Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về hình dạng, kích thước cung răng và mối tương quan của kích thước cung răng theo khớp cắn và theo hình dạng cung răng.

Về hình dạng, kích thước cung răng và mối tương quan của kích thước cung răng theo khớp cắn và theo hình dạng cung răng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

67Về chiều rộng thì ở hàm trên nhóm CIII có chiểu rộng sau lớn nhất, tiếp

đến là nhóm C0 và CI, và nhỏ nhất là nhóm CII. Ở hàm dưới thì chiều rộng

trước của nhóm CIII cũng là lớn nhất, tiếp đến là nhóm C0, CI và nhỏ nhất là

nhóm CII. Về chiều dài thì cả ở hàm trên và hàm dưới nhóm CII có chiều dài

trước và chiều dài sau lớn nhất.

Về chiều rộng cung răng (R33, R66) lớn nhất là dạng cung răng hình

vng rồi đến cung răng hình ơ van và nhỏ nhất là dạng cung răng hình thn

dài.

Về chiều dài cung răng (D31, D61) thì ngược lại cung răng hình thn

dài có chiều dài lớn nhất rồi đến cung răng hình ơ van, và ngắn nhất là dạng

cung răng hình vng.

Cung răng hình vng rộng về chiều ngang nhưng lại ngắn về chiều dài

còn cung răng hình thn dài hẹp về chiều ngang nhưng lại lớn nhất về chiều

dài.68KIẾN NGHỊ

1.Kích thước răng, cung răng và đặc điểm khớp cắn khác nhau giữa các

chủng tộc, dân tộc, do vậy khi chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị nên sử dụng

các chỉ số của chủng tộc, dân tộc đó.Trường hợp dân tộc nào chưa có được

các chỉ số trung bình riêng,cần lựa chọn các chỉ số trung bình trong các

nghiên cứu trên các dân tộc cùng chủng tộc.

2.Vì giới hạn của đề tài mới chỉ thực hiện trên quy mơ nhỏ, ở một lứa

tuổi nhất định,do đó để có hiểu biết đầy đủ về sự phát triển của cung

răng,khớp cắn đại diện cho cộng đồng người Việt cần phải có những nghiên

cứu ở các lứa tuổi khác.

3. Trong nghiên cứu của chúng tơi khơng tính đến các đối tượng có khớp cắn

hỗn hợp. Do vậy cần có thêm những nghiên cứu khác trong đó có cả những

đối tượng trên để góp phần làm đầy đủ hơn hiểu biết về cung răng của người

Việt.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1Hoàng Tử Hùng (1993). Đặc điểm hình thái nhân học bộ răng người

Việt, Luận án tiến sỹ y học, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí

Minh,150,87-95.2Ricketts RM (1978). A detailed consideration of the line of3occlusion,Angle Orthod, 48(4), 274-82.

McLaughlin RP, Bennett JC (1999). Arch form considerations for4stability and esthetics,Rev Esp Orthod, 29(3), 46-63.

Chuck GC (1932). Ideal arch form. Angle Orthod, 4(4), 312-27.5Nojima K., Mc Laughlin R.P., Isshiki Y. et al(2001).Acomperative study

of Caucasian and Japanese mandibular Clinical arch form,Angle Orthod,

71, 195-200.6Tancan Uysal et al (2005). Dental and alveolar arch widths in normal

occlusion, class II division 1 and class II division 2, Angle Orthod, 75(6),

941- 947.7Carter G. A., Mc Namara J. A. (1997). Longitudinal dental arch changes

in adults,Am. J. Orthod, 114 (1), 88-99.8Nakatsuka M, Iwai Y, Huang ST et al (2011). Cluster analysis of

maxillary dental arch forms,The Taiwan J Oral Med Sci, 27, 66-81.9Andrews L.(1972). The six keys to normal occlusion,Americans Journal

of Orthodontic and Dentofacial Orthopaedics, 62(3),296-309.10Angle E. H. (1899). Classification of malocclusion, D. Cosmos, 41, 248-264.11Williams, J.L. (1920). The esthetic and anatomical basis of dental

prostheses, Dent Dig, 26, 264.12Brader A. C. (1972). Dental arch form related with intraoral forces:

