Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Hiện trạng lao động theo trình độ học vấn năm 2010.................... 51

Bảng 2.2: Hiện trạng lao động theo trình độ đào tạo năm 2010 ..................... 52

Bảng 2.3: Trình độ học vấn và chun mơn kỹ thuật của lao động trong các

KCN: Bắc Ninh và Bình Dương (Quý II/2010) - %/tổng số lao động. ..........53

Bảng 2.4: Quy mơ và cơ cấu lao động chia theo nhóm tuổi........................... 56

Bảng 2.5: Lực lượng lao động chia theo giới tính, khu vực thành thị, nông thôn .....57

Bảng 2.6: Danh sách lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế ở Bắc

Ninh 2005 - 2012............................................................................................ 57vMỤC LỤC12MỤC LỤC

bổ sung mục lục3LỜI NĨI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tàiài

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong tình hình mới,

Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra những yêu cầu cơ bản trước mắt và lâu dài trong

việc phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả nhất, khai thác tiềm năng trí tuệ, phát

huy những yếu tố tinh thần gắn với truyền thống văn hóa dân tộc. Đảng Cộng

sản Việt Nam đã khẳng định: “Con người là vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc

con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta, coi việc nâng cao dân trí,

bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết

định thắng lợi công cuộc công nghiệp hố, hiện đại hố”. Chính vì lẽ đó cần

phải xXây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa khai thác, sử dụng với việc

đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nguồn nhân lực; coi chất lượng nguồn nhân lực

là một tiền đề cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đất nước. Trong

bối cảnh phát triển kinh tế chung của cả nước tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia

phát triển kinh tế xã hội. là tiền đề quan trọng để Việt Nam trở thành nước công

nghiệp vào năm 2020.

Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ - khu vực kinh tế

năng động, đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong thời gian qua. bBối cảnh phát

triển kinh tế mới đang đưa đến nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng khơng ít

khó khăn, thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ năm

1997 tái lập tỉnh cho đến nay Bắc Ninh ln có chủ trương nâng cao chất lượng

dân số và phát triển nhân lực là một trong những trọng điểm của chiến lược phát

triển, là chính sách xã hội cơ bản, là hướng ưu tiên hàng đầu trong tồn bộ chính

sách kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Ninh nói

riêng khi chuyển sang giai đoạn phát triển cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong

4bối cảnh hội nhập, tồn cầu hóa về kinh tế. trong giai đoạn (2011- 2020) Bắc

Ninh cần có những việc làm cần thiết của tỉnh Bắc Ninh để thực hiện chỉ đạo

của Chính phủ về nhiệm vụ quan trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tạo

thành lợi thế quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011 – 2020 để

đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội như đã đề ra trong Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn

2011- 2020. Bắc Ninh cần xác định phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh thời kỳ

2011-2020 có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đẩy nhanh sự nghiệp cơng

nghiệp hố, hiện đại hố đất nước, góp phần đạt mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh cơ

bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2015 và đến 2020 Bắc Ninh là thành

phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó học viên đã chọn đề tài: “Phát triển

nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh” làm nội dung nghiên cứu. Từ đó góp phần

định rõ phương hướng và có những giải pháp cụ thể cho việc phát triên nguồn

nhân lực ở địa phương có hiệu quả hơn. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh

tế xã hội như đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế

hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2020. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc

Ninh xác định Phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2011-2020 có vai trò

quan trọng trong việc thực hiện đẩy nhanh sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại

hố đất nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND

tỉnh, sự phối hợp đồng bộ thống nhất của các Sở, ngành và các địa phương, sẽ

được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đạt mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh

cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2015 và đến 2020 Bắc Ninh là

thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) cho tới nay, được sự hỗ trợ của

các cơ quan Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2005 – 2010 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian

52010 – 2020; từng bước điều chỉnh cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu kinh

tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, du lịch và dịch vụ; ổn định diện tích cây

trồng, tăng năng xuất và đẩy mạnh công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, vốn đầu

tư nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó học viên đã

chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh” làm nội dung nghiên

cứu. Từ đó góp phần định rõ phương hướng và có những giải pháp cụ thể cho

việc phát triên nguồn nhân lực ở địa phương có hiệu quả hơn.

