

treated by surgery. BJU Int, 101(2), 211-215.

20. Guichard G., El Ammari J., Del Coro C. et al (2008). Accuracy of

ultrasonography in diagnosis of testicular rupture after blunt scrotal

trauma. Urology, 71(1), 52-56.

21. Hunter S. R., Lishnak T. S., Powers A. M. et al (2013). Male genital

trauma in sports. Clin Sports Med, 32(2), 247-254.

22. Oyen Raymond H. (2002). Scrotal ultrasound. European Radiology,

12(1), 19-34.23. Gorecka-Szyld B. (1999). [Evaluation of the value of color doppler

ultrasound investigations in diagnosis of the most frequently occurring

diseases of the scrotal pouch]. Ann Acad Med Stetin, 45, 227-237.

24. Bhatt Shweta and Dogra Vikram S. (2008). Role of US in Testicular and

Scrotal Trauma. RadioGraphics, 28(6), 1617-1629.

25. Moore E. E., Malangoni M. A., Cogbill T. H. et al (1996). Organ injury

scaling VII: cervical vascular, peripheral vascular, adrenal, penis, testis,

and scrotum. J Trauma, 41(3), 523-524.

26. Park Jung-Suk and Lee Sun-Ju (2007). Testicular Injuries-Efficacy of the

Organ Injury Scale Developed by the American Association for the

Surgery of Trauma. Korean J Urol, 48(1), 61-65.

27. Kim S. H., Park S., Choi S. H. et al (2009). The efficacy of magnetic

resonance imaging for the diagnosis of testicular rupture: a prospective

preliminary study. J Trauma, 66(1), 239-242.

28. Terlecki Ryan P and Santucci Richard A (2017). Testicular Trauma,

Retrieved 9/11/2017. .

29. Ngô Gia Hy (1988). Thương tích bìu và tinh hồn. Cấp cứu niệu khoa,

NXB Y Học, 1, 209 - 216.

30. Nguyễn Bửu Triều (2007). Chấn thương vùng bìu. Bệnh học Tiết Niệu,

NXB Y Học, 124-156.

31. Munter D. W. and Faleski E. J. (1989). Blunt scrotal trauma: emergency

department evaluation and management. Am J Emerg Med, 7(2), 227-234.

32. Tan P. K. and Lee Y. M. (1998). Traumatic dislocation of the testes. Ann

Acad Med Singapore, 27(2), 269-271.

33. Sakamoto Y., Matsumoto T., Mizunoe Y. et al (1995). [Murine

"sympathetic orchitis" induced by unilateral testicular injury and

autoimmune response]. Nihon Hinyokika Gakkai zasshi. The japanese

journal of urology, 86(12), 1751-1756.34. Suominen J. J. (1995). Sympathetic auto-immune orchitis. Andrologia,

27(4), 213-216.

35. McCormack J. L., Kretz A. W. and Tocantins R. Traumatic Rupture of

the Testicle. J Urol, 96(1), 80-82.

36. Haas C. A., Brown S. L. and Spirnak J. P. (1999). Penile fracture and

testicular rupture. World J Urol, 17(2), 101-106.

37. Lobianco R., Regine R., De Siero M. et al (2011). Contrast-enhanced

sonography in blunt scrotal trauma(). Journal of Ultrasound, 14(4), 188-195.

38. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Hà (2012). Bước đầu ứng dụng

các kĩ thuật tạo hình điều trị thương tổn mắc phải cơ quan sinh dục ngồi

nam giới. Y học TP. Hồ Chí Minh, 16(3), 402-406.

39. Hoàng Long (2011). Chấn thương và vết thương cơ quan sinh dục ngoài,

, truy cập 4/10/2017.

40. Mulhall J. P., Gabram S. G. and Jacobs L. M. (1995). Emergency

management of blunt testicular trauma. Acad Emerg Med, 2(7), 639-643.

41. Mohr A. M., Pham A. M., Lavery R. F. et al (2003). Management of

trauma to the male external genitalia: the usefulness of American

Association for the Surgery of Trauma organ injury scales. J Urol, 170(6

Pt 1), 2311-2315.

42. Bjurlin M. A., Goble S. M., Fantus R. J. et al (2011). Outcomes in

geriatric genitourinary trauma. J Am Coll Surg, 213(3), 415-421.

43. Pogorelic Z., Juric I., Biocic M. et al (2011). Management of testicular

rupture after blunt trauma in children. Pediatr Surg Int, 27(8), 885-889.