PR=c, Am J Orthop, 61, 541-562.13Pont A. (1909). Index in der Orthodontie,Z. Zahnarztl orthpadie, 3, 306.14Izard, G (1943). Orthodontie, Masson et Cie Ed, Paris.15Engle H. (1979). Performed arch wires reliability of fit, Am J Orthod, 76,

497-504.16Al-Khatib AR et al (2011). Tooth size and dental arch dimensions: a

stereophotogrammetric study in Southeast Asian Malays, Orthod

Craniofac Res, 14, 243 - 253.17Phạm Thị Hương Loan, Hoàng Tử Hùng(1999). Nghiên cứu đặc điểm hình

thái cung răng người Việt,Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học Răng

Hàm Mặt 2000, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 95-106.18Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc, Đồng Mai Hương

(2012). Nhận xét hình dạng cung răng và một số kích thước cung răng ở

một nhóm sinh viên đang học tại trường đại học Y Hải Phòng năm 2012.

Y học thực hành, 874, 152-154.19Mohammad Khursheed Alam et al (2014). Comparision of variation in

tooth size and arch dimension in Malaysian Malay and malaysian Chinese,

International Medical Journal,21(2),184-187.20Dolly Patel et al (2015). Evaluation of arch width among Class I normal

occlusion, Class II Division 1, Class II Division 2, and Class III

malocclusion in Indian population, Contemp Clin Dent, 6(1), 202-209.21Ahmet A. Celebi, et al (2016). Comparison of arch forms between Turkish

and North American, Dental Press Journal of Orthodontics, 21(2), 51-58.22Lewis S J., Lehman A.(1929). Observation on growth changes of the

teeth and dental arches, Dent. Cosmos, 17, 480-499.23Barrow G.V., White J.D. (1952). Developmental changes of the maxillary

and mandibular dental arches,The Angle Orthod, 22(1), 41-46.24Carey C. W.(1958). Treatmentplanning and the technicalprogram in the

four fundamental treatment forms, American Journal of Orthodontics,

44, 887-898.25Huckaba G. W. (1964). Arch size analysis and tooth size prediction,

Dental Clinics ofNorthAmerica, 7, 431-440.26A.S. Johal, J.M. Battagel(1997).Dental crowding a comparison of

threemethodsofassessment,European Journal of Orthodontics, 19(5),

543-551.27Battagel J. M.(1996). The assessment of crowding without theneed

torecord arch perimeter. Part I: Arches withacceptable alignment,British

Journal of Orthodontics, 23, 137-144.28Van Der Linden F.P.G.M. et al (1972). Three Dimensional Analysis of

Dental Casts by Mean of the Optocom,J. Dent. Res., 51(4), 1100.29Yan B. et al (2005). Development and study of three dimensional CT

scanning system for dental cats measurement and analysis,Hua Xi Kou

Qiang Yi Xue Za Zhi., 23(4), 29-31.30Felton J.M., Sinclair P.M., Jones D.L. et al (1987). A computerized

analysis of the shape and stability of mandibular arch form, Am J Orthod

Dentofacial Orthop, 92(6), 478-483.31Elfleda Aikins et al (2015). Prevalence of malocclusion and occlusal

traits among adolescents and young adults in Rivers State, Nigeria,

Tropical Dental Journal, 37(145), 5-12.32Sujita Shrestha et al (2013). An Analysis of Malocclusion and Occlusal