Phần Lý do lựa chọn đề tài này chưa nêu bật được yêu cầu cấp thiết trong

việ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh BN, cần làm rõ hơn. Đọc cả đoạn khơng

thấy nói gì đến NNL của BN cả.

2. Tình hình nghiên cứu

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực đã có một số cơng trình nghiên cứu tiêu

biểu về mặt lý luận và thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của các cơng trình là làm rõ

quan niệm nội dung và biện pháp về phát triển ngồn nhân lực, thực trạng phát

triển nguồn nhân lực, xu hướng phổ biến sử dụng nguồn nhân lực, các cơng trình

tiêu biểu mà tác giả được biết.

Bổ sung tóm tắt nội dung chính của các cơng trình nghiên cứu đã liệt kê ở

đây.

Sử dụng hiệu quả NNL có vị trí quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh

tế nên vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học và những nhà hoạch định chính

sách quan tâm. Tuy nhiên, trong sự phát triển như vũ bão của khoa học, cơng

nghệ thì việc làm thế nào để sử dụng có hiệu quả NNL là vấn đề cần được quan

tâm đặc biệt và cần có sự nghiên cứu đầy đủ hơn.

Gần đây có nhiều bài viết tập trung vào những vấn đề liên quan đến những

khía cạnh khác nhau trong việc sử dụng NNL.

6Tác giả Trần Kim Hải trong luận án tiến sỹ kinh tế: “Sử dụng nguồn nhân

lực trong quá trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố ở nước ta” đã trình bày một số

khái niệm về NNL và những khía cạnh cơ bản trong sử dụng NNL; đưa ra một số

giải pháp có tác động mạnh đến việc sử dụng NNL ở Việt Nam.

Tác giả Phan Văn Kha trong cuốn sách: “Đào tạo và sử dụng nhân lực

trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” Nxb Giáo dục 2007 trình bày cơ sở lý

luận và mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực trạng và giải pháp

tăng cường mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực ở các cấp trình độ.

Tác giả Ngọc Trung trong bài viết: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực” đã đề cập những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL đáp

ứng yêu cầu ngày càng cao về NNL có trình độ, tay nghề cao.

Tác giả Phạm Kiên Cường trong luận án: “ Tổ chức và sử dụng có hiệu

quả nguồn lao động xã hội của Việt Nam trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc

có thời hạn ở nước ngồi”.

Tuy khai thác ở những khía cạnh khác nhau nhưng nhìn chung các tác giả

đều khẳng định vai trò quan trọng của NNL và sử dụng có hiệu quả NNL là yêu

cầu tất yếu để đạt được những mục tiêu phát triển KT-XH trong những năm gần

đây. Chính vì trong những năm gần đây chưa có cơng trình nghiên cứu nào có

tính hệ thống dưới dạng luận văn, luận án khoa học về phát triển nguồn nhân lực

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy, đề tài này nghiên cứu nhằm tiếp tục làm rõ

một số vấn đề lý luận về phát triên nguồn nhân lực và thực trạng nguồn nhân lực

ở Bắc Ninh với mong muốn đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn

nhân lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực đã Đã có một số cơng trình nghiên cứu

tiêu biểu về mặt lý luận và thực tiễn, : Viết thành một câu hoàn chỉnh, một đoạn

dẫn dắt. các cơng trình này đã làm rõKết quả nội dung,nghiên cứu khái niệm, của

7các cơng trình là làm rõ quan niệm nội dung phát triển nguồn nhân lực. Từ đóvà

học viên trình bày thực trạng và một số biện pháp về phát triển ngồn nhân lực

tỉnh, thực trạng phát triển nguồn nhân lực.--> Diễn đạt câu. Các cơng trình tiêu

biểu mà học viêntác giả được biết.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển

nguồn nhân lực ở Việt Nam” của tác giả PGS.TS. Nguyễn Lộc [14]

Đề tài nghiên cứu mục đích nghiên cư  Diễn đạt câu xây dựng hệ thống lý

luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) cấp quốc gia; xây dựng

những định hướng chiến lược về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thập

kỉ tới. .

Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nơng nghiệp, nơng thơn ở Bắc Ninh” của Vũ Mai Phương (năm 2011) [25]

Đề tài nghiên cứu chủ yếu về : kinh nghiệm một số địa phương trong khu

vực về phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, hiện đại hố nơng

nghiệp, nơng thơn và đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng NNL trong quá

trình CNH, HĐH, thành tựu và hạn chế trong đào tạo và sử dụng NNL năm 2011

ở Bắc Ninh, đề xuất một số giải pháp, chính sách đào tạo và sử dụng NNL có

hiệu quả phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong thời gian tới ở Bắc Ninh. Các

quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, hiện đại

hố nơng nghiệp, nơng thơn ở Bắc Ninh.

Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực số 30 ‘đổi mới dạy học trong nền giáo

dục của nước ta hiện nay’ của tác giả Trương Thị Hiền (2012) [17] trong bài tác

giả muốn soi rọi sâu trong việc giảng và dạy làm thể nào để dạy tốt học tốt. Coi

đó là vấn đề cơ bản để phát triển ngành giá dục cũng như phát triển nguồn nhân

lực của nước ta hiện nay.  Bài viết này không liên quan trực tiếp đến để tài của

em. Bỏ ra.8Luận văn thạc sĩ Cao Văn Hoán (2008) [416] “Phát triển nguồn nhân lực

trong q trình Cơng nghiệp hố, Hiện đại hố ở tỉnh Ninh Thuận “ Đề tài đã đề

cập tới vấn đề quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đã đề cập đến vấn

đề đào tạo nguồn nhân lực và và cách sử dụng nguồn nhân lực. Đề tài còn đề cập

đến chính sách của Nhà nước đối với việc phát triển nguồn nhân lực trong q

trình Cơng nghiệp hố và Hiện đại hố.

lấy luận văn khác

Ngồi ra còn một số đề tài, luận án thạc sĩ như đề tại “Đầu tư phát triển

nguồn nhân lực” của Vũ Văn Nghiêm (2010) [518] đề cập tới các vấn đề nguồn

nhân lực ở nước ta hiện nay thiếu về số lượng, yếu về chất lượng chưa đảm bảo

tận dụng hết nguồn lực để phát triên đất nước.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây chưa có cơng trình nghiên cứu nào

có tính hệ thống dưới dạng luận văn, luận án khoa học về phát triển nguồn nhân

lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy, đề tài này nghiên cứu nhằm tiếp tục làm

rõ một số vấn đề lý luận về phát triên nguồn nhân lực và thực trạng nguồn nhân

lực ở Bắc Ninh với mong muốn đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn

nhân lực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Bắc Ninh.

Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh

Bắc Ninh.

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

;Đưa ra cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực.

Đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh.9Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngồn nhân lực của tỉnh

Bắc Ninh.

Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực

tại tỉnnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu công tác phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh

Bắc Ninh.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Luận văn nghiên cứu vấn đề phát triển nguồn nhân lực

trên địa bànản tỉnh Bắc Ninh.

- Về thời gian: Luận văn chủ yếu nghiên cứu tình hình từ năm 2007 đến năm

2013nay.

5. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài :

- Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh như thế nào?

- Bắc Ninh cần có những chính sách và giải pháp gì để đẩy mạnh phát

triển nguồn nhân lực của tỉnh?

6. Phương pháp nghiên cứu

- Đề tài TtTrong quá trình nghiên cứu đề tài Hhọc viên dùng viên sử dụng

các phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, thu thập số liệu để xác định

hệ thống các khái niệm và các vấn đề liên quan đến nội dung làm cơ sở lý luận

cho vấn để nghiên cứu.

Phương pháp phân tích, tổng hợp đựợc sử dụng chủ yếu để phân tích thực

trạng phát triển nguồn nhân lực tác động đến phát triển nguồn nhân lực, các kết

quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân.

Phương pháp thống kê được sử dụng để thống kê và sử lý số liệu thứ cấp

thu thập được, từ đó đưa ra những đánh giá, tình hình thực trạng nguồn nhân lực

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×