Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình thái chấn thương nhãn cầu hở hay gặp nhất là VTXNC với 61 mắt/67,8%, trong đó có 15 mắt (16,7%) là vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn. Chấn thương vỡ nhãn cầu có 26 mắt(28,9%) và VTXTNC chỉ gặp 3 ca tương ứng vỡi 3,3%.

Hình thái chấn thương nhãn cầu hở hay gặp nhất là VTXNC với 61 mắt/67,8%, trong đó có 15 mắt (16,7%) là vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn. Chấn thương vỡ nhãn cầu có 26 mắt(28,9%) và VTXTNC chỉ gặp 3 ca tương ứng vỡi 3,3%.

Tải bản đầy đủ - 0trang

35nhân(50%), tiếp theo là nhóm thị lực 1/200 – 19/200 là 22 mắt (24,4%). Có

15 mắt (16,7%) có thị lực ở mức từ 20/200 – 20/50. Chỉ có 3 bệnh nhân thị

lực ≥20/40 và đặc biệt có 5 bệnh nhân (5,6%) có thị lực lúc vào viện là ST(-).

3.2.3. Đặc điểm tổn thương giác - củng mạc

21.1

2.276.7Vùng IVùng IIVùng IIIBiểu đồ 3.7. Đặc điểm tổn thương giác củng mạc

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tổn thương chủ yếu ở giác mạc chiếm

76,7% (69 bệnh nhân), tiếp đó là tổn thương giác củng mạc chiếm 21,1% (19

bệnh nhân). Vết thương ở riêng củng mạc có tỷ lệ thấp nhất 2,2% (2 bệnh

nhân).363.2.4.Đặc điểm kích thước vết thương

Bảng 3.3. Kích thước vết thương

Kích thước vết thương

1 - 4mm

5 - 8mm

9 - 12mm

>12 mmSố mắt

50

31

6

3

90Tỷ lệ

55,6%

34,4%

6,7%

3,3%

100%Tổng

Tỷ lệ kích thước vết thương từ 5mm trở xuống nhiều nhất khi có 50

bệnh nhân chiếm 55,6%. Còn lại kích thước từ 9 - 12mm và >12mm

chiếm tỉ lệ rất ít với 6,7% và 3,3%.

3.2.5. Đặc điểm tổn thương mống mắt

47.850

45

40

35

30

25

20

15

10

5

035.66.7NH

ƯỜ

THNG,

NH

T

KẸG

ỐN

MẮT

MĐỨTẤN

CHG

ỐN

MẮT

M

G

ỦN

H

T5.6G

ỐN

M2.2ẮT

M

NG

Ơ

KHSO2.2C

ƯỢ

Đ

IẤT

MÀN

TOBỘG

ỐN

MẮT

MBiểu đồ 3.8. Đặc điểm tổn thương mống mắt

Nghiên cứu của chúng tơi cho thấy có 32 mắt (35,6) khơng có tổn

thương mống mắt và 58 mắt (64,4%) có tổn thương mống mắt. Trong 58 mắt

có tổn thương mống mắt tỷ lệ mống mắt phòi kẹt chiếm tỷ lệ cao với 43 bệnh

nhân (47,8%). Có 2,2% là tỷ lệ không quan sát được tổn thương mống mắt do37tổn thương giác mạc phức tạp dập nát, xuất huyết tiền phòng, xuất tiết, chất

nhân TTT... Có 2 bệnh nhân (2,2%) mất mống mắt toàn bộ.

3.2.6. Đặc điểm tổn thương tiền phòng

Bảng 3.4. Đặc điểm tổn thương tiền phòng

Tiền PhòngSố lượng bệnh nhân

28Tỷ lệ%

31,1%Xuất huyết4044,4%Mủ tiền phòng44,4%Xẹp tiền phòng910,1%Chất TTT ra tiền phòng77,8%Dị vật tiền phòng22,2%Tổng số90100%Bình thườngTrong nghiên cứu của chúng tơi, có 28 mắt có tiền phòng bình thường và

62 mắt có tổn thương tiền phòng. Trong 62 mắt có tổn thương tiền phòng,

xuất huyết tiền phòng chiếm tỷ lệ cao nhât 40 mắt/44,4%. Các tổn thương

khác chiểm tỷ lệ nhỏ và gần tương đương nhau như mủ tiền phòng là 4 mắt

(4,4%), xẹp tiền phòng là 9 mắt (10,1%), dị vật trong tiền phòng là 2mắt

(2,2%), Chất nhân TTT có 7 mắt (7,8%).383.2.7. Đặc điểm tổn thương thể thủy tinh

Bảng 3.5. Phân bố tổn thương thể thủy tinh

Thể Thủy Tinh

Bình thường

Đục vỡ

Đục TTT

Sa lệch buồng dịch kính

Lệch TTT

Không quan sát được

IOL

TổngSố lượng

17

40

23

1

3

3

3

90Tỷ lệ%

18,9%

44,4%

25,6%

1,1%

3,3%

3,3%

3,3%

100%Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đa phần bệnh nhân bị chấn thương

nhãn cầu hở có tổn thương thể thủy tỉnh ở các mức độ và hình thái khác nhau

(73 mắt/81,1%), chỉ có 17 mắt (18,9%) là khơng có tổn thương thể thủy tinh.