Characteristics in Nepalese Orthodontic Patients, Orthodontic Journal of

Nepal, 3(1), 19-25.33Sharma JN (2009). Epidemiology of malocclusion and assessment of

orthodontic treatment need for the population of eastern Nepal,World J

Orthod,10(4), 311-316.34Prakash Baral (2013). Prevalence of malocclusion in permanent dentition

in Aryan and Mongoloid races of Nepal, POJ, 5(2), 57-59.35Abdolreza Jamilian et al (2014). Prevalence of Orthodontic Treatment

Need andOcclusal Traits in Schoolchildren, Hindawi Publishing

Corporation International Scholary Research Notices, Vol 2014.http://dx.doi.org/10.1155/2014/349793, xem 15/05/2017

36Lê Hồ Phương Trang, Trần Ngọc Khánh Vân, Lê Võ Yến Nhi (2013).

Hình dạng cung răng hàm trên ở người trưởng thành từ 18 đến 24

tuổi,Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh,17, 214-222.37Hồng Tử Hùng, Trần Mỹ Thuý(1996).Hình thái cung xương ổ răng

người Việt - Kết quả bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học người

Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 38.38Zohreh Hedayati (2015). Comparison of Commercially Available Arch

Wires with Normal Dental Arch in a Group of Iranian Population, J Dent

Shiraz Univ Med Sci., 16(2), 106-112.39Othman S.A., Xinwei E.S., Lim S.Y. et al (2012). Comparison of arch

form between ethnic Malays and Malaysian Aborigines in Pen-insular

Malaysia,Korean J Orthod, 42, 47-54.40Kook YA et al (2004). Comparison of arch forms between Korean and

North American white populations,Am J Orthod,126, 680-686.41Lê Đức Lánh (2001). Đặc điểm hình thái đầu mặt và cung răng ở trẻ em

từ 12- 15 tuổi tại TP Hồ Chí Minh,Luận án tiến sỹ y học, 147, 109-116.42Đặng Thị Vỹ (2004), Nhậnxét hình dạng và kích thước cung răng tương

quan với khn mặt và răng cửa hàm trên, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ

nội trú bệnh viện, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà

Nội, 38.43MùiThị Trung Hậu (2006). Nhậnxét về hình dạng kích thước cung răng

người trưởng thành tại Hà Nội, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học

Y Hà Nội, 42.44Hồng Bảo Duy (2015). Hình dạng, kích thước răng, cung răng và

khn mặt ở một nhóm sinh viên trường Đại học Y Hà Nội tuổi từ 18

đến 25 có khớp cắn bình thường, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại

học Y Hà Nội, 45.45Mahwish Adil et al (2016). Comparison of inter premolar, molar widths

and arch depth among different malocclusions, Pakistan Oral & Dental

Journal, 36(2), 241-244.46Braun S et al (1998). The form of the human dental arch,Angle Orthod,

68(1), 29-36.PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHÂN TÍCH TRÊN MẪU THẠCH CAO

Ngày khám:.......................................................... Mã số:...................................

Họ và tên ...................................................Giới: Nam Nữ Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………

Địa chỉ………………………………………………………………………….

Điện thoại..............................

1.Khớp cắn theo phân loại Angle.

Loại 02.Loại ILoại IILoại IIIHình dạng cung răng:

- Cung răng hình vng

- Cung răng hình ơ van

- Cung răng hình thn dài

3.Chiều rộng cung răng

R3_3R6_6D1_3D1_6Hàm trên

Hàm dưới

4.Chiều dài cung răngHàm trên

Hàm dưới

5.Chu vi cung hàm

1.5 _ 1.31.2 _ 1.12.1 _ 2.22.3 _ 2.5TổngHàm trên

Hàm dưới

4.5 _ 4.3

6.4.2 _ 4.13.1 _ 3.23.3 _ 3.5Kích thước gần xa các răng

R1

5R1

4R1

3R1

2R1

1R2

1R2

2R2

3R2

4R2

5R4

5R4

4R4

3R4

2R4

1R3

1R3

2R3

3R3

4R3

5Hàm trên

Hàm

dưới7.Độ cắn trùm, độ cắn chìa

Độ cắn trùm:………….(mm)

Độ cắn chìa:…………..(mm)Tổn

gPHỤ LỤC 2: PHIẾU THÔNG TIN

(Chấp thuận tham gia nghiên cứu)

Tên đề tài nghiên cứu: “Đặc điểm khớp cắn và cung răng của người Việt độ

tuổi từ 18-25”

Chúng tôi muốn mời anh/chị tham gia vào chương trình nghiên cứu này.

