Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4: Phương pháp tính điểm cho nhân viên

Bảng 3.4: Phương pháp tính điểm cho nhân viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.2.4. Tổ chức phục vụ tốt cho nơi làm việc.

Tổ chức phục vụ nơi làm việc là quá trình cung cấp các trang thiết bị, dụng

cụ, phụ tùng, vật liệu cần thiết cho nơi làm việc, và sắp xếp, bố trí các yếu tố đó phù

hợp với khơng gian, diện tích của nơi làm việc. Tổ chức phục vụ nơi làm việc giúp

tạo điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất được

đề ra với năng suất cao nhất, đảm bảo cho quá trình sản xuất được thực hiện liên tục

và nhịp nhàng, tạo hứng thú tích cực cho người lao động.

Trả lương khoán là chế độ trả lương căn cứ vào mức độ hồn thành cơng

việc được giao khốn. Việc tổ chức phục vụ tốt cho nơi làm việc nhờ những tác

dụng được nêu lên ở trên, chính là điều kiện cần thiết giúp người lao động hồn

thành tốt các cơng việc của mình một cách nhanh chóng. Khi đó, mức tiền lương

mà họ có thể nhận được sẽ cao hơn, thúc đẩy, tạo động lực cho người lao động làm

việc hơn.

Để tổ chức phục vụ tốt cho nơi làm việc, cần dựa trên cơ sở đánh giá kết quả

phục vụ của công nhân phụ trợ, phục vụ bao gồm: chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng thời

gian làm việc của công nhân chính, những tổn thất thời gian mà cơng nhân chính

mất đi để chờ đợi phục vụ; tổng cơng suất của máy móc, thiết bị khơng được sử

dụng do phục vụ không tốt. Đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của tổ chức phục vụ

nơi làm việc như: tiến hành tập trung hóa cơng tác phục vụ thành các chức năng

riêng, quy định những chức năng riêng biệt cho từng bộ phận phục vụ, nhờ đó tạo

tính linh hoạt, có chất lượng, và độ tin cậy cao đối với kết quả phục vụ. Tuy nhiên,

giữa các công việc vẫn phải mang tính đồng bộ, thực hiện sự phối hợp các chức

năng phục vụ khác nhau trên quy mơ tồn bộ doanh nghiệp, để nhanh chóng đáp

ứng đầy đủ, khơng bỏ sót bất cứ một nhu cầu nào. Ngồi ra, phục vụ nơi làm việc

phải mang tính dự phòng, đề phòng được những hỏng hóc có thể xảy ra của thiết bị,

nhằm đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện liên tục trong mọi tình huống.913.2.2.5. Xây dựng một đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên

sâu về tiền lương

Công tác tiền lương là một cơng tác đóng vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi

nhiều sự đầu tư vào nó. Bởi đây là một cơng tác khá phức tạp, đòi hỏi những người

chuyên trách về vấn đề này phải có một kiến thức nhất định về mọi vấn đề của tiền

lương. Việc xây dựng được một đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên sâu trong lĩnh vực

tiền lương là điều hết sức cần thiết để công tác tiền lương của Công ty đạt hiệu quả

thực sự.

Cán bộ chuyên trách về tiền lương trước hết cần phải có một sự am hiểu sâu

sắc về các bộ luật, các quy định cơ bản của nhà nước về tiền lương, để từ đó biết

cách áp dụng các quy định của Cơng ty mình một cách phù hợp, không trái với quy

định của nhà nước. Họ cần phải am hiểu về tình hình cung cầu trên thị trường lao

động, nhờ thế mà biết được mức lương đang phổ biến cho các công việc trong Công

ty, là một biện pháp cần thiết để thu hút nguồn lao động chất lượng về với Công ty.

Họ cần phải có kiến thức chuyên sâu về vấn đề tiền lương, biết cách xác định để

xây dựng đơn giá tiền lương một cách chuẩn xác, đủ khả năng tổ chức, tạo động lực

làm việc cho người lao động. Đánh giá được chính xác kết quả làm việc, đảm bảo

việc trả lương đúng với trình độ và năng lực của người lao động. Q trình đào tạo

để có được một đội ngũ như vậy đòi hỏi nhiều sự quan tâm, chú ý, xong chắc chắn

tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn không thể ngờ tới.

