Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Mô hình hồi quy đa biến xem xét ảnh hưởng của tất cả các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi có nhiễm adenovirus cho thấy : khả năng viêm phổi nặng giảm ở nhóm trẻ có nguồn lây từ gia đình và khả năng viêm phổi nặng cao hơn ở nhóm trẻ

Nhận xét: Mô hình hồi quy đa biến xem xét ảnh hưởng của tất cả các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi có nhiễm adenovirus cho thấy : khả năng viêm phổi nặng giảm ở nhóm trẻ có nguồn lây từ gia đình và khả năng viêm phổi nặng cao hơn ở nhóm trẻ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Mô hình hồi quy đa biến xem xét ảnh hưởng của tất cả các yếu tố liên quan đến mức độ nặng của viêm phổi có nhiễm adenovirus cho thấy : khả năng viêm phổi nặng giảm ở nhóm trẻ có nguồn lây từ gia đình và khả năng viêm phổi nặng cao hơn ở nhóm trẻ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×