Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.15 Tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh bệnh TBS

Bảng 3.15 Tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh bệnh TBS

Tải bản đầy đủ - 0trang

453.3. Một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán trước sinh bệnh TBS

3.3.1. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS

và cân nặng lúc sinh

Bảng 3.16. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS và cân

nặng lúc sinh.

Cân nặng

lúc sinhKết quả chẩn đoán trước sinh n (%)

Đúng

hoàn toànĐúng một

phầnChưa phát

hiện TBSTổng n (%)≤2500g26 (74,3)3 (8,6)6 (17,1)35 (100)>2500g69 (58,0)10 (8,4)40 (33,6)119 (100)Tổng n (%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)p>0,05Nhận xét:

Tỷ lệ chẩn đốn đúng hồn tồn bệnh TBS trước sinh ở nhóm trẻ ≤

2500g là 74,3% cao hơn nhóm > 2500g (58,0%), nhưng sự khác biệt khơng có

ý nghĩa thống kê với p>0,05.

3.3.2. Mới liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS

và tuổi thai lúc sinh

Bảng 3.17. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS và t̉i

thai lúc sinh

Tuổi thai lúc

sinhKết quả chẩn đốn trước sinh n (%)

Đúng

hoàn toànĐúng một

phầnChưa phát

hiện TBSTổng n (%)32-36 tuần13 (81,2)1 (6,2)2 (12,5)16 (100)37-38 tuần42 (67,7)6 (9,7)14 (22,6)62 (100)39-40 tuần40 (52,6)6 (7,9)30 (39,5)76 (100)Tổng n (%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)Nhận xét:p>0,0546Khơng có mối liên quan giữa chẩn đốn đúng hoàn toàn bệnh TBS trước

sinh với tuổi thai lúc sinh.

3.3.3. Mới liên quan giữa chẩn đốn trước sinh bệnh TBS và tuổi sản phụ

Bảng 3.18. Mối liên quan giữa chẩn đốn trước sinh bệnh TBS và t̉i

sản phụ

Kết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

Tuổi sản phụĐúng

Đúng

hồn tồn một phầnChưa phát

hiện TBSTổng n(%)<25 tuổi21 (77,8)2 (7,4)4 (14,8)27 (100)25-30 tuổi50 (54,3)7 (7,6)35 (38,0)92 (100)31-35 tuổi19 (65,5)3 (10,3)7 (24,1)29 (100)>35 tuổi5 (83,3)1 (16,7)0 (0)6 (100)Tổng n(%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)p>0,05Nhận xét:

Khơng có mối liên quan giữa việc chẩn đốn đúng hồn tồn bệnh TBS

trước sinh với tuổi của sản phụ.

3.3.4. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh

TBS và thời điểm chẩn đoán

Bảng 3.19. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS và thời

điểm chẩn đoán

Thời điểm

chẩn đoán

≤ 22 tuần

23-32 tuần

33-38 tuần

Tổng

Nhận xét:Kết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

Đúng hồn

tồn

62 (91,2)

25 (83,3)

8 (80,0)

95 (88,0)Đúng một phần

6 (8,8)

5 (16,7)

2 (20,0)

13 (12,0)Tổng n(%)p68 (100)

30 (100)

10 (100)

108 (100)>0,0547Nhóm được phát hiện lúc ≤ 22 tuần có 62 trẻ được chẩn đốn đúng hồn

tồn chiếm 91,2% cao hơn các nhóm khác nhưng sự khác biệt này khơng có ý

nghĩa thống kê với p>0,05.

3.3.5. Mới liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS

và cơ sở chẩn đoán

Bảng 3.20. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS và cơ sở

chẩn đoán

Kết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

Cơ sở chẩn đốnĐúng

Đúng

hồn tồn một phầnChưa phát

hiện TBSTổng n(%)BV Phụ Sản

Trung Ương50 (70,4)7 (9,9)14 (19,7)71 (100)BV Tỉnh13 (59,1)4 (18,2)5 (22,7)22 (100)Phòng khám tư32 (52,5)2 (3,3)27 (44,2)61 (100)Tổng n(%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)p<0,05Nhận xét:

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương có tỷ lệ chẩn đốn đúng hồn tồn là 70,4%

cao hơn các nơi khác. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

3.3.6. Mới liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS

và số lần siêu âm thai

Bảng 3.21. Mối liên quan giữa chẩn đoán trước sinh bệnh TBS và số lần

siêu âm thai.