3.2.3. Xây dựng cơ chế và hình thức thưởng định kỳ

3.2.3.1. Thưởng định kỳ từ quỹ lương

Hình thức thưởng này sẽ khuyến khích người lao động phấn đấu đạt những

tiêu chí do Cơng ty đề ra nhằm đạt được mục tiêu phát triển đã đặt ra. Để đảm bảo

sự hiệu quả của tiền thưởng đồng thời tạo sự tự chủ cho các đơn vị, quỹ thưởng nên

phân phối về từng đơn vị trong Công ty.

Việc xác định được các tiêu chí thưởng phù hợp là hết sức quan trọng, quyết

định sự thành cơng của một chính sách thưởng.92Việc xác định chính xác, khách quan các tiêu chí thưởng, ngồi Ban lãnh đạo

Cơng ty cần có sự tham gia thảo luận của Trưởng các phòng ban, đại diện Ban chấp

hành cơng đồn, đại diện Đồn thanh niên,...

Về phương pháp xác định tiêu chí thưởng, có thể tiến hành chia thành 02

nhóm tiêu chí cơ bản như sau:

a) Nhóm các tiêu chí chung

Là nhóm các tiêu chí được áp dụng để đánh giá cho tất cả các CBNV khi

được đưa vào danh sách xét thưởng.

Một số tiêu chí chung có thể áp dụng như sau:

- Mức độ hồn thành công việc

- Thái độ hợp tác, tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp

- Mức độ chấp hành Nội quy lao động

-…

b) Nhóm các tiêu chí đặc thù

Do tính chất cơng việc khác nhau ở mỗi vị trí nên việc các tiêu chí đặc thù

gắn liền với cơng việc chun mơn sẽ giúp Cơng ty lựa chọn được chính xác những

CBNV xứng đáng.

Vì vậy, muốn xác định các tiêu chí đặc thù thì Cơng ty cần phân loại lao

động thành các nhóm như sau:

- Nhóm 1: Lao động quản lý

- Nhóm 2: Lao động gián tiếp

- Nhóm 3: Lao động trực tiếp (công nhân trực tiếp sản xuất)

 Một số tiêu chí đặc thù của Nhóm Lao động trực tiếp

- Tỷ lệ phế phẩm

- Có sáng kiến tiết kiệm nguyên vật liệu

- Có sáng kiến về An tồn lao động - Vệ sinh cơng nghiệp

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật

- Có sáng kiến cải thiện mơi trường làm việc

-...

93 Một số tiêu chí đặc thù của Nhóm Lao động gián tiếp

- Số lần hồn thành vượt tiến độ cơng việc được giao

- Có sáng kiến cải tiến cách làm việc

- ....

 Một số tiêu chí đặc thù của Nhóm Lao động quản lý

- Khả năng tổ chức thực hiện cơng việc

- Khả năng dẫn dắt nhân viên hồn thành nhiệm vụ

- Số lần hồn thành vượt tiến độ cơng việc được giao

- ...

3.2.3.2. Thưởng cho lao động có trình độ chun mơn cao, tay nghề giỏi,

có sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Hình thức thưởng này có tác dụng khuyến khích lao động phấn đấu đạt được

những thành tích cao, vượt trội. Hình thức này thể hiện sự quan tâm của Công ty đối

với nhân tài, mong muốn thu hút nhân tài, khơi dậy tài năng tiềm ẩn.

Với mục đích trên, đối tượng thưởng theo hình thứ này thường bị thu hẹp

hơn, mức thưởng cũng phải đủ lớn, quy trình xét thưởng và trao thưởng đòi hỏi hết

sức nghiêm túc.

Đối với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trực tiếp mang lại lợi nhuận cho Cơng

ty thì mức thưởng nên xác định một tỷ lệ bất biến trên cơ sở tỷ lệ giá trị làm lợi.

Các tiêu chí xét thưởng được xác định tương tự Thưởng định kỳ từ quỹ

lương, tuy nhiên có thể bổ sung thêm một số tiêu chí “mạnh” nhằm phân loại triệt

để đối tượng thưởng.

