Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vs Thể tích thất trái cuối tâm thu

Vs Thể tích thất trái cuối tâm thu

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.....................................................................3

1.1. Đại cương về bệnh lý hở van hai lá................................................................3

1.1.1. Định nghĩa...............................................................................................3

1.1.2. Tình hình mắc bệnh của bệnh lý van hai lá tại Việt Nam.........................3

1.1.3. Nguyên nhân............................................................................................3

1.1.4. Giải phẫu bình thường và giải phẫu bệnh lý của van hai lá......................4

1.1.5. Cơ chế hở hai lá.......................................................................................6

1.1.6. Sinh lý bệnh trong bệnh hở van hai lá......................................................7

1.1.7. Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý hở van hai lá..................................7

1.1.8. Điều trị bệnh hở van hai lá.....................................................................14

1.2. Siêu âm 2D qua thành ngực .........................................................................17

1.2.1. Siêu âm tim kiểu 2D và TM...................................................................17

1.2.2. Siêu âm Doppler tim..............................................................................17

1.3. Siêu âm tim 2D qua thực quản......................................................................18

1.3.1. Chỉ định và chống chỉ định....................................................................18

1.3.2. Tai biến của SATQTQ 2D:.....................................................................19

1.3.3. Tương quan giữa giải phẫu của tim và mặt cắt SATQTQ 2D:...............19

1.4. Siêu âm 3D qua thực quản (SATQTQ 3D)...................................................22

1.4.1. Giới thiệu...............................................................................................22

1.4.2.Các bước trong siêu âm tim 3D..............................................................23

1.4.3. Các chế độ hình ảnh 3D.........................................................................24

1.4.4. SATQTQ 3D trong đánh giá giải phẫu van hai lá..................................26

1.4.5. Chỉ định, chống chỉ định, tai biến của siêu SATQTQ 3D......................28

1.5. Chụp buồng thất trái.....................................................................................28

1.6. Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam.................................................28Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................29

2.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................29

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân vào nghiên cứu....................................29

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ.................................................................................29

2.2. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................29

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu...............................................................................29

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu..............................................................................29

2.2.3.Thời gian nghiên cứu:.............................................................................29

2.2.4.Tính cỡ mẫu............................................................................................29

2.2.5. Chỉ số và biến số chính của nghiên cứu.................................................30

2.2.6. Một số tiêu chuẩn đánh giá trong nghiên cứu........................................31

2.2.7. Kĩ thuật và công cụ thu thập số liệu.......................................................31

2.3. Các bước tiến hành.......................................................................................31

2.4. Quy trình làm siêu âm tim............................................................................32

2.4.1. Địa điểm................................................................................................32

2.4.2. Phương tiện............................................................................................32

2.4.3. Phương pháp tiến hành..........................................................................32

2.4.4. Phương pháp đo đạc các thông số nghiên cứu.......................................38

2.5. Đánh giá mức độ hở hai lá bằng phương pháp chụp buống thất trái.............38

2.6. Đánh giá tình trạng hở van hai lá qua phẫu thuật..........................................38

2.7. Xử lý số liệu.................................................................................................39

Tất cả số liệu thu được sẽ được xử lý theo các thuật tốn thống kê y học trên máy

vi tính bằng phần mềm phân tích số liệu SPSS 20.0.....................................39

2.8. Sơ đồ nghiên cứu..........................................................................................40

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................................41

3.1. Tình hình chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu........................................41

3.1.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu......................................41

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lân sàng của đối tượng nghiên cứu..............423.1.3. Kết quả đánh giá tổn thương van hai lá trên siêu âm 2D/3D qua thực

quản và phẫu thuật..................................................................................46

3.2. Kết quả đánh giá tổn thương về hình thái, mức độ hở hai lá trên siêu âm

2D/3D qua thực quản....................................................................................48

3.2.1. Kết quả đánh giá tổn thương bộ máy van hai lá trên siêu âm 2D/3D qua

thực quản với siêu âm 2D qua thành ngực..............................................48

3.2.2. Kết quả đánh giá tổn thương từng vùng của van hai lá trên siêu âm

2D/3D qua thực quản.............................................................................50

3.2.3. Kết quả đánh giá mức độ hở hai lá của siêu âm 2D/3D thực quản.........52

3.3. Kết quả đánh giá tổn thương về hình thái, mức độ hở hai lá trên siêu âm

2D/3D qua thực quản ...................................................................................53

3.3.1. Vai trò của siêu âm 2D/3D thực quản trong đánh giá tình trạng sa van..53

3.3.2. Vai trò của siêu âm 2D/3D thực quản trong đánh giá từng vùng sa van.......60

3.3.3.Vai trò của siêu âm tim 2D/3D qua thực quản trong đánh giá các tổn

thương khác của van hai lá.....................................................................63

