Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.16: kết cục của bệnh nhân sau 3 tháng tương ứng với các điểm DRAGON

Bảng 3.16: kết cục của bệnh nhân sau 3 tháng tương ứng với các điểm DRAGON

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Biểu đồ 3.6: Kết quả của bệnh nhân sau 3 tháng tương ứng với các mức

điểm DRAGON. Kết quả tốt tương ứng với điểm modified Rankin sửa

đổi mRS: 0-2 và được biểu thị bằng các thanh màu xanh. Kết quả xấu

tương ứng với mRS: 5-6 và được biểu thị bằng các thanh màu đỏ

Nhận xét:

Kết cục hồi phục tốt về chức năng của bệnh nhân sau 3 tháng giảm khi

điểm DRAGON ban đầu tăng. Tỷ lệ bệnh nhân có kết cục tốt là 100%, 95.8%,

86.8% và 0% tương ứng với các điểm DRAGON 0-1, 2,3 8-10 điểm.

Kết cục xấu về chức năng của bệnh nhân sau 3 tháng tăng khi điểm

DRAGON tăng. Tỷ lệ bệnh nhân có kết cục xấu là 0%,2.6%, 66.5% và 100%

tương ứng với các điểm DRAGON: 0-2, 3,8, 9-10.443.2.2.2 Tương quan giữa điểm DRAGON với kết cục của bệnh nhân sau 3

tháng:Biểu đồ 3.7: tương quan giũa kết cục của bệnh nhân và điểm DRAGON

Nhận xét:

Kết cục của bệnh nhân có tương quan chặt chẽ với điểm DRAGON theo

phương trình với r= 0.70545Bảng 3.17: Độ nhạy, độ đặc hiệu cho kết quả tốt, kết quả xấu tương ứng

với mỗi điểm DRAGON

DRAGON

0-1

2

3

4

5

6

7

8

9-10Kết quả tốt (mRS 0-2)

Độ nhạy %

Độ đặc hiệu %

3.8

1

23.8

98.6

53

91.9

80.5

77

94.7

55.4

99.1

25.6

1

12.7

1

2.7

1

0Kết quả xấu (mRS 5-6)

Độ nhạy %

Độ đặc hiệu %

1

0

1

2.5

1

17.1

96.5

41.1

86.2

65.8

72.4

83.5

48.8

95.7

20.6

98.1

6.9

1Nhận xét:

- Độ nhạy, độ đặc hiệu của thang điểm DRAGON cho dự đoán kết cục

tốt cao nhất tại điểm cắt DRAGON = 4.

- Độ nhạy, độ đặc hiệu của thang điểm DRAGON cho dự đoán kết cục

xấu cao nhất tại điểm cắt DRAGON = 6

Bảng 3.18: Giá trị dự đốn dương tính và âm tính cho kết cục tốt và xấu

DRAGONmRS 0-2PPV

0-1

1

2

96.4

3

90.9

4

81.2

5

76.4

6

67.1

7

63.4

8

61.1

9-10

0

PPV: giá trị dự đoán dương tính

NPV: giá trị dự đốn âm tínhNPV

40.4

45.9

56.1

74.1

87.2

95

1

1

1mRS: 5-6

PPV

NPV

15.5

0

15.8

1

18.2

96.5

23.1

98.4

31.6

96.3

70.7

94.3

65

90.4

66.7

87.1

1

98.946Biểuđồ

đồ3.9.

3.8.Đường

Đườngcong

congROC

ROCvà

vàdiện

Biểu

diện

tíchđường

dưới đường

cong

củađiểm

tích

dưới

cong của

thang

thang

điểmdự

DRAGON

đốn

DRAGON

đốn kếtdự

quả

xấukết

sau 3

quả tốt sau

3 tháng

tháng

Nhận xét

- Diện tích dưới đường cong AUC- ROC của thang điểm DRAGON cho

dự đoán kết cục tốt là 0.85 (0.8- 0.91) với điểm cắt DRAGON =4, giá trị dự

đốn dương tính là 81.2%

- Diện tích dưới đường cong AUC- ROC của thang điểm DRAGON cho

dự đoán kết cục xấu là 0.844 (0.78- 0.92) với điểm cắt DRAGON =6 giá trị

dự đốn dương tính là 70.7%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.16: kết cục của bệnh nhân sau 3 tháng tương ứng với các điểm DRAGON

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×