Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Trong số 306 bệnh nhân có độ cắn chìa các răng phía trước từ 0-3 mm tình trạng khớp cắn Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 68%, loại II chiếm tỷ lệ thấp nhất là 7.5%.

Nhận xét: Trong số 306 bệnh nhân có độ cắn chìa các răng phía trước từ 0-3 mm tình trạng khớp cắn Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 68%, loại II chiếm tỷ lệ thấp nhất là 7.5%.

Tải bản đầy đủ - 0trang

40KT (mm)

Khoảng cần thiết

Hàm Khoảng hiện có

Chênh lệch

trên

Hàm Khoảng cần thiết

dưới Khoảng hiện có

Chênh lệchTrung

bình

(mm)

79.9679

78.1171

1.8508

69.4270

67.1916

2.2354Độ lệch

Trung bình

Độ lệch

chuẩn(mm)

(mm)

chuẩn(mm)

2.89415

5.95848

6.43257

2.24787

5.61772

5.8844178.4192

77.2025

1.2167

68.0086

66.0989

1.90972.99201

5.12243

5.12682

2.27109

4.87215

4.93803Nhận xét:

+ Khoảng hiện có đo được trên chu vi cung răng trên ở cả nam và nữ đều nhỏ

hơn khoảng cần thiết đo trên tổng 10 răng với khoảng chênh là 1.8508 mm và

1.2167 mm.

+ Khoảng hiện có đo được trên chu vi cung răng dưới ở cả nam và nữ đều

nhỏ hơn khoảng cần thiết đo trên tổng 10 răng với khoảng chênh là 2.2354

mm và 1.9097 mm.

+ Khoảng chênh lệch giữa khoảng hiện có và khoảng cần thiết ở hàm dưới

thấp hơn so với hàm trên ở cả nam và nữ.Bảng 3.5. Kích thước trung bình KCT & KHC hàm trên theo

khớp cắn Angle.41KhoảngKCTKhớp cắn

Loại I

Loại II

Loại III

Hỗn hợp

TổngKT trung bình

Đợ lệch chuẩn

KT trung bình

Đợ lệch chuẩn

KT trung bình

Đợ lệch chuẩn

KT trung bình

Đợ lệch chuẩn

KT trung bình

Đợ lệch chuẩn79.0784

3.08122

78.9457

2.23355

79.8503

3.25297

79.6143

3.13455

79.2135

3.04065KHC

77.3596

5.76022

75.8249

2.58337

77.8498

4.79908

79.8927

5.83911

77.6716

5.58215Chênh

1.7188

6.00744

3.1208

2.57609

2.0005

5.85648

-0.2784

6.11494

1.5419

5.83805Nhận xét:

Ở trẻ có sai khớp cắn loại II có độ chênh lệch trung bình giữa khoảng hiện có

khoảng cần có cao nhất 3.1208 mm, tiếp đến là trẻ có sai khớp cắn loại II độ

chênh lệc trung bình giữa khoảng hiện có và khoảng cần có là 2 mm, thấp

nhất loại hỗn hợp là -0.2784 mmBảng 3.6. Kích thước trung bình KCT & KHC hàm dưới theo

khớp cắn Angle.

Kích thướcKCTKHCChênh42(mm)

Khớp cắn

Trung bình

Loại I

Đợ lệch chuẩn

Trung bình

Loại II

Đợ lệch chuẩn

Trung bình

Loại III

Đợ lệch chuẩn

Hỗn

Trung bình

Đợ lệch chuẩn

hợp

Trung bình

Tổng

Đợ lệch chuẩn68.5245

2.33149

68.8801

1.84175

69.4188

2.48625

69.1843

2.60391

68.7361

2.3665966.3334

5.39256

66.1928

3.57462

67.3251

4.52142

67.9213

5.84353

66.6593

5.292662.1911

5.54468

2.6873

4.04668

2.0937

5.79416

1.2630

5.53841

2.0767

5.44296Nhận xét

+ Độ chênh lệch giữa khoảng cần thiết và khoảng hiện có ở cả 3 loại sai

khớp cắn gần xấp xỉ nhau; Kích thước khoảng chênh lệch hàm dưới theo

khớp cắn Angle loại II là lớn nhất , loại hỗn hợp là nhỏ nhất.Bảng 3.7. Phân bố khoảng ở hàm trên và hàm dưới.

