Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

37Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi bệnh nhân trong độ tuổi dưới 50

chiếm cao nhất (36,67% tổng số bệnh nhân); tiếp theo là tuổi từ 60 - 69 chiếm

30% bệnh nhân và tuổi từ 50 – 59 chiếm 25%; độ tuổi trên 70 chiếm ít nhất với

8,33%. Độ tuổi trung bình tham gia nghiên cứu là 54,03 ± 12,88; trong đó tuổi

thấp nhất là 21 tuổi và tuổi cao nhất là 75 tuổi. Giữa hai nhóm, sự khác biệt về

tuổi khơng có ý nghĩa thống kê.

100

80

60

40

20

026.67

23.3331.6715Hành chính0

3.33Lao động nặng Cơng việc khácNhóm nghiên cứuNhóm chứngBiểu đồ 3. 2. Đặt điểm chung về phân bố nghề nghiệp

Nhận xét: Nhóm cơng việc hành chính có tỷ lệ cao, chiếm 38,33% tổng số

bệnh nhân nghiên cứu. Giữa hai nhóm, sự khác biệt về phân bố nghề nghiệp

khơng có ý nghĩa thống kê.

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng trước điều trị

Bảng 3. 2. Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo mức độ đau của thang điểm VAS

Nhóm chứng

Tổng

(n = 30)

(n = 60)

n

%

n

%

VAS = 0 điểm

0

0

0

0

1 ≤ VAS ≤ 3 điểm

0

0

1

1,67

4 ≤ VAS ≤ 6 điểm

26

86,67

52

86,67

7 ≤ VAS ≤ 10 điểm

4

13,33

7

11,67

3; 7

Min; max

±SD

5,37 ± 0.96

5,33 ± 0,99

5,35 ± 0,97

p NC– ĐC

P > 0,05

Nhận xét

: Trong nghiên cứu, bệnh nhân có mức độ đau vừa (4 ≤ VAS

Nhóm

Điểm VASNhóm NC

(n = 30)

n

%

0

0

1

3,33

26

86,67

3

10≤ 6 điểm) chiếm 86,67%; bệnh nhân đau nhẹ (1 ≤ VAS ≤ 3 điểm) chiếm 1,67%38và bệnh nhân đau nặng (7 ≤ VAS ≤ 10 điểm) chiếm 11,67% tổng số bệnh nhân.

Mức độ đau thấp nhất là 3 điểm VAS, cao nhất là 7 điểm VAS và mức độ đau

trung bình của hai nhóm là 5,35 ± 0,97 điểm VAS. Sự khác biệt về các mức độ

đau và điểm đau trung bình của 2 nhóm là khơng có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3. 3. Đặc điểm về vị trí đau của đối tượng nghiên cứu trước điều trị

Nhóm Nhóm NC (n = 30) Nhóm chứng (n = 30)Tổng (n = 60)n%n%n%Vùng đỉnh1343,331136,672440Vùng chẩm2583,332686,675185Đau vai2996,67301005998,33Đau cổ gáy301002996,675998,33Lan xuống tay9301033,331931,67Ngực13,3313,3323,33Vị trí đauPNC - ĐCP > 0,05Nhận xét: Trong nghiên cứu, vị trí đau hay gặp nhất của bệnh nhân là vai

và cổ gáy với tỉ lệ là 98,33%. Bệnh nhân đau vùng chẩm chiếm tỉ lệ cao, chiếm

85%; bệnh nhân đau lan xuống tay chiếm 31,67%. 40% bệnh nhân có đau đầu

vùng đỉnh. Sự khác biệt về vị trí đau trước điều trị của hai nhóm khơng có ý

nghĩa thống kê.39Bảng 3. 4. Đặc điểm tầm vận động cột sống cổ trước điều trị

Nhóm BNNhóm NCNhóm chứng(n = 30)(n = 30)Cúi32,56 ± 2,4432,96 ± 2,73Ngửa47,43 ± 2,4047,63 ± 2,79Nghiêng trái28,66 ± 2,2428,83 ± 2,58P>Nghiêng phải27,73 ± 2,327,8 ± 2,570,05Quay trái46,40 ± 3,4746,97 ± 3,96Quay phải47,53 ± 2,2247,77 ± 2,58Tầm vận động (độ)p NC– ĐCNhận xét: Tất cả các bệnh nhân đều có hạn chế vận động một hoặc nhiều