Số lần siêu âm

thai

<5 lầnKết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

Đúng hồn

tồnĐúng một

phầnChưa phát

hiện TBSTổng n(%)7 (25,9)0 (0)20 (74,1)27 (100)p

<0,05485 – 7 lần74 (67,9)11 (10,1)24 (22,0)109 (100)>7 lần14 (77,8)2 (11,1)2 (11,1)18 (100)5,0±1,55,9±1,446 (29,9)154 (100)Số lần siêu âm

trung bình (lần)

Tổng n(%)6,3±1,2

95 (61,7)13 (8,4)Nhận xét:

Tỷ lệ chẩn đốn đúng hồn tồn bệnh TBS trước sinh cao nhất ở nhóm

sản phụ được siêu âm tim >7 lần (77,8%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

với p<0,05.

3.3.7. Mối liên quan giữa kết quả chẩn đoán trước sinh và

một số bệnh TBS

Bảng 3.22. Mối liên quan giữa bệnh kênh nhĩ thất tồn bộ và kết quả

chẩn đốn trước sinh.

Kênh nhĩ thất

tồn bộKết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

Đúng hồn Đúng một

tồn

phầnChưa phát

hiện TBSTổng n(%)pCó kênh nhĩ thất 10 (58,8)2 (11,8)5 (29,4)17 (100)Khơng có kênh

nhĩ thất85 (62,1)11 (8,0)41 (29,9)137 (100) >0,05Tổng n(%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154Nhận xét:

Nhóm kênh nhĩ thất có 10 bệnh nhân được chẩn đốn đúng hồn toàn

chiếm 58,8% và 5 bệnh nhân chưa được phát hiện trước sinh chiếm 29,4%.

Bảng 3.23. Mối liên quan giữa bệnh Fallot 4 và kết quả chẩn đoán trước

sinh

Fallot 4Kết quả chẩn đốn trước sinh n(%)Tổng n(%)p>0,0549Đúng

hồn tồnĐúng một

phầnChưa phát

hiện TBSCó Fallot415 (75,0)0 (0)5 (25,0)20 (100)Khơng có

Fallot480 (59,7)13 (9,7)41 (30,6)134 (100)Tổng n(%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)Nhận xét:

Nhóm Fallot4 có 15 trường hợp chẩn đốn đúng hồn tồn chiếm 75%.

Bảng 3.24. Mối liên quan giữa bệnh thất phải hai đường ra và kết quả

chẩn đoán trước sinh

Thất phải hai

đường raKết quả chẩn đốn trước sinh n (%)

Đúng

hồn tồnĐúng một

phầnChưa phát

hiện TBSTổng n (%)Có thất phải

hai đường ra1 (12,5)5 (62,5)2 (2,5)8 (100)Khơng có

thất phải hai

đường ra94 (64,4)8 (5,5)44 (30,1)146 (100)Tổng n (%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)p<0,05Nhận xét:

- Nhóm thất phải hai đường ra có 1 bệnh nhân chẩn đốn đúng hồn tồn

chiếm 12,5%. Tỷ lệ này thấp hơn so với các bệnh TBS khác.

- Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.25. Mối liên quan giữa bệnh chuyển gốc động mạch và kết quả

chẩn đoán trước sinh

Kết quả chẩn đoán trước sinh n(%)Tổng n(%)p50Chuyển gốc

động mạch

Có chuyển

gốc động

mạchĐúng

hồn tồnĐúng một

phầnChưa phát

hiện TBS8 (38,1)9 (42,9)4 (19,0)21 (100)Khơng có

chuyển gốc

động mạch<0,05

87 (65,4)4 (3,0)42 (31,6)133 (100)Tổng n(%)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154Nhận xét:

- Nhóm chuyển gốc động mạch có 8 trường hợp chẩn đốn đúng hoàn

toàn chiếm 38,1%.

- Tỷ lệ này thấp hơn so với các bệnh TBS khác. Sự khác biệt có ý nghĩa

thống kê với p <0,05.