3.3.4. Vai trò siêu âm 2D qua thành ngực và 2D/3D qua thực quản trong đánh

giá mức độ hở hai lá...............................................................................67

Chương 4: BÀN LUẬN.........................................................................................69

4.1.Tình hình chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu........................................69

4.1.1.Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu...................................69

4.1.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu.................69

4.1.3.Đặc điểm tổn thương bộ máy van hai lá trên phẫu thuật.........................71

4.2. Bàn luận về kết quả đánh giá tổn thương về hình thái, mức độ hở hai lá trên

siêu âm 2D/3D qua thực quản.......................................................................72

4.2.1. Kết quả đánh giá tổn thương van hai lá trên siêu âm 2D/3D qua thực

quản với siêu âm 2D qua thành ngực.....................................................72

4.2.2.Kết quả đánh giá tổn thương từng vùng của van hai lá trên siêu âm

2D/3D qua thực quản.............................................................................724.2.3.Vai trò của siêu âm 2D qua thành ngực và siêu âm 2D qua thực quản

trong đánh giá mức độ hở hai lá.............................................................73

4.3. Bàn luận về kết quả đánh giá tổn thương về hình thái, mức độ hở hai lá trên

siêu âm 2D/3D qua thực quản ......................................................................74

4.3.1. Vai trò của siêu âm 2D/3D thực quản trong đang giá tình trạng sa van..74

4.3.2. Vai trò của siêu âm 2D/3D thực quản trong đánh giá từng vùng sa van......76

4.3.3.Vai trò của siêu âm tim 2D/3D qua thực quản trong đánh giá các tổn

thương khác của van hai lá.....................................................................77

4.3.4.Vai trò siêu 2D/3D qua thực quản trong đánh giá mức độ hở hai lá........79

KẾT LUẬN............................................................................................................81

KIẾN NGHỊ...........................................................................................................82

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu...................................42

Bảng 3.2. Đặc điểm điện tâm đồ của đối tượng nghiên cứu...............................43

Bảng 3.3. Đặc điểm siêu âm tim của đối tượng nghiên cứu................................44

Bảng 3.4. Đặc điểm suy tim theo EF....................................................................45

Bảng 3.5. Đặc điểm cơ chế hở van hai SATN 2D theo phân loại của Capentier

...............................................................................................................46

Bảng 3.6. Kết quả đánh giá tổn thương van hai lá trên siêu âm 2D/3D qua thực

quản và phẫu thuật..............................................................................46

Bảng 3.7. Kết quả đánh giá tổn thương bộ máy van hai lá trên siêu âm 2D/3D

qua thực quản với siêu âm 2D qua thành ngực..................................48

Bảng 3.8. Kết quả đánh giá mức độ co rút dây chằng của 3 phương pháp siêu

âm tim và phẫu thuật...........................................................................49

Bảng 3.9. Kết quả đánh giá tổn thương từng vùng của lá trước van hai lá trên

siêu âm 2D/3D qua thực quản.............................................................50

Bảng 3.10. Kết quả đánh giá tổn thương từng vùng của lá sau van hai lá trên

siêu âm 2D/3D qua thực quản.............................................................51

Bảng 3.11. Kết quả đánh giá mức độ hở hai lá của siêu âm 2D/3D qua thực

quản và siêu âm 2D qua thành ngực...................................................52

Bảng 3.12. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa lá trước van hai lá kiểu

prolapse trên SATQTN 2D, SATQTQ 2D, SATQTQ 3D và kết quả phẫu

thuật.......................................................................................................53

Bảng 3.13. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa lá sau van hai lá kiểu

prolapse trên SATQTN 2D, SATQTQ 2D, SATTQ 3D và kết quả phẫu

thuật.......................................................................................................54

Bảng 3.15. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa lá sau van hai lá kiểu flail

trên SATQTN 2D, SATQTQ 2D, SATQTQ 3D và kết quả phẫu thuật...57Bảng 3.16. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa cả 2 lá van kiểu prolapse trên

siêu âm SATQTN 2D, SATQTQ 2D, SATQTQ 3D và kết quả phẫu thuật

...............................................................................................................58