động tác cột sống cổ, mức độ hạn chế thường gặp nhất là mức độ 3 ở tất cả các

động tác. Sự khác biệt về tầm vận động các động tác cúi, ngửa, nghiêng, quay

của hai nhóm khơng có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3. 5. Phân bố bệnh nhân theo HC rễ thần kinh trước điều trị

Nhóm BNNhóm NCNhóm chứng(n = 30)(n = 30)Hội chứng rễnTỉ lệ %nTỉ lệ %Khơng có HC rễ21702066,66Có HC rễ9301033,37p NC– ĐCP > 0,05Nhận xét: Bệnh nhân có hội chứng rễ chiếm 30% nhóm nghiên cứu và

33.37% nhóm chứng. Tỉ lệ bệnh nhân có hội chứng rễ của hai nhóm khơng có sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê.40Bảng 3. 6. Đặc điểm về mức độ hạn chế sinh hoạt hàng ngày trước điều trị

Nhóm BNNhóm NCNhóm ĐCTổng(n = 30)

n

%

0

0

8

26,67

17 56,67

5

16,66

0

0(n = 30)

(n = 60)

n

%

n

%

Điểm bộ câu hỏi NDI

Không hạn chế

0 – 4 điểm

0

0

0

0

Hạn chế nhẹ

5 – 14 điểm

10 33,34 18

30

Hạn chế trung bình 15 – 24 điểm

15

50

32 53,33

Hạn chế nặng

25 – 34 điểm

5

16,66 10 16,67

Hạn chế hoàn toàn ≥ 35 điểm

0

0

0

0

11; 37

Min; max

± SD

20,23 ± 7,19 19,5 ± 7,2 19,87 ±7,15

p NC– ĐC

P > 0,05

Nhận xét: Mức độ hạn chế sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân theo NDI

trước nghiên cứu chỉ ở ba mức hạn chế nhẹ chiếm 30%, hạn chế trung bình

chiếm 53,33%, hạn chế nặng chiếm 16,67% tổng số bệnh nhân nghiên cứu..

Điểm NDI thấp nhất là 11 điểm, cao nhất là 37 điểm và trung bình của hai nhóm

là 19,87 ± 7,15 điểm. Mức độ hạn chế sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân hai

nhóm khơng có sự khác biệt.

Bảng 3. 7. Đặc điểm tổn thương cột sống cổ trên phim xquang

Nhóm BN

Hình ảnh X – quang

Gai xương

Hẹp khe đốt sống

Hẹp lỗ tiếp hợp

Mất đường cong sinh lýNhóm NCNhóm chứng(n = 30)

n

%

13

43,33

7

23,33

14

46,66(n = 30)

n

%

14

46,66

9

30

11

36,66Tổng

(n = 60)

n

%

27

45

16

26,67

25

41,676

20

7

23,33

13

21,67

cột sống cổ

p NC– ĐC

P > 0,05

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổn thương thường gặp nhất trên

phim xquang là gai xương (45.0%) và hẹp lỗ tiếp hợp (41.7%). Giữa hai nhóm

khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hình ảnh trên phim xquang cột

sống cổ.