Một số tiêu chí “mạnh” có thể tham khảo để sử dụng như:

- Mức độ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (doanh số, lợi nhuận,

chi phí)

- Tinh thần làm việc nhóm

- Tính độc lập trong cơng việc

- Mức độ phức tạp của công việc

-…943.2.4. Tổ chức thi nâng bậc, chuyển ngạch tại từng cơng trình

Việc cử CBNV tham gia kỳ thi nâng bậc thợ, chuyển ngạch tại Tổng Công ty

đã và đang gây ra nhiều khó khăn và bất cập:

- Địa điểm thi ở xa trụ sở Công ty, xa cơng trình thi cơng. Tổng thời gian

trung bình tham gia kỳ thi kể cả thời gian di chuyển thường kéo dài từ 4-5 ngày làm

việc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công việc.

- Việc lập kế hoạch ôn tập, tổ chức thi được Phòng Tổ chức lao động Tổng

Công ty lập đồng thời cho nhiều Công ty thành viên nên đôi khi không tránh được

Lịch thi trùng với thời gian gấp rút hoàn thành tiến độ thi công của Công ty.

- Những ngày nghỉ việc để tham gia kỳ thi của CBNV lại khơng được tính để

trả lương nên ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người lao động.

-…

Trong khi đó, Việc cử CBNV tham gia kỳ thi tại Tổng Công ty lại không phải

là một quy định bắt buộc. Vì vậy, Cơng ty cổ phần LILAMA3 nói chung - phòng Tổ

chức lao động nói riêng nên xây dựng kế hoạch tự Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng nghề

và thi nâng bậc tại từng cơng trình. Bởi các lý do sau:

- Việc tự tổ chức kỳ thi sẽ khơng làm q trình sản xuất bị gián đoạn, tiến độ

cơng trình khơng bị hưởng và người lao động khơng cần phải nghỉ không lương để

tham gia thi.

- Nội dung bài thi gắn liền với công việc đang thực hiện trên công trường sẽ

là phương pháp đánh giá hiệu quả nhất trình độ tay nghề.

- Kết quả bài thi sẽ đóng góp trực tiếp vào việc hồn thành tiến độ, hoàn

thành kết quả sản xuất kinh doanh.

-…95Các bước thực hiện Tổ chức thi nâng bậc thợ, chuyển ngạch

Lập kế hoạch, báo cáo TGĐ và

TCT. Tổ chức đăng ký thiThành lập Hội đồng thiQuyết định lịch thi,

Thơng báo đến phòng/đội sản xuấtPhân giao nhiệm vụ các đơn vị, bộ

phận liên quanThành lập Ban coi thi, chấm thiLập danh sách phòng thi, thứ tự ca

thi, bảng phân công cán bộ coi thi,

chấm thiTổ chức thi, Chấm thiTổng kết, đánh giá, công nhận kết

quảa) Lập kế hoạch

Tháng 01 hàng năm, Phòng Tổ chức lao động- Tiền lương tổng hợp danh

sách các công nhân đủ điều kiện dự thi:

- Đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định

thời hạn

96từ 1 năm trở lên.

- Có đủ 24 tháng làm việc đối với các thợ từ bậc 3/7 thi lên bậc 4/7.

- Có đủ 36 tháng làm việc đối với thợ bậc 4/7 thi lên bậc 5/7; bậc 5/7 thi lên

bậc 6/7

và lái xe ô-tô ở tất cả các bậc.

- Thường xun hồn thành các cơng việc được giao

- Khơng vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên ở năm tổ chức thi nâng bậc.

- Không vi phạm Pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp tới công việc

được giao.

Thời gian thi hành kỷ luật hình thức “Kéo dài thời hạn nâng lương” hoặc

nghỉ tự túc,

nghỉ không lý do, nghỉ ốm sẽ khơng được tính vào thời gian giữ bậc để xét

tiêu chuẩn dự thi nâng bậc. Những công nhân hiện giữ bậc thấp hơn 3/7 hoặc

tương đương có thể bình xét (miễn thi) nếu có đủ thời gian làm việc liên tục 24

tháng đối với nghề đang giữ, khơng vi phạm kỷ luật, nhiệt tình, làm việc tốt, có

hướng phát triển nghề nghiệp.

- Thi lên bậc 6/7 và tương đương trở lên phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp

trung học

phổ thơng, trung học bổ túc văn hóa hoặc tương đương.