44. Muttarak M., Thinyu S. and Lojanapiwat B. (2007). Clinics in diagnostic

imaging (114). Rupture of the right testis. Singapore Med J, 48(3), 264268; quiz 269.45. Wang Z., Yang J. R., Huang Y. M. et al (2016). Diagnosis and

management of testicular rupture after blunt scrotal trauma: a literature

review. Int Urol Nephrol, 48(12), 1967-1976.

46. Adams R. J., Attia M. and Cronan K. (2008). Report of 4 cases of

testicular rupture in adolescent boys secondary to sports-related trauma.

Pediatr Emerg Care, 24(12), 847-848.

47. Gadda F., Spinelli M. G., Cozzi G. et al (2012). Emergency testicular

sperm extraction after scrotal trauma in a patient with a history of

contralateral orchiopexy for cryptorchidism: case report and review of

the literature. Fertil Steril, 97(5), 1074-1077.

48. Negrine R., Easter W., Fraser I. et al (2010). Neonatal testicular trauma:

scrotal rupture. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 95(3), F193.

49. D'Andrea A., Coppolino F., Cesarano E. et al (2013). US in the

assessment of acute scrotum. Crit Ultrasound J, 5 Suppl 1, S8.

50. Hormann M., Balassy C., Philipp M. O. et al (2004). Imaging of the

scrotum in children. Eur Radiol, 14(6), 974-983.

51. Kim S. H., Park S., Choi S. H. et al (2007). Significant predictors for

determination of testicular rupture on sonography: a prospective study. J

Ultrasound Med, 26(12), 1649-1655.

52. Vaidyanathan S., Soni B. M., Singh G. et al (2001). Blunt trauma to

scrotum in men with spinal cord injury after they had completed

rehabilitation in a spinal unit. Spinal Cord, 39(8), 442-448.

53. Parenti G. C., Feletti F., Brandini F. et al (2009). Imaging of the scrotum:

role of MRI. Radiol Med, 114(3), 414-424.

54. Buckley J. C. and McAninch J. W. (2006). Diagnosis and management

of testicular ruptures. Urol Clin North Am, 33(1), 111-116, vii.55. Cross J. J. L., Berman L. H., Elliott P. G. et al (1999). Scrotal trauma: A

cause of testicular atrophy, J Urol, 185(2), 1523-1529.

56. McAninch J. W., Kahn R. I., Jeffrey R. B. et al (1984). Major traumatic

and septic genital injuries. J Trauma, 24(4), 291-298.

57. Kukadia A. N., Ercole C. J., Gleich P. et al (1996). Testicular trauma:

potential impact on reproductive function. J Urol, 156(5), 1643-1646.

58. Williams M., Rosner I., Chen Y. et al (2015). Testosterone recovery after

polytrauma and scrotal injury in patients from Operation Enduring

Freedom and Operation Iraqi Freedom. J Urol, 193(2), 618-622.

59. Tomomasa Hiroshi, Oshio Shigeru, Amemiya H. et al (2009). Testicular

Injury: Late Results of Semen Analyses After Uniorchiectomy, 235-291.

60. Pohl Donald R., Johnson Douglas E. and Robison Jack R. (1968).

Bilateral Testicular Rupture: Report of A Case. J Urol, 99(6), 772-773.PHỤ LỤC

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU

I.THÔNG TIN CHUNGHọ và tên bệnh nhân: ………………………………… Tuổi: …………

Địa chỉ:………………………………………SĐT:………………………..

Mã số bệnh án:………………………………………………………………

Nơi ở: 1.Nông thôn2.Thành thị3.KhácNghề nghiệp: 1.Công chức 2.Công nhân – nơng dân 3.Hưu trí 4.tự do

Học vấn: 1.Chưa tốt nghiệp THPT 2.Đã tốt nghiệp THPT 3.CĐ – ĐH trở lên

Tình trạng hơn nhân: 1.Chưa kết hơn 2.Đã kết hơn 3.Ly hơn 4.Góa

Ngày vào viện:………………………………………………………………

Ngày ra viện:………………………………………………………………

Ngày phẫu thuật: ……………………………………………………………

Thời gian điều trị: ……………ngày

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.

STT

2.1Câu hỏi

Cơ chế tổn thương2.2Sơ cứu tuyến dưới2.3Thời gian từ khi xảy ra tai nạn2.4

2.5

2.6đến khi được điều trị

Đau ở vùng bẹn bìu

Sưng nề

Bầm tím2.7Kích thước vùng bầm tím1.

2.

3.

4.Lựa chọn

Tai nạn gia thông

Tại nạn sinh hoạt

Tai nạn Lao động.

