Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018, chúng tôi nghiên cứu trên tổng số 44 bệnh nhân,ở tất cả bệnh nhân này siêu âm 2D/3D qua thực quản đều được thực hiện một cách thuận lợi và lấy được đầy đủ các thông số phục vụ cho mục đích nghiê

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018, chúng tôi nghiên cứu trên tổng số 44 bệnh nhân,ở tất cả bệnh nhân này siêu âm 2D/3D qua thực quản đều được thực hiện một cách thuận lợi và lấy được đầy đủ các thông số phục vụ cho mục đích nghiê

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2017 đến tháng 6/2018, chúng tôi nghiên cứu trên tổng số 44 bệnh nhân,ở tất cả bệnh nhân này siêu âm 2D/3D qua thực quản đều được thực hiện một cách thuận lợi và lấy được đầy đủ các thông số phục vụ cho mục đích nghiê

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×