Trước hết, chúng tơi xin thông báo với anh/chị:

Sự tham gia của anh/chị hay là hồn tồn tự nguyện.Anh/chị có thể khơng tham gia, hoặc anh/chị có thể rút khỏi chương

trình bất cứ lúc nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, anh/chị sẽ không bị

mất những quyền lợi chăm sóc sức khỏe mà anh/chị được hưởng.Nếu anh/chị có câu hỏi nào về chương trình nghiên cứu này thì xin anh/chị

hãy thảo luận các câu hỏi đó với bác sĩ trước khi anh/chị đồng ý tham gia

chương trình.

Xin anh/chị vui lòng đọc kỹ bản cam kết này hoặc nhờ ai đó đọc nếu

anh/chị khơng thể đọc được. Anh/chị sẽ được giữ một bản sao của cam kết

này. Anh/chị có thể tham khảo ý kiến của những người khác về chương trình

nghiên cứu trước khi quyết định tham gia. Bây giờ chúng tơi sẽ trình bày

chương trình nghiên cứu.

Mục đích của chương trình nghiên cứu này:

1.Mơ tả một số đặc điểm khớp cắn của người Việt từ 18 tới 25 tuổi năm2.2016-2017 tại Hà Nội.

Xác định các loại hình dạng cung răng và một số kích thước cung

răng của nhóm đối tượng nghiên cứu trên.Nghiên cứu này sẽ mời các đối tượng có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Tuổi: từ 18 tuổi đến 25 tuổi.+ Có bố mẹ, ơng bà là người Việt Nam.

+ Có đủ 28 răng vĩnh viễn (không kể răng hàm lớn thứ ba).

+ Chưa điều trị nắn chỉnh răng và các phẫu thuật tạo hình khác.

+ Khơng có dị dạng hàm mặt, khơng có tiền sử chấn thương hay phẫu

thuật vùng hàm mặt.

+ Khơng có các phục hình làm thay đổi chiều gần xa, khơng có tổn

thương mất tổ chức cứng.

+ Hợp tác nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu nhỏ nằm trong đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

và sẽ thực hiện tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội

Các bước của quá trình tham gia nghiên cứu

- Bước 1: Lập danh sách sinh viên.

- Bước 2: Khám sàng lọc và lập danh sách đối tượng nghiên cứu.

- Bước 3: Tiến hành lấy mẫu hàm và đỗ mẫu hàm thạch cao.

- Bước 4: Đo đạc các chỉ số trên mẫu hàm.

- Bước 5: Nhập và xử lý số liệu.

- Bước 6: Viết luận văn.

Rút khỏi tham gia nghiên cứu:

Anh/chị có thể được u cầu khơng tiếp tục tham gia nghiên cứu do những

nguyên nhân khác nhau bao gồm:

Các bác sĩ thấy rằng nếu tiếp tục tham gia nghiên cứu sẽ có hại cho

anh/chị.Các bác sĩ quyết định ngừng hoặc hủy bỏ nghiên cứu.Hội đồng đạo đức quyết định ngừng nghiên cứu.Những nguy cơ có thể xảy ra trong q trình tham gia nghiên cứu:

+ Anh/chị có thể cảm thấy buồn nôn khi lấy dấu, khám trong miệng.

+ Dị ứng với vật liệu lấy dấu.

Các vấn đề khác có liên quan đến nghiên cứu:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về hình dạng, kích thước cung răng và mối tương quan của kích thước cung răng theo khớp cắn và theo hình dạng cung răng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×