Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

7. Sở Công thương Bắc Ninh (2011)), Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh

Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 20-30.

8. Nguyễn Minh Đường (2002), “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực với

phương pháp tiếp cận hệ thống trong điều kiện mới”, Nghiên cứu con

người - đối tượng và những hướng chủ yếu, niên giám nghiên cứu số 1 (in

lần thứ 2), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr 202.

9. Phạm Thành Nghị và các tác giả(2004), “Quản lý nguồn nhân lực ở Việt

Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB Khoa học xã hội .

10. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ((2007, 2008, 2009, 20100 .. 2020), Thực

trạng Lao động việc làm ở Bắc Ninh.

11. Sở Công thương Bắc Ninh (2011), Quy hoạch phát triển công nghiệp nông

thôn tỉnh Bắc Ninh giá đoạn 2011- 2020

12. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh (2010), Chiến lược phát triển Giáo dục

đào tạo Bắc Ninh đến 2020..

132. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh (2010), “ Lịch sử Giáo dục tỉnh Bắc

Ninh”

141. Bộ Nội vụ (2003), Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước

giai đoạn 2001-2010.

2.Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh (2002), “ Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh”.

3.Phạm Minh Hạc (2001), “Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào

Công nghiệp hố, Hiện đại hố”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4.Đề tài nghiên cứu khoa học “Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn

nhân lực ở Việt Nam” của tác giả PGS.TS. Nguyễn Lộc (2010)985.Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nơng

nghiệp, nơng thơn ở Bắc Ninh” của Vũ Mai Phương (năm 2011) [5]

6.Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh(2007, 2008, 2009, 20010,2011,2012,1013),

Thực trạng Lao động việc làm ở Bắc Ninh.

7.Phạm Thành Nghị và các tác giả(2004), “Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam,

một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB Khoa học xã hội .

8.Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh(20010), “Lịch sử Giáo dục tỉnh Bắc Ninh

9.Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh(20010), Chiến lược phát triển Giáo dục đào

tạo Bắc Ninh đến 2020..

10.Sở Công thương Bắc Ninh (2011), Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc

Ninh giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2-30.

11..Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị Lần thứ hai Ban Chấp

hành Trung ương Khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

12.Nguyễn Minh Đường (2002), “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực với

phương pháp tiếp cận hệ thống trong điều kiện mới”, Nghiên cứu con người

- đối tượng và những hướng chủ yếu, niên giám nghiên cứu số 1 (in lần thứ

2), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr 202.

13. Sở Công thương Bắc Ninh (2011) Quy hoạch phát triển công nghiệp nông

thôn tỉnh Bắc Ninh giá đoạn 2011- 2020

14. Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết các năm (2007, 2008,

2009, 2010,2011,2012).

15. Vũ Mai Phương (2011), Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa nơng nghiệp, nông thôn ở Bắc Ninh” của Vũ Mai

Phương (năm 2011).

16. Đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình Cơng nghiệp hố, Hiện đại

hố ở tỉnh Ninh Thuận “ Cao Văn Hốn (2008).

9917. Tạp chí phát triển nguồn nhân lực số 30 ‘đổi mới dạy học tron nền giáo dục

của nước ta hiện nay’ của tác Trương Thị Hiền (2012)

18. Đề tại “Đầu tư phát triển nguồn nhân lực” của Vũ Văn Nghiêm (2010)

Kinh tế đầu tư 49b[tr.3]

16. Nguyễn Thị Thơm (2003).9." “Hiệu quả sử dụng lao động ở nước ta và giải

pháp nâng cao" Tạp chí Lý luận chính trị, tác giả Nguyễn Thị Thơm(2003)

17. Tác giả Vũ Bá Thể (2005), Học Viện Tài Chính (Phát huy nguồn nhâm lực

con người để cơng nghiệp hóa hiện đại hóa, Học Viện Tài Chính 2005)

18. Vũ Quốc Tuấn (2009)Luận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt

Nam

19. Vũ Mai Phương (2011), Phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa,

hiện đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn ở Bắc Ninh, Luận án tiến sĩ, Trường

Đại học kinh tế quốc dânWebsite:

20197. http:// www.bacninh.gov.vn

1820. http://vi.wikipedia.org

1921. http://old.voer.edu.vn

2102. http://skhdt.bacninh.gov.vn

2213. http://bacninhbusiness.gov.vn

2324. http://www.voer.edu.vn

243. http:// www.baobacninh.com.vn

254.www.tinkinhte.com100265. http://tsc.edu.vn/

276.http://bacninhtv.vn/101http:// www.bacninh.gov.vn102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×