Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

báo cáo, số liệu của về nguồn nhân lực tại Trường Đại học Điện Lực. Ngoài ra, tác

giả còn tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được công bố của các cơ quan nghiên

cứu, các nhà khoa học.

- Nghiên cứu sản phẩm về quản lý nguồn nhân lực tại Trường Đại học Điện

Lực (thống kê số liệu chất lượng, trình độ, các văn bản chỉ đạo, tở chức);

+ Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp:

Tổng số cán bộ, giảng viên nhà trường hơn 675 người. Tuy nhiên có nhiều cán

bộ, giảng viên do điều kiện khách quan và chủ quan không trả lời phiếu hỏi. Để loại

bỏ những đối tượng trên, số khách thể được lựa chọn là 200 người

Thực hiện khảo sát thực địa, qua phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu và tham khảo

ý kiến chuyên môn của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhà trường, các chuyên gia

về lĩnh vực quản lý như cán bộ; cán bộ phòng tổ chức cán bộ và một số tở chức, cá

nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

2.2.5. Phương pháp phân tích, so sánh

Thơng qua ng̀n sớ liệu đã thu thập từ thực tế và các số liệu đã cơng bớ, tính

tốn, tiến hành phân tích, so sánh, thơng qua các tiêu chí cụ thể để xem xét, đánh

giá quản lý nguồn nhân lực tại Trường Đại học Điện Lực địa bàn nghiên cứu, so

sánh hiệu quả quản lý nguồn lực.

2.2.6. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

+ Mục đích: thu thập các thơng tin về sớ lượng, chất lượng nguồn nhân lực, và

quản lý nguồn nhân lực tại Trường Đại học Điện Lực

+ Thiết kế bảng hỏi

- Hệ thớng bảng hỏi có cấu trúc gờm bảng hỏi dành cho cán bộ, công chức

đang công tác tại Trường Đại học Điện Lực

- Nội dung: tập trung khảo sát, nghiên cứu thực trạng quản lý nguồn nhân lực

tại Trường Đại học Điện Lực. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân;

đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm hồn thiện quản lý ng̀n nhân lực tại

Trường Đại học Điện Lực33+ Tiến trình khảo sát

- Điều tra chính thức: Tất cả sớ liệu đã thu thập được nhập vào thống kê số

học để xử lý đưa lại những kết quả về mặt định tính và định lượng.

- Phân tích các dữ liệu thu được : Dữ liệu thu được từ bảng hỏi được phân

tích theo điểm sớ quy định. Mối tương quan giữa các yếu tố và độ lệch chuẩn được

xử lý bằng kỹ thuật thống kê toán học.

2.2.7. Phương pháp xử lý thống kê và sử lý số liệu bằng tính điểm trung bình

Dữ liệu thu được từ bảng hỏi được phân tích theo điểm số quy định.1: Hồn tồn khơng tớt: 1

4: Rất tớt: 4 điểm2: Khơng tớt: 2 điểm3: Tớt: 3 điểmĐiểm trung bình : X điểm ( 1 �X �4 )

Sử dụng công thức tính điểm trung bình:

kX�X K

iininX : Điểm trung bìnhXi : Điểm ở mức độ i

Ki : Số người tham gia đánh giá ở mức độ Xi

n : Số người tham gia đánh giá2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu

- Số lượng nguồn nhân lực của nhà trường

- Chất lượng nguồn nhân lực của nhà trường

- Công tác lập chiến lược về ng̀n nhân lực

- Chính sách đào tạo và phát triển ng̀n nhân lực

- Chính sách đãi ngộ đới với nhân lực tại trường Đại học Điện Lực

- Chính sách lương, thưởng của trường Đại học Điện Lực34Chương 3

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

3.1. Giới thiệu chung về Trường ĐH Điện Lực

3.1.1 Khái quát sơ lược về Trường ĐH Điện Lực

Tên trường: Trường Đại hoc Điện lực

Địa chỉ: Cơ sở 1: 235 Hồng Q́c Việt, Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở 2: Xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 2218 5607

Fax: + 84 4 3836 2065

Thư điện tử: thongtin@epu.edu.vn

Website: http://www.epu.edu.vn

Tiền thân của Trường Đại học Điện lực là Trường Kỹ nghệ Thực Hành do

người Pháp thành lập năm 1898. Tháng 04/2000, Bộ Công nghiệp ra quyết định

thành lập Trường trung học Điện I thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày

26/10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp Trường Trung học Điện I

thành Trường Cao đẳng Điện Lực. Ngày 19/05/2006, Thủ tướng Chính phủ quyết

định thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực.

Trường Đại học Điện lực là một trường Đại học công lập đa cấp, đa ngành có

nhiệm vụ chủ yếu đào tạo ng̀n nhân lực có chất lượng cao ở các bậc đào tạo cho

Tạp đoàn Điện lực Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu xã hội, đồng thời là một

trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hang đầu của Tập đoàn Điện lực Việt

Nam.

3.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức trường Đại học Điện lực

Hiện tại, trường đang có 9 khoa chun mơn, 1 bộ mơn trực thuộc, 1 xưởng

thực hành, Tổ chức đào tạo 11 ngành đại học, 9 chuyên ngành cao đẳng, 5 ngành trung

cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề cho các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu.35Hình 3.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của trường Đại học Điện lực

Nguồn: http://www.epu.edu.vn/36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×