Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ sự kính trọng và biết

ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Thùy Anh người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình

và giúp đỡ tơi trong suốt q trình nghiên cứu và hồn thiện khóa luận. Đồng

thời tôi xin cảm ơn sự giảng dạy các thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học

Quốc gia Hà Nội đã cung cấp cho tôi các kiến thức cơ bản và chuyên sâu cần

thiết cho việc viết luận văn.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã tận tình chỉ bảo

và đóng góp ý kiến nhận xét, trả lời phỏng vấn và cung cấp các tài liệu hữu

ích giúp tơi hồn thành luận văn của mình.

Xin chân thành cảm ơn!

Học viên thực hiệnNguyễn Vũ QuangiMỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................i

MỤC LỤC .......................................................................................................ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...............................................................iv

LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN .......................................5

NGUỒN NHÂN LỰC ......................................................................................5

1.1. Khái niệm ...................................................................................................5

1.1.1. Nguồn nhân lực .......................................................................................5

1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực....................................................................... 6

1.2. Vai trò của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực................... 8

1.2.1. Vai trò của nguồn nhân lực .....................................................................8

1.2.2. Vai trò phát triển nguồn nhân lực ..........................................................10

1.3. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực ..................................................11

1.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực ..................................................................11

1.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực ........................................................................13

1.3.4. Duy trì, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực ...............................................15

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ..............16

1.4.1. Chính sách về phát triển nguồn nhân lực .............................................16

1.4.2. Nguồn và chất lượng đầu vào của NNL ..............................................16

1.4.3. Trình độ cơ sở vật chất và khả năng tài chính ở các cơ sở đào tạo ...........17

1.4.4. Trình độ đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ quản lý ......................18

1.4.5. Chất lượng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế và trình độ trang thiết bị kỹ

thuật - cơng nghệ trong sản xuất kinh doanh ..................................................19

1.4.6. Thị trường lao động ..............................................................................21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA

TỈNH BẮC NINH ...........................................................................................23

ii2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nguồn nhân

lực của Bắc Ninh .............................................................................................23

2.2. Chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh ..............24

2.3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh ........................28

2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực.................................................................. 28

2.3.2. Đào tạo nguồn nhân lực ........................................................................28

2.3.3. Thu hút, phân bổ, sử dụng nguồn nhân lực ...........................................32

2.3.4. Duy trì, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực ...............................................38

2.4. Đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh .............39

2.4.1. Các thành tựu công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh ........39

2.4.2. Các hạn chế và nguyên nhân công tác phát triển nguồn nhân lực của

tỉnh Bắc Ninh ..................................................................................................41

2.4.3 Sự cần thiết phát triển ngồn nhân lực.................................................... 45

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN

LỰC CỦA TỈNH BẮC NINH ........................................................................46

3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020..............................46

3.1.1. Phương hướng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ..............................46

3.1.2. Phát huy phát triển nguồn nhân lực ......................................................50

3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Ninh ..........................51

3.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, đào tạo .....................................................51

3.2.2. Tăng cường xây dựng cơ chế tài chính giáo dục .................................55

3.2.3. Nâng cao đội ngũ quản lý và giảng dạy................................................ 58

3.2.4. Tạo việc làm để sử dụng lao động....................................................... 60

3.2.5. Hồn thiện cơ chế chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ............61

KẾT LUẬN ....................................................................................................66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................68iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTSTTKý hiệuNgun nghĩa1CBQLCán bộ quản lý2CNHCơng nghiệp hố3GDĐTGiáo dục đào tạo4GDTXGiáo dục thường xuyên5HĐHHiện đại hoá6HDIChỉ số phát triển con người7HĐND8KT – XH9NNL10PTNNL11THCSTrung học cơ sở12THPTTrung học phổ thông13UBNDỦy ban nhân dânHội đồng nhân dân

Kinh tế xã hội

Nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lựcivDANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Hiện trạng lao động theo trình độ học vấn năm 2010.................... 51

Bảng 2.2: Hiện trạng lao động theo trình độ đào tạo năm 2010 ..................... 52

Bảng 2.3: Trình độ học vấn và chun mơn kỹ thuật của lao động trong các

KCN: Bắc Ninh và Bình Dương (Quý II/2010) - %/tổng số lao động. ..........53

Bảng 2.4: Quy mô và cơ cấu lao động chia theo nhóm tuổi........................... 56

Bảng 2.5: Lực lượng lao động chia theo giới tính, khu vực thành thị, nơng thơn .....57

Bảng 2.6: Danh sách lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế ở Bắc

Ninh 2005 - 2012............................................................................................ 57vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×