Vị trí

Khoảng (mm)

X≥6

2≤ X<6

0≤ X<2Hàm trên

N

120

317

146%

15.5 %

40.9 %

18.8 %Hàm dưới

n

163

312

81%

21.0 %

40.2 %

10.4 %43X<0

Tổng193

77624.9 %

100.0 %220

77628.4 %

100.0 %Nhận xét:

Với Hàm trên: khoảng chênh 2-6mm là phổ biến nhất chiếm tỷ lệ 40.9 %,

khoảng chênh ≥ 6mm chiếm thấp nhất 15.5 %.

Với Hàm dưới: khoảng chênh 2-6mm là phổ biến nhất chiếm tỷ lệ 40.2 %,

khoảng chênh 0-2 chiếm thấp nhất 10.4 %.Bảng 3.8. Phân bố khoảng ở hàm trên với sai khớp cắn Angle.

Khoảng

Khớp cắn

Loại I

Loại II

Loại III

Hỗn hợpn

%

n

%

n

%

nX≥6

89

74.2%

6

5.0%

14

11.7%

112≤ X<6 0≤ X<2

199

62.8%

42

13.2%

28

8.8%

4899

67.8%

21

14.4%

4

2.7%

22X<0

127

65.8%

5

2.6%

13

6.7%

48Tổng

514

66.2%

74

9.5%

59

7.6%

12944%

n

%Tổng9.2%

120

100.0%15.1%

317

100.0%15.1%

146

100.0%24.9%

193

100.0%16.6%

776

100.0%Nhận xét: Trong số 120 bệnh nhân có khoảng ở hàm trên >6 mm tình trạng

khớp cắn Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 74.2%, loại II chiếm tỷ lệ thấp

nhất là 5%.

Trong số 317 bệnh nhân có khoảng ở hàm trên từ 2-6 mm tình trạng khớp cắn

Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 62.8%, loại III chiếm tỷ lệ thấp nhất là

8.8%.

Trong số 146 bệnh nhân có khoảng ở hàm trên từ 0-2 mm tình trạng khớp cắn

Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 67.8%, loại III chiếm tỷ lệ thấp nhất là

2.7%.

Trong số 193 bệnh nhân có khoảng ở hàm trên <0 mm tình trạng khớp cắn

Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 66.2%, loại III chiếm tỷ lệ thấp nhất là

7.6%.Bảng 3.9. Phân bố khoảng ở hàm dưới với sai khớp cắn Angle.

Khoảng

X≥62≤ X<60≤ X<2193

61.9%

27

8.7%

28

9.0%

6455

67.9%

16

19.8%

2

2.5%

8X<0TổngKhớp cắn

Loại I

Loại II

Loại IIIn

%

n

%

n

%

n123

75.5%

12

7.4%

11

6.7%

17143

65.0%

19

8.6%

18

8.2%

40514

66.2%

74

9.5%

59

7.6%

12945Hỗn

hợp%10.4%20.5%9.9%18.2%16.6%Tổngn

%163

100.0%312

100.0%81

100.0%220

100.0%776

100.0%Nhận xét: Trong số 163 bệnh nhân có khoảng ở hàm dưới >6 mm tình trạng

khớp cắn Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 75.5%, loại III chiếm tỷ lệ thấp

nhất là 6.7%.

Trong số 312 bệnh nhân có khoảng ở hàm dưới từ 2-6 mm tình trạng khớp

cắn Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 61.9%, loại II chiếm tỷ lệ thấp nhất là

8.7%.

Trong số 81 bệnh nhân có khoảng ở hàm dưới từ 0-2 mm tình trạng khớp cắn

Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 67.9%, loại III chiếm tỷ lệ thấp nhất là

2.5%.

Trong số 220 bệnh nhân có khoảng ở hàm dưới <0 mm tình trạng khớp cắn

Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 65.0%, loại III chiếm tỷ lệ thấp nhất là

8.2%.

Bảng 3.10. Phân bố khoảng hàm trên theo giới.

Khớp cắn

Khoảng (mm)

X≥6

2≤ X<6

0 ≤ X <2

X<0

TổngNam

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%71

17.8%

190

47.7%

57

14.3%

80

20.1%

398

100.0%Nữ

49

13.0%

127

33.6%

89

23.5%

113

29.9%

378

100.0%Tổng

120

15.5%

317

40.9%

146

18.8%

193

24.9%

776

100.0%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Trong số 306 bệnh nhân có độ cắn chìa các răng phía trước từ 0-3 mm tình trạng khớp cắn Angle loại I chiếm tỷ lệ cao nhất là 68%, loại II chiếm tỷ lệ thấp nhất là 7.5%.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×