3.2. Kết quả điều trị413.2.1. Tác dụng giảm đau

3.2.1.1. Tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS

Bảng 3. 8. Phân bố bệnh nhân theo mức độ đau VAS sau 03 ngày điều trị

NhómNhóm NC (n = 30)

D0Nhóm chứng (n = 30)D3D0D3Mức độ đau VASn%n%n%n%VAS = 0 điểm000000001 ≤ VAS ≤ 3 điểm13,331343,3300413,334 ≤ VAS ≤ 6 điểm2686,671756,672686,672686,677 ≤ VAS ≤ 10 điểm31000413,3300±SD

PD3-D0

PNC– ĐC5,37 ± 0.963,63 ± 0,725,33 ± 0,99P < 0,0014.53 ± 1.07P < 0,01

P < 0,001Nhận xét: Mức độ đau theo thang điểm VAS sau 03 ngày điều trị của hai

nhóm đều có xu hướng giảm. Cụ thể, nhóm nghiên cứu điểm VAS giảm 32,4%,

nhóm chứng điểm VAS giảm 15% so với thời điểm trước điều trị (D 0). Nhóm

nghiên cứu có điểm VAS giảm nhanh hơn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với

p < 0,001.42Bảng 3. 9. Phân bố bệnh nhân theo mức độ đau VAS sau 07 ngày điều trị

NhómNhóm NC (n = 30)

D0Mức độ đau VASVAS = 0 điểm

1 ≤ VAS ≤ 3 điểm

4 ≤ VAS ≤ 6 điểm

7 ≤ VAS ≤ 10 điểm

±SD

PD7-D0Nhóm chứng (n = 30)D7n

%

n

%

0

0

0

0

1

3,33 24

80

26 86,67 6

20

3

10

0

0

5,37 ± 0.96 2,87 ± 0,86D0D7n

%

0

0

0

0

26 86,67

4

13,33

5,33 ± 0,99n

%

0

0

10 33,33

20 66,67

0

0

3,8 ± 0,76P < 0,001p NC– ĐCP < 0,001

P < 0,001Nhận xét: Tại thời điểm sau 07 ngày điều trị, điểm VAS trung bình của

nhóm nghiên cứu giảm giảm 46,5%, nhóm chứng điểm giảm 28,7% so với thời

điểm trước điều trị (D0). Sự khác biệt về điểm VAS trung bình của hai nhóm sau

07 ngày điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.

Bảng 3. 10. Phân bố bệnh nhân theo mức độ đau VAS sau 15 ngày điều trị

Nhóm

Mức độ đau VASVAS = 0 điểm

1 ≤ VAS ≤ 3 điểm

4 ≤ VAS ≤ 6 điểm

7 ≤ VAS ≤ 10 điểm

±SD

PD15-D0Nhóm NC (n = 30)

D0

D15

n

%

n

%

0

0

6

20

1

3,33 22 73,33

26 86,67 2

6,67

3

10

0

0

5,37 ± 0.96 1,73 ± 1,23Nhóm chứng (n = 30)

D0

D15

n

%

n

%

0

0

1

3,33

0

0

27

90

26 86,67

2

6,67

4

13,33

0

0

5,33 ± 0,99 2,37 ± 0,89P < 0,001P < 0,001p NC– ĐC

P < 0,05

Nhận xét: Nhận xét: Tại thời điểm sau 15 ngày điều trị, điểm VAS trung

bình của nhóm nghiên cứu giảm giảm 67,78%, nhóm chứng điểm giảm 55,5%

% so với thời điểm trước điều trị (D 0). Sự khác biệt về điểm VAS trung bình của

hai nhóm sau 07 ngày điều trị có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.4365.33

5.37

54.5343.83.633***2.872.37

1.73***2Nhóm nghiên cứu

Nhóm chứng1

0D0

D3

D7

D15

Biểu đồ 3. 3. Diễn biến mức độ đau theo VAS tại các thời điểm nghiên cứuNhận xét: Biểu đồ 3.3 cho thấy, mức độ đau (điểm VAS) của nhóm nghiên

cứu và nhóm chứng đều giảm dần trong q trình điều trị. Trong đó mức độ đau

của nhóm nghiên cứu giảm nhanh hơn mức độ đau của nhóm chứng. Cụ thể là

tại thời điểm D3 mức độ đau của nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm chứng là