Bảng 3.17. Giá trị chẩn đoán sa van hai lá của các phương pháp SATTQ 3D,

SATQTQ 2D và SATQTN 2D khi so sánh với kết quả phẫu thuật...59

Bảng 3.18. Kết quả đánh giá tổn thương từng vùng của lá trước và sau van hai

lá của các phương pháp siêu âm tim và kết quả phẫu thuật.............60

Bảng 3.19. Giá trị chẩn đoán vùng sa van kiểu prolapse của các phương pháp

SATQTQ 3D, SATQTQ 2D và SATQTN 2D......................................61

Bảng 3.20. Giá trị chẩn đoán vùng sa van kiểu flail của các phương pháp SATQTQ

3D, SATQTQ 2D và SATQTN 2D........................................................62

Bảng 3.21. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá thủng lá trước van hai lá của

SATQTQ 3D, SATQTQ 2D, SATQTN 2D với kết quả phẫu thuật...63

Bảng 3.22. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá sùi van hai lá của SATQTQ 3D,

SATQTQ 2D, SATQTN 2D với kết quả phẫu thuật...........................64

Bảng 3.23. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá đứt dây chằng lá trước van hai lá

của SATQTN 2D, SATQTQ 2D, SATQTQ 3D với kết quả phẫu thuật

...............................................................................................................65

Bảng 3.24. Bảng đối chiếu kết quả đánh giá đứt dây chằng lá sau van hai lá của

SATQTN 2D, SATQTQ 2D, SATQTQ 3D với kết quả phẫu thuật...66

Bảng 3.25. Kết quả đánh giá mức độ hở hai lá của siêu âm 2D/3D qua thực

quản và chụp buồng thất trái..............................................................67

Bảng 3.26. Đối chiếu kết quả đánh giá hở van hai lá của siêu âm 2D /3D qua

thực quản với kết quả chụp buồng thất trái......................................68

Bảng 4.1. Giá trị chẩn đoán của các phương pháp siêu âm tim các nghiên cứu.

...............................................................................................................75DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ bệnh nhân nghiên cứu theo giới.............................................41

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ tiền sử bệnh tật bệnh nhân nghiên cứu..................................41

Biểu đồ 3.3. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu................................42

Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ phẫu thuật sửa van hoặc thay van của đối tượng nghiên cứu......43DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Cấu tạo giải phẫu van và phân vùng van hai lá....................................5

Hình 1.2. Hình minh họa cơ chế hở van theo phân loại Carpentier....................6

Hình 1.3: Doppler liên tục đánh giá mức độ HoHL..............................................9

Hình 1.4: Minh họa 3 thành phần Doppler dòng chảy màu của dòng hở.........10

Hình 1.5: Minh họa phương pháp hội tụ dòng chảy...........................................11

Hình 1.6: Sơ đồ hướng dẫn đánh giá mức độ HoHL trên siêu âm tim..............13

Hình 1.7: Đánh giá HoHL tiên phát bằng cộng hưởng từ..................................14

Hình 1.8: Mặt cắt qua dạ dày tim trái.................................................................19

Hình 1.9: Mặt cắt qua dạ dày của tim phải.........................................................19

Hình 1.10: Mặt cắt ở phần thấp của thực quản..................................................20

Hình 1.11: Các mặt cách ở phần giữa của thực quản.........................................20

Hình 1.12: Các mặt cắt ngang qua van động mạch chủ.....................................21

Hình 1.13: Các mặt cắt qua phần cao của thực quản.........................................21

Hình 1.14: Các bước trong siêu âm tim 3D.........................................................23

Hình 1.15: Các bước thu nhận dữ liệu 3D...........................................................24

Hình 1.16: Các chế độ hình ảnh 3D......................................................................24

Hình 1.17: Minh họa chế độ 3D Live...................................................................25

Hình 1.18: Minh họa chế độ 3D Zoom.................................................................25

Hình 1.19: Minh họa chế độ 3D Full Volume......................................................25

Hình 1.20: Hình ảnh van hai lá bình thường.......................................................26

Hình 1.21: Hình ảnh thủng van hai lá sùi van hai lá...........................................27

Hình 1.22: Đánh giá và định lượng VCA bằng SATQ 3D...................................27

Hình 2.1: Phân vùng van hai lá theo Carpentier trên các mặt cắt siêu âm.......33

Hình 2.2: Mặt cắt 4 buồng giữa thực quản đánh giá P1 và A3 của van hai lá. .35

Hình 2.3: Mặt cắt giữa thực quản qua 2 mép van...............................................35

Hình 2.4: Mặt cắt 2 buồng giữa thực quản..........................................................35

Hình 2.5: Mặt cắt trục dọc giữa thực quản.........................................................36

Hình 2.6: Mặt cắt trục ngang dạ dày...................................................................36

Hình 2.7: Mặt cắt 2 buồng qua dạ dày.................................................................36

Hình 2.8: Thủng lá trước van hai lá.....................................................................37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vs Thể tích thất trái cuối tâm thu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×