Tai nạn thể thao

1. Có

2. Khơng

T:….. giờ1. Có 2.Khơng

1. Có 2. Khơng

1. Có 2. Khơng

(nêú có chuyển sang

câu 2.5)

1. Nhỏ hơn 5 cm2.8

2.9Biến dạng

Vết thương vùng bẹn bìu2.10

2.11Kích thước của vết thương

VT lộ tinh hoàn, mất tinh hoàn2.12Rối loại tiểu tiện2. Lớn hơn 5 cm

Kích thước: cm

1. Có 2. Khơng

1. Có (nếu có chuyển

sang câu)

2. Khơng

D: ……cm

1. Có

2. Khơng

1. Có 2. Khơng (nếu có  câu

2.8)2.13Loại rối loạn tiểu tiện2.14Triệu chứng toàn than2.15Tổ thương cơ quan phối hợp2.16Tổn thương kết hợp1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.Bình thường

Bí đái

Tiểu máu

Tiểu buốt, tiểu rắt

Bình thường

Mất máu

Suy hơ hấp

Sọ não

Chấn thương hàm3.

4.

5.

6.m ặt

Chấn thương ngực

Chấn thương bụng

Vỡ xương chậu

Gãy xương tứ chi

1. Có 2. Khơng (nếu có 

câu 12)2.17Loại tổn thương kết hợp

(nhiều lựa chọn)2.181. Tổn thương niệu đạo

2. Tổn thương Dương

Vật

1. Bên T

2. Bên P

3. Cả 2 bênVị trí tổn thương

Cận lâm sàng2.20Siêu âm vùng bẹn bìu1. Tụ máu vùng bẹn bìu

2. Sự tồn vẹn của tinh

hồn, mất liên tục củabao trắng

3. Ổ đụng giập tinh2.21Kích thước của ổ đụng giập2.22tinh hoàn

Siêu âm Dopper mạchhoàn

(nếu 3  câu 2.19)

Số liệu cụ thể

1. Bình thương

2. Giảm tín hiệu dòng

chảy của mạch máu2.23Chụp MRI bìu tinh hồnni tinh hồn

3. Mất tín hiệu mạch

1. Có (Nếu có chuyển

sang câu 2.22)

2. Khơng

Hình ảnh cụ thể2.24Hình ảnh trên chụp MRI bìu2.25tinh hồn

Cơng thức máu2.26Đánh giá mức độ thiếu máu2.27Mức độ thiếu máu1.

2.

3.

1.

2.

3.2.30Phương pháp điều trị2.31Phương pháp điều trị ngoại1.

2.

1.

2.2.28

2.29HC

Hb

Hct

PT

TC

1. Có 2. KhơngNhẹ

Vừa

Đánh giá chỉ số Hb

Nặng

Đánh giá chỉ số HCT

Nhẹ

Vừa

Nặng

Các cận lâm sàng khác

Ghi cụ thể

Phương pháp điều trịkhoaNội khoa

Ngoại khoa

Rạch rộng cầm máu.

Điều trị bảo tơn khâu

bao trắng tinh hồn.3. Cắt 1 phần tinh hồn

đụng dập, bảo tơn

phần tinh hồn còn

lại.

4. Thăm dò và cắt tinh

hồn.

5. Thăm dò bìu và bảo

tơn tinh hồn.

2.32

2.33

2.34

2.35Kết quả điều trị sớm

Nhiễm trùng vết mổ

1. Có 2. Khơng

Thời gian nằm viện

Kết quả điều trị gần ( khám lại sau 1 tháng với BN tiến c ứu)

Nhiễm trùng vết mổ

1. Có 2. Khơng

Đánh Giá Kích thước của tinh

Số liệu cụ thểhồn

Kết quả sau điều trị 6 tháng ( đối với những BN tiến cứu)

2.36

Kích thước của tinh hồn

Số liệu cụ thể

2.37

Đánh giá kích thước của tinh

1. Bình thường

2. Giảm Kích thước

hồn

2.38

2.39Xét nghiệm Hormone nam giới

Đánh giá kết quả hormone nam2.40giới

Tinh dịch đơ2.41Rối loạn tình dụcKết quả

1. Bình thường

2. Giảm

Kết quả:

Tổng số tinh trùng:

Tỉ lệ sống:

1. Có

2. KhơngKết quả điều trị muộn ( khám lại tất cả các BN vào tháng 8/2017)2.42

2.43

2.44Rối loại tình dục

Kích thước cuả tinh hồn

Đánh giá kích thước của tinh

hoàn bên tổn thương2.45Rối loạn nội tiết tố nam giới2.46Tinh dịch đơ1. Có 2. Khơng

Số liệu cụ thể

1. Bình thường

2. Giảm kích thước

của tinh hồn

1. Có

2. Khơng

1. Bình thườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chấn thương tinh hoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×