19,87%. Tại thời điểm D7 mức độ đau nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm chứng

là 24,47%. Tại thời điểm D15 mức độ đau nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm

chứng là 27%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

3.2.1.2. Vị trí đau sau điều trị

Bảng 3. 11. Đánh giá mức độ giảm vị trí đau sau 03 ngày điều trị

Nhóm NC (n = 30)NhómD0

Vị trí đauNhóm chứng (n = 30)D3D0D3n%n%n%n%Vùng đỉnh1343,339301136,67930Vùng chẩm2583,331653,332686,672066,67Đau vai2996,671963,33301002480Đau cổ gáy3010015502996,672273,33Lan xuống tay9306201033,33723,33Ngực13,3313,3313,3313,33PD3 - D0

PNC - ĐCp < 0,05p < 0,05

P < 0,0544Nhận xét: Sau 03 ngày điều trị số điểm đau của hai nhóm đều giảm so với

trước điều trị với p < 0,05. Trong đó, số vị trí đau cổ gáy giảm nhiều nhất với

nhóm nghiên cứu giảm 50% và nhóm chứng giảm 23,34% so với thời điểm

trước điều trị. Tiếp đến là vị trí đau vai giảm 33,34% ở nhóm nghiên cứu và 20%

ở nhóm chứng so với thời điểm trước điều trị. Hiệu quả giảm đau ở hai vị trí trên

của hai nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Bảng 3. 12. Đánh giá mức độ giảm vị trí đau sau 07 ngày điều trị

NhómNhóm NC (n = 30)

D0Nhóm chứng (n = 30)D7D0D7n%n%n%n%Vùng đỉnh1343,33516,671136,67723,33Vùng chẩm2583,336202686,671343,33Đau vai2996,67826,67301001446,67Đau cổ gáy30100723,332996,671240Lan xuống tay9303101033,33310Ngực13,3313,3313,3300Vị trí đauPD7 - D0

PNC - ĐCp < 0,05p < 0,05

P < 0,05Nhận xét: Sau 07 ngày điều trị số vị trí đau cổ gáy giảm nhiều nhất với

nhóm nghiên cứu giảm 76,67% và nhóm chứng giảm 56,67% so với thời điểm

trước điều trị. Tiếp đến là vị trí đau vai giảm 70% ở nhóm nghiên cứu và 53,33%

ở nhóm chứng so với thời điểm trước điều trị. Hiệu quả giảm đau ở hai vị trí trên

của hai nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.45Bảng 3. 13. Kết quả giảm đau theo các vị trí sau 15 ngày điều trị

Nhóm NC (n = 30)NhómD0

Vị trí đauNhóm chứng (n = 30)D15D0D15n%n%n%n%Vùng đỉnh1343,3326,671136,67413,33Vùng chẩm2583,33313,332686,67826,66Đau vai2996,6721030100930Đau cổ gáy30100213,332996,67826,66Lan xuống tay93013,331033,3313,33Ngực13,330013,3300PD15 - D0p < 0,05p < 0,05PNC - ĐCP < 0,05Nhận xét: Sau 15 ngày điều trị số điểm đau của hai nhóm đều giảm so với

trước điều trị với p < 0,05. Trong đó, số vị trí đau cổ gáy giảm nhiều nhất với

nhóm nghiên cứu giảm 86,67% và nhóm chứng giảm 70% so với thời điểm

trước điều trị. Tiếp đến là vị trí đau vai giảm 86,67% ở nhóm nghiên cứu và 70%

ở nhóm chứng so với thời điểm trước điều trị. Hiệu quả giảm đau ở hai vị trí trên

của hai nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

3.2.1.3. Hội chứng rễ sau điều trị

Bảng 3. 14. Kết quả giảm hội chứng rễ sau 03 ngày điều trị

Nhóm NC (n = 30)NhómD0

HC rễNhóm chứng (n = 30)D3D0D3n%n%n%n%Có HC rễ930723,331036,67826,67Khơng có HC rễ21702376,672086,672273,33PD3 - D0

PNC - ĐCp > 0,05p > 0,05

P > 0,0546Nhận xét: Sau 03 ngày điều trị số bệnh nhân có hội chứng rễ của hai nhóm

đều giảm. Tuy vậy sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Bảng 3. 15. Kết quả giảm hội chứng rễ sau 07 ngày điều trị