- Có sức khỏe để làm đúng nghề ở bậc thợ dự thi, riêng đối với thợ bậc 6/7

lên 7/7 yêu cầu phải đăng ký, thực hiện và bảo vệ đề tài với Tổng Công ty Lắp máy

Việt Nam và tuổi đời còn đủ để làm nghề ít nhất 3 năm.

- Khoảng 2 tháng trước khi tổ chức thi, Phòng Tổ chức lao động- Tiền lương

kiểm

sốt lại danh sách công nhân đủ tiêu chuẩn thi, dự kiến thời gian, kinh phí tổ

chức trình Tổng giám đốc phê duyệt.

- Gửi công văn báo cáo và xin phép Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc

tổ chức thi nâng bậc. Đăng ký bổ sung các trường hợp thợ bậc cao phát sinh thêm

chưa được phê duyệt theo kế hoạch đầu năm.

97- Thông báo đến tất cả các đơn vị trực thuộc kế hoạch tổ chức thi và tiến

hành cho

cơng nhân đăng ký. Phòng Tổ chức lao động- Tiền lương tổng hợp xem xét

cụ thể, phản hồi lại các đơn vị danh sách đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

b) Thành lập Hội đồng thi. Hội đồng thi nâng bậc gồm:

- Chủ tịch: Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc được ủy quyền.

- Phó Chủ tịch: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Cơng đồn Cơng ty.

- Thành viên: Trưởng phòng TCLĐ-TL, Trưởng phòng QLCL&ATLĐ, các

cán bộ phòng ban liên quan và đơn vị có mặt bằng thi thực hành.

- Nhiệm vụ của Hội đồng thi nâng bậc:

+ Quyết định thành lập Ban coi thi, chấm thi

+ Quyết định lịch thi; ban hành các Quy định, Nội quy đối với công nhân dự

thi và cán bộ coi thi, chấm thi

+ Kiểm soát và quản lý đề thi

+ Giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức thực hiện kỳ

thi

+ Cử thành viên giám sát tại chỗ nếu tổ chức thi thực hành tại công trường

+ Kiểm tra tư cách công nhân dự thi nâng bậc

+ Điều hành kỳ thi, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các trường hợp vi

phạm các

Quy định, Nội quy thi

+ Thẩm tra, đánh giá kết quả chấm thi trước khi báo cáo kết quả kỳ thi về

Tổng Công ty phê duyệt và công nhận bậc thợ mới

+ Tổng kết kỳ thi nâng bậc

c) Phân giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện cho các đơn vị:

- Phòng Tổ chức lao động- Tiền lương lo khâu tổ chức chung, bao gồm:

Tập trung công nhân ôn tập, dự thi, các công văn gửi Tổng Công ty, các đơn vị thi

công; tổng hợp kết quả và đánh giá của Hội đồng thi đối với mỗi công nhân; ra

quyết định hưởng bậc lương mới đối với các công nhân đạt yêu cầu và các công

98việc khác liên quan đến việc thực hiện Nội quy, Quy chế coi thi, chấm thi, đề xuất

các hình thức xử lý đối với cơng nhân vi phạm.

- Phòng Quản lý chất lượng và An tồn lao động:

+ Chịu trách nhiệm về nội dung ôn tập, bồi dưỡng tay nghề; ra đề, viết đáp

án đối với

các môn thi lý thuyết và vẽ kỹ thuật. Để việc thi nâng bậc có ý nghĩa thiết

thực trong việc nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất thi công,

ngân hàng đề thi phải được bổ sung thường xuyên hàng năm.

+ Phối hợp với Phòng Kinh tế kỹ thuật và các đơn vị thi công để xây dựng bộ

đề thi thực hành phù hợp với công việc thường ngày của công nhân. Đặc biệt xem

xét khả năng tổ chức tại cơng trường, vào chính cơng việc, sản phẩm đơn vị đang

làm để giảm chi phí tổ chức và đi lại.

+ Xác định vật tư, phương tiện, máy móc, nguyên nhiên liệu, điện năng, …

yêu cầu

Phòng Vật tư và Phòng Quản lý cơ giới chuẩn bị kịp thời.

+ Bố trí mặt bằng thi thực hành, yêu cầu đơn vị có mặt bằng chuẩn bị

phương tiện, chế

tạo gơng gá ….phục vụ q trình thi.