Khi đánh giá kỹ hơn các tổn thương TTT chúng tôi nhận thấy TTT đục vỡ

chiếm tỷ lệ cao nhất (40 mắt/44,4%). Tiếp theo đó là tổn thương đục TTT

(23mắt/25,6%). Tổn thương lệch TTT là 4 mắt (4,4%). Trong đó có 1 mắt

TTT sa buồng dịch kính. Có 3 mắt đã được mổ thay TTT đặt IOL trước đó và

có 3 mắt không đánh giá được tổn thương thủy tinh thể do tổn thương giác

mạc phức tạp dập nát, xuất huyết tiền phòng, xuất tiết..393.2.8. Đặc điểm tổn thương dịch kính

Bảng 3.6. Phân bố tổn thương dịch kính

Dịch kínhSố lượngTỷ lệ%Dịch kính trong33,3%Dịch kính vẩn đục5257,8%Xuất huyết dịch kính2932,2%Mủ dịch kính66,7%90100TổngĐa phần bệnh nhân chấn thương nhãn cầu hở có tỷ lệ đục dịch kính 52

mắt(57,8%). Tiếp theo là tổn thương xuất huyết dịch kính 29 mắt (32,2%) và

có 6 bệnh nhân mủ dịch kính chiếm 6,7%. Tỷ lệ dịch kính trong thấp nhất chỉ

có 3,3% .

3.2.9. Đặc điểm tổn thương võng mạc

Bảng 3.7. Phân bố tổn thương võng mạc

Võng mạcSố lượng

48Tỷ lệ%

53,3%Rách võng mạc66,7%Rách võng mạc kèm theo2325,6%Hoại tử võng mạc55,6%Bong hắc mạc88,9%90100%Bình thườngbong võng mạcTổngĐa phần bệnh nhân chấn thương nhãn cầu hở khơng có tổn thương

võng mạc (56 mắt/62,2%). Tiếp theo là tổn thương bong võng mạc có rách

(23 mắt/25,6%). Tổn thương rách võng mạc nhưng chưa có bong võng mạc,

bong hắc mạc và hoại tử võng mạc chiếm tỷ lệ tương đương nhau lần lượt là 640mắt (6,7%), 8 mắt (8,9%), 5 mắt (5,6%).

3.2.10. Đặc điểm thang điểm OTS

Bảng 3.8. Mức điểm OTS của bệnh nhân

Mức OTS

1

2

3

4

5Điểm OTS

0-44

45-65

66-80

81-91

92-100Số lượng

Tỉ lệ %

15

16.7%

22

24.4%

37

41.1%

13

14.4%

3

3.3%

Tổng

90

100%

Điểm OTS trung bình của bệnh nhân chấn thương nhãn cầu hở là 65,8điểm, trong đó điểm OTS thấp nhất là 26, cao nhất là 100. Chủ yếu là điểm

OTS mức 3 (66-80) với 37 bệnh nhân (41,4%), tiếp theo đó là điểm OTS ở

mức 2 (45-65) có 22 bệnh nhân (24,4%), OTS mức 1 và mức 4 chiếm tỷ lệ

gần tương đương nhau tương là 16,7% và 14,4%. Chỉ có 3 bệnh nhân (3,3%)

có điểm OTS đạt mức 5.

3.3. Thị lực cuối cùng theo thang điểm OTS

Thang điểm OTS được tính tốn dựa trên 6 biến số chính: Thị lực ban

đầu, chấn thương vỡ nhãn cầu, viêm mủ nội nhãn, bong võng mạc, vết thương

xuyên thấu nhãn cầu và RAPD. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết các

bệnh nhân đều không thể đánh giá được RAPD nên chúng tơi chỉ khảo sát 5

yếu tố còn lại trong thang điểm OTS và chính bản thân điểm OTS đến tiên

lượng thị lực cuối cùng.

3.3.1. Mối liên quan giữa hình thái chấn thương và thị lực đạt được sau 3

tháng.41Bảng 3.9. Mối liên quan giữa hình thái chấn thương và

thị lực đạt được sau 3 tháng

TL3thangCTVỡnhãncầu

Hình thái VTXNC

VTXTNC

CTn

tỷ lệ %

n

tỷ lệ %

n

tỷ lệ %Tổng20/200 -1/200 -ST(+)/≥20/4020/5019/200BBTST (-)Tổng117710263.8%3.8%26.9%30209206149.2%32.8%14.8%3.3%.0%100.0%002103.0%.0%66.7%33.3%.0%100.0%31211810109034.4%23.3%20.0%26.9% 38.5% 100.0%11.1% 11.1% 100.0%P = 0,000Khi đánh giá hình thái chấn thương nhãn cầu hở, chúng tôi nhận thấy

vết thương xuyên nhãn cầu chiếm đa số với 61 bệnh nhân (67,8%), tiếp theo

lần lượt là vỡ nhãn cầu 26 bệnh nhân (28,9%) và vết thương xuyên thấu nhãn

cầu có 3 ca (3,3%). Bảng 3.10 cho thấy, hình thái chấn thương có mối

liên quan đến thị lực đạt được sau 3 tháng (p=0.000), đặc biệt

hình thái chấn thương vỡ nhãn cầu làm giảm mức độ cải thiện

thị lực của bệnh nhân sau điều trị (p=0,000). Cụ thể, trong 26

ca vỡ nhãn cầu (28,9%) thì có đến 10 bệnh nhân (38.5%) có

thị lực sau 3 tháng là ST(-) và chỉ có 2 bệnh nhân (7.6%) có

thị lực >20/200.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình thái chấn thương nhãn cầu hở hay gặp nhất là VTXNC với 61 mắt/67,8%, trong đó có 15 mắt (16,7%) là vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn. Chấn thương vỡ nhãn cầu có 26 mắt(28,9%) và VTXTNC chỉ gặp 3 ca tương ứng vỡi 3,3%.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×