NhómNhóm NC (n = 30)

D0Nhóm chứng (n = 30)D7D0D7n%n%n%n%Có HC rễ930413,331036,67723,33Khơng có HC rễ21702686,672086,672376,67HC rễPD7 - D0p > 0,05p > 0,05PNC - ĐC

P > 0,05

Nhận xét: Sau 07 ngày điều trị số bệnh nhân có hội chứng rễ của hai nhóm

đều giảm. Tuy vậy sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Bảng 3. 16. Kết quả giảm hội chứng rễ sau 15 ngày điều trị

NhómNhóm NC (n = 30)

D0Nhóm chứng (n = 30)D15D0D15n%n%n%n%Có HC rễ9303101036,67620Khơng có HC rễ217027902086,672480HC rễPD15 - D0p < 0,05p < 0,05PNC - ĐC

P > 0,05

Nhận xét: Sau 15 ngày điều trị số bệnh nhân có hội chứng rễ của hai nhóm

đều giảm. Cụ thể, số bệnh nhân có hội chứng rễ của nhóm nghiên cứu giảm

66,67%, nhóm chứng giảm 40%. Sự khác biệt giữa hai nhóm khơng có ý nghĩa

thống kê với p > 0,05.

3.2.2. Tác dụng cải thiện tầm vận động cột sống cổ

Bảng 3. 17. Đánh giá tầm vận động cột sống cổ sau 3 ngày điều trị

NhómNhóm NC (n = 30)Nhóm chứng (n = 30)± SD± SD47Tầm VĐD0D3D0D3Cúi32,56 ± 2,4436,66 ± 1,8232,96 ± 2,7334,8 ± 3,03Ngửa47,43 ± 2,4051,56 ± 1,7147,63 ± 2,7949,46 ± 3,02Nghiêng trái28,66 ± 2,2432,66 ± 1,728,83 ± 2,5830,36 ± 2,84Nghiêng phải27,73 ± 2,331,73 ± 1,8727,8 ± 2,5729,55 ± 3,12Quay trái46,40 ± 3,4753,36 ± 2,9846,97 ± 3,9649,63 ± 4,91Quay phải47,53 ± 2,2251,6 ± 1,8447,77 ± 2,5849,53 ± 3,12P < 0,001p D3 - D0P < 0,001P < 0,05

PNC - ĐC

Nhận xét: Sau điều trị 03 ngày, tầm vận động cột sống cổ của hai nhóm đều

tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). So sánh giữa hai nhóm, sau điều trị bệnh

nhân trong nhóm nghiên cứu các tầm vận động cúi, ngửa, nghiêng, quay tốt hơn

so với nhóm chứng (p < 0,05).

Bảng 3. 18. Đánh giá tầm vận động cột sống cổ sau 7 ngày điều trị

Nhóm

Tầm VĐNhóm NC (n = 30)Nhóm chứng (n = 30)± SD± SDD0D7D0D7Cúi32,56 ± 2,4438,63 ± 2,6132,96 ± 2,7336,4 ± 2,2Ngửa47,43 ± 2,4053,56 ± 2,6647,63 ± 2,7951,33 ± 2,17Nghiêng trái28,66 ± 2,2433,9 ± 1,828,83 ± 2,5832,3 ± 2,0Nghiêng phải27,73 ± 2,333,7 ± 3,0327,8 ± 2,5731,33 ± 2,17Quay trái46,40 ± 3,4755,46 ± 3,0546,97 ± 3,9652,8 ± 3,43Quay phải47,53 ± 2,2253,63 ± 2,6447,77 ± 2,5851,33 ± 2,17p D7 - D0P < 0,001P < 0,001P < 0,05

PNC - ĐC

Nhận xét: Sau điều trị 07 ngày, tầm vận động cột sống cổ của hai nhóm đều

tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). So sánh giữa hai nhóm, sau điều trị bệnh

nhân trong nhóm nghiên cứu các tầm vận động cúi, ngửa, nghiêng, quay tốt hơn

so với nhóm chứng (p < 0,05).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×