+ Phối hợp cùng với Phòng Tổ chức lao động- Tiền lương đề xuất các cán bộ

coi thi,

chấm thi

+ Quản lý đề thi, dụng cụ, kết quả thi thực hành. Tổng hợp tồn bộ kinh phí

thi

- Phòng Vật tư, Phòng Quản lý cơ giới và Đơn vị quản lý mặt bằng có

trách nhiệm

chuẩn bị các điều kiện về vật chất theo yêu cầu về số lượng, quy cách của

Phòng Quản lý chất lượng và An tồn lao động.

- Phòng Hành chính hoặc đơn vị tổ chức thi có trách nhiệm lo phòng thi, điều

kiện về

99bàn ghế, ánh sáng, …phục vụ cho thi Lý thuyết chuyên môn, Vẽ kỹ thuật

hoặc thi Thực hành kiến tập.

d) Thành lập Ban coi, chấm thi:

- Thành phần bao gồm Chủ tịch Hội đồng thi hoặc uỷ quyền cho Phó tổng

giám đốc làm Trưởng ban, Thủ trưởng đơn vị có mặt bằng thi thực hành làm Phó

ban và các thành viên theo đề xuất của Phòng Quản lý chất lượng và An tồn lao

động.

- Ban coi thi, chấm thi chịu trách nhiệm:

+ Kiểm tra đề thi

+ Phân cơng, bố trí các thành viên thực hiện nhiệm vụ tổ chức, giám sát,

chấm thi, quản lý bài thi theo các quy định và thời gian biểu do Hội đồng thi ban

hành.

+ Giải quyết các sai sót, thắc mắc liên quan đến đề thi, bài thi, điểm thi, lập

biên bản các trường hợp vi phạm nội quy, quy định của Hội đồng thi.

e) Tổ chức thi:

- Thi Lý thuyết và Vẽ kỹ thuật:

+ Phân chia phòng thi, dán danh sách cơng nhân mỗi phòng

+ Đánh số báo danh, đảm bảo 2 công nhân ngồi cạnh nhau khơng cùng đề

+ Thực hiện theo trình tự thời gian biểu do Hội đồng thi quy định

+ Thu nộp bài thi. Hội đồng thi sẽ quản lý bài thi, đánh số, rọc phách trước

khi giao lại

cho Ban coi thi, chấm thi.

- Thi thực hành nghề:

+ Niêm yết sơ đồ khu vực thi theo từng nghề. Phân chia nhóm thi, thứ tự thi

từng nhóm đối với từng nghề

+ Giám sát cơng nhân khơng mang bài thi hoặc đi ra ngồi khu vực quy định

+ Chấm điểm theo nguyên tắc tại chỗ, thống nhất giữa các cán bộ sát hạch,

trừ trường hợp đặc biệt phải chờ ý kiến của Trưởng ban

+ Kết quả thi phải có chữ ký của cơng nhân dự thi

100+ Cuối buổi thi, cán bộ coi thi, chấm thi mỗi nhóm nộp bài thi, kết quả thi về

Phòng

QLCL & ATLĐ.

f) Chấm thi Lý thuyết chuyên môn và Vẽ kỹ thuật:

+ Nguyên tắc: Chấm tập trung, mỗi bài có 2 cán bộ chấm, thống nhất cho

điểm theo quy định do Hội đồng thi ban hành

+ Điểm thi phải được Trưởng ban thông qua trước khi giao lại cho Hội đồng

thi

g) Tổng hợp, đánh giá và công nhận kết quả

+ Hội đồng thi giao cho Phòng Tổ chức lao động- Tiền lương tổng hợp kết

quả, xếp loại, đề xuất các trường hợp xét vớt, trình Hội đồng thi xem xét.

+ Hội đồng thi họp tổng kết, công nhận kết quả đối với thợ bậc 3/7 thi lên

4/7, 4/7 thi

lên 5/7 và lái xe bậc 1/4 thi lên 2/4, 2/4 thi lên 3/4. Đối với thợ bậc cao 5/7

thi lên 6/7 và lái xe 3/4 thi lên 4/4, bài thi, bảng điểm được gửi về Phòng Tổ chức

Nhân sự Tổng Cơng ty xem xét.101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4: Phương pháp tính điểm cho nhân viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×