Bảng 3.26. Mối liên quan giữa bệnh thân chung động mạch và kết quả

chẩn đoán trước sinh

Thân chung

động mạchKết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

ĐúngĐúng mộtChưa pháthồn tồnphầnhiện TBS4 (80)0 (0)1 (20)Tổng n(%)pCó thân

chung động5 (100)mạch

Khơng có

thân chung>0,05

91 (61,1)13 (8,7)45 (30,2)14995 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154động mạch

Tổng n(%)51Nhận xét:

Nhóm thân chung động mạch có 4 trường hợp chẩn đốn đúng hoàn toàn

chiếm 80%.52Bảng 3.27. Mối liên quan giữa các nhóm bệnh TBS và kết quả chẩn đoán

trước sinh

Kết quả chẩn đốn trước sinh n(%)

Nhóm bệnh TBS Đúng hồnNhóm có shunt

trái – phải

Nhóm tắc nghẽn

đưởng ra thất

Nhóm bất thường

mạch máu

Nhóm các bệnh

TBS khác

TổngTổng n(%)Đúng mộtChưa pháttoànphầnhiện TBS34 (63,0)2 (3,7)18 (33,3)54 (100)33 (63,5)2 (3,8)17 (32,7)52 (100)15 (46,9)9 (28,1)8 (25,0)32 (100)13 (81,2)03 (18,8)16 (100)95 (61,7)13 (8,4)46 (29,9)154 (100)p<0,05Nhận xét:

Nhóm TBS bất thường mạch máu đại diện là bệnh chuyển gốc động mạch

có tỷ lệ chẩn đốn đúng hồn tồn là 46,9% thấp hơn các nhóm khác. Sự khác

biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.53Chương 4

BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

4.1.1. Phân bố giới của nhóm nghiên cứu

Trong nghiên cứu của chúng tơi, tỷ lệ giới tính của bệnh nhi TBS là: nam

57,1% nữ 42,9% (biểu đồ 3.1). Tỷ lệ này tương tự với kết quả của Nguyễn

Trung Kiên (2011) tại bệnh viện Nhi Trung Ương với nam 59,2% và nữ

40,8% [24]. Theo nghiên cứu của Tegnander (2006) tại Na Uy trên 97 trẻ sơ

sinh có bệnh TBS, tỷ lệ nam : nữ là gần tương đương nhau [21]. Kết quả của

chúng tơi cho thấy khơng có sự khác biệt giữa nam và nữ ở trẻ sơ sinh có

bệnh TBS.

4.1.2. Phân bớ nhóm nghiên cứu theo tuổi thai

Tuổi thai lúc sinh trung bình trong nghiên cứu của chúng tơi là 38,1 ± 1,2

tuần, trong đó thấp nhất là 32 tuần và cao nhất là 40 tuần, trẻ đủ tháng chiếm

89,6% (bảng 3.1). Nghiên cứu của Lai và cộng sự năm 2016 trên 111 trẻ sơ

sinh có bệnh TBS tại Hong Kong nhận thấy tuổi thai trung bình lúc sinh là 38

tuần (37-39 tuần). Theo Nguyễn Trung Kiên (2011) khơng tính bệnh lý còn

ống động mạch ở trẻ đẻ non thì tỷ lệ trẻ đủ tháng/ đẻ non là 28/8 [24], [25].

Kết quả này có thể giải thích vì đa số các bệnh TBS không gây ra đẻ non mà

thường chỉ biểu hiện khi trẻ được sinh ra khi có sự biến đổi của hệ tuần hồn

và hoạt động của phổi. Trong những năm gần đây, nhờ có những tiến bộ trong

chẩn đoán và điều trị bênh TBS ở trẻ em mà nhiều trẻ dù đã có chẩn đốn

trước sinh vẫn được theo dõi đẻ và can thiệp sau khi sinh.

4.1.3. Phân bố nhóm nghiên cứu theo cân nặng lúc sinh

Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng lúc sinh trên 2500g trong nghiên cứu của

chúng tôi là 77,3% (bảng 3.2). Kết quả này tương đồng với Nguyễn TrungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.15 Tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh bệnh TBS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×