Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lượng thuốc giảm đau (fentanyl) dùng trong gây mê của hai nhóm khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

Lượng thuốc giảm đau (fentanyl) dùng trong gây mê của hai nhóm khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

Tải bản đầy đủ - 0trang

38T.gianX  SD146 42145 38gây mêMin – Max98-25096-258Nhận xét:

Thời gian gây mê và thời gian phẫu thuật trung bình của hai nhóm khác

biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

3.1.9. Lượng dịch truyền trong mổ

Bảng 3.7. Dịch truyền (ml)

NhómNhóm HNhóm D(n=35)(n=35)X  SD1371 4511234 335Min-Max600-2100700-2000Lượng dịch (ml)P

>0.05Nhận xét:

Lượng dịch truyền trung bình sử dụng trong mổ của hai nhóm khác nhau

khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)3.1.10. Lượng morphin sử dụng

Bảng 3.8. Lượng morphin sử dụng sau mổ (mg)

Nhóm NC

Morphin

Chuẩn độX  SD(mg)

Ngày thứ 1Min-Max

X  SD(mg)Min-MaxNgày thứ 2

(mg)X  SDMin-MaxNhóm HNhóm D(n=35)

3.07  0.34(n=35)

2.93  0.37(0-4)

28.5 12.6(0-3)

26.2 10.6(9-38)(10-39)20.6 12.118.3 12.4(7-37)(4-35)P>0.0539Ngày thứ 3X  SD14.6 14.315.5 12.5(mg)

TổngMin-Max

X  SD(3-32)

63.7 21.3(0-30)

60.8 22.5(mg)Min-Max(17-93)(15-95)Nhận xét

Lượng mrphin chuẩn độ của hai nhóm khác nhau khơng có ý nghĩa thống

kê (p>0.05)

Lượng morphin sử dụng sau mổ theo thời gian ở hai nhóm khác nhau

khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)3.2. Đánh giá hiệu quả dự phòng nơn và buồn nơn sau mổ

3.2.1. Tỷ lệ bệnh nhân nôn và buồn nôn sau mổ

Bảng 3.9. Tỷ lệ bệnh nhân buồn nơn, nơn sau mổ

Nhóm

Chỉ số

NơnNhóm H (n=35)

n

%

1

2.9Nhóm D (n=35)

n

%

5

14.3Buồn nôn514.212.8Nôn- Buồn nôn617.2514.3Tổng1234.31131.4P

<0.05

>0.05

>0.05Nhận xét:

Tỷ lệ BN chỉ bị nơn của nhóm H thấp hơn nhóm D có ý nghĩa (p<0.05)

Tỷ lệ BN chỉ bị buồn nơn của nhóm H cao hơn nhóm D (p<0.05)40Tổng tỷ lệ NBNSM của hai nhóm khác nhau khơng có ý nghĩa thống kê

(p >0.05)

3.2.2.Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo các YTNC

3.2.2.1. Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo giới tính

Bảng 3.10. Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo giới tính

Nhóm NC

Giới

Nam

Nữ

P

Nhận xét:Nhóm H(n=35)Nhóm D (n=35)Tỷ lệ

Tỷ lệ

NBNSM

%

2/16

12.5

10/19

52.6

<0.05Tỷ lệ

Tỷ lệ

NBNSM

%

1/14

7.1

10/21

47.6

<0.05P

>0.05

>0.05Tỷ lệ NBNSM của nữ nhiều hơn nam ở cả hai nhóm (p<0.05)

Tỷ lệ NBNSM theo giới ở hai nhóm khác nhau khơng có ý nghĩa thống

kê (p>0.05)

3.2.2.2. Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo tiền sử say tàu xe /NBNSM

Bảng 3.11. Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo tiền sử say tàu xe /NBNSM

Tiền sử

Say tàu xe/NBNSMKhơng

P

Nhận xét:Nhóm H(n=35)

Tỷ lệ

Tỷ lệ

NBNSM

%

9/20

45

3/15

20

<0.05Nhóm D (n=35)

Tỷ lệ

Tỷ lệ

NBNSM

%

7/20

35

4/15

26.7

<0.05P

>0.05

>0.05BN có tiền sử say tàu xe/NBNSM có tỷ lệ NBNSM cao hơn BN khơng

có tiền sử này (p<0.05)

Tỷ lệ NBNSM theo YTNC say tàu xe/NBNSM ở hai nhóm khác nhau

khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

3.2.2.3. Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo yếu tố hút thuốc

Bảng 3.12. Tỷ lệ bệnh nhân NBNSM theo yếu tố hút thuốc41Nhóm NCNhómH (n=35)

Tỷ lệ

Tỷ lệ

NBNSM

%

0/6

0

12/29

41.4

<0.05Hút thuốcKhơng

PNhóm D (n=35)

Tỷ lệ

Tỷ lệ

NBNSM

%

0/5

0

11/30

36.7

<0.05P

>0.05

>0.05Nhận xét:

BN không hút thuốc NBNSM cao hơn BN có hút thuốc ở cả hai nhóm

(p<0.05)

Tỷ lệ NBNSM theo yếu tố hút thuốc ở hai nhóm khác nhau khơng có ý

nghĩa thống kê (p>0.05)

3.2.3. Thời điểm trung bình xuất hiện NBNSM

Bảng 3.13. Thời điểm trung bình bắt đầu xuất hiện NBNSM (giờ)

NhómSố bệnh nhânNCNBNSMNhóm H

Nhóm DThời điểm bắt đầu NBNSM (giờ)

X  SDMin- Max125.8 7.12.1 – 36.2112.3 8.20.5 -13.4P<0.05Nhận xét:

Thời điểm trung bình xuất hiện NBNSM của nhóm H muộn hơn nhóm D

có ý nghĩa thống kê (p<0.05)423.2.4. Tỷ lệ NBNSM tại các thời điểm sau mổBiểu đồ 3.4. Tỷ lệ NBNSM tại các thời điểm sau mổ

Nhận xét: Tỷ lệ NBNSM của nhóm H thấp hơn nhóm D trong 2 giờ đầu,

cao hơn nhóm D giai đoạn 2-12 giờ (p>0.05

Tỷ lệ NBNSM ở các giai đoạn khác ở 2 nhóm là như nhau (p<0.05)

3.2.5. Mức độ NBNSM của hai nhóm

3.2.5.1. Mức độ nơn sau mổ của hai nhóm

Bảng 3.14. Mức độ nơn sau mổ của hai nhóm

Nhóm H (n=35)

Số lần nôn

Nôn 1 lần

Nôn 2 lần

Nôn ≥ 3 lầnSố BN

nơn

4

2

1%

11.4

5.7

2.9Nhóm D (n=35)

Số BN

nơn

3

2

4%

8.6

5.7

11.4P

>0.05

>0.05

<0.05Nhận xét:

Tỷ lệ BN nơn 1 lần, 2 lần ở hai nhóm khác nhau khơng có ý nghĩa thống

kê (p>0.05)43Tỷ lệ BN nôn ≥ 3 lần ở nhóm H thấp hơn nhóm D có ý nghĩa thống kê

(p<0.05)

3.2.5.2. Mức độ buồn nơn của hai nhóm

Bảng 3.15. Thời gian buồn nơn trung bình của hai nhóm (phút)nghiên cứuSố BN

buồn nơn

sau mổNhóm H

Nhóm DNhómThời gian buồn nơn TB (phút)

X  SDMin- Max1125.3 6.85-45613.9 7.46-35P<0.05Nhận xét:

Thời gian buồn nôn trung bình của nhóm H kéo dài hơn nhóm D có ý

nghĩa thống kê (p<0.05)

3.2.6. Đánh giá tỷ lệ bệnh nhân cần dùng thuốc giải cứu

3.2.6.1. Tỷ lệ thuốc BN dùng thuốc giải cứu của hai nhóm

Bảng 3.16. Tỷ lệ thuốc giải cứu (%)

Nhóm

Thuốcchống nơn

1loại

2 loại hoặc 2 lần

>2 loại hoặc > 2 lần

TổngNhóm H (n=35)

n

%

7

20

1

2.9

0

0

8

22.9Nhóm D (n=35)

n

%

3

8.6

4

11.4

0

0

7

20p<0.05

>0.05

>0.05Nhận xét:

Tỷ lệ bệnh nhân dùng 2 loại thuốc giải cứu của nhóm H nhiều hơn nhóm

D (p>0.05)

Tỷ lệ BN cần dùng 2 loại, 2 lần thuốc giải cứu ở nhóm H thấp hơn nhóm

D có ý nghĩa thống kê (p<0.05)

Khơng có bệnh nhân nào phải giải cứu lần thứ 3.

3.2.6.2. Số lượng thuốc phải dùng giải cứu NBNSM (mg)44Bảng 3.17. Lượng thuốc chống nơn cần giải cứu (mg)

Nhóm

Thuốc chống nơn

Ondansetrone

MetoclopramidNhóm H (n=35)

Số lần

(mg)

8

32

1

10Nhóm D (n=35)

Số lần

(mg)

8

32

3

30P

>0.05Nhận xét:

Lượng thuốc ondansetrone cần dùng của hai nhóm khác nhau khơng có ý

nghĩa thống kê (p>0.05)

Lượng thuốc metoclopramid cần dùng của nhóm H cao hơn nhóm D

nhưng khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

3.3. Đánh giá tác dụng không mong muốn

3.3.1. Biến đổi huyết động trong mổ của hai nhóm

3.3.1.1. Biến động tần số tim trong mổ cuả hai nhómBiểu đồ 3.5. Biến động nhịp tim trước và trong mổ (ck/p)

Nhận xét:

Nhịp tim trung bình của hai nhóm trước và trong mổ có biến động khác

nhau khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

3.3.1.2. Biến động HATB trong mổ của hai nhóm45Biểu đồ 3.6. Biến động HATB trước và trong mổ (mmHg)

Nhận xét:

Biến động về HATB trước và trong mổ của hai nhóm khác nhau khơng có ý

nghĩa thống kê (p>0.05)

3.3.2. Diễn biến huyết động sau mổ của hai nhóm

3.3.2.1. Biến động tần số tim sau mổ của hai nhómThời gian sau mổ (giờ)Biểu đồ 3.7. Biến động tần số tim sau mổ

Nhận xét:

Sự biến đổi tần số tim trung bình sau mổ theo thời gian của hai nhóm

khác nhau khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

3.3.2.2. Biến động HATB sau mổ của hai nhóm46Thời gian sau mổ ( giờ)Biểu đồ 3.8. Biến động huyết áp trung bình sau mổ

Nhận xét:

Huyết áp trung bình sau mổ của hai nhóm theo thời gian khác nhau khơng

có ý nghĩa thống kê (p>0.05

3.3.3. Biến đổi hô hấp

3.3.3.1. Tần số thở sau mổ của hai nhóm theo thời gianBiểu đồ 3.9. Tần số thở của hai nhóm sau mổ

Nhận xét:

Tần số thở sau mổ theo thời gian ở hai nhóm khác nhau khơng có ý

nghĩa thống kê (p>0.05)

3.3.3.2. Biến đổi spO2 sau mổ của hai nhóm theo thời gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lượng thuốc giảm đau (fentanyl) dùng trong gây mê của hai nhóm khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0.05)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×