Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05

Tải bản đầy đủ - 0trang

42Khơng có sự phân biệt đối xử trong việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu và

sẵn sàng hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan tới sức khỏe khi đối tượng nghiên

cứu cần.43SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

NGHIÊN CỨU

n = 60XNsàng

CTM, chức năng gan thận, Xquang và TPTNội

nước

Khám lâm

soitiểu

đại tràng.Chẩn đoán xác định HCRKTtheo Rome IV, thể tỳ vị hư hàn và thận dương hư thChia làm 2 nhóm tương đồng thời gian mắc bệnh,mức độ bệnhNCC(n=30):

NC(n=30):

Điều trị Debridat 100mg Điều trị bằng bài “ĐTKNHV” kết hợp DebĐánh giá kết quả điều trị sau 15 và 30 ngày

ngày điều trị

Kết luận44CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểmchung của các bệnh nhân nghiên cứu.

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi

NhómNhóm chứngNhóm nghiên cứu(1)(2)p(1-2)nTỷ lệ(%)nTỷ lệ(%)18- 2938,5514,230-39414,2411,540 – 49514,2411,550 – 59128,51131,4≥ 601334,31131,4Tổng3010030100TuổiTuổi TB58,1±11,556,3±12,4>0,05>0,05>0,05Nhận xét:

Tuổi trung bình ở nhóm chứng là: 58,1 11,5 tuổi. Tuổi trung bình ở

nhóm nghiên cứu là: 56,3 12,4 tuổi. Như vậy khơng có sự khác biệt về tuổi

trung bình ở hai nhóm (p > 0,05). Lứa tuổi mắc nhiều là 60-79 tuổi (chiếm

62,8%), từ 70-79 tuổi (chiếm 31,4-34,3% )

3.1.1. Giới.45Bảng 3.2: Sự phân bố giới ở 2 nhóm

Nhóm

GiớiNamNữnTỷ lệ(%)nTỷ lệ(%)Nhóm chứng19631136Nhóm nghiên cứu12401860p<0,

05>0,05p

Nhận xét:Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy: Nữ mắc bệnh tương đồng nam ở hai nhóm

(p < 0,05). Khơng có sự khác biệt về giới giữa hai nhóm nghiên cứu với p >

0,05. Tỷ lệ nữ/nam ở nhóm chứng là: 11/19 (0,57); ở nhóm nghiên cứu là

18/12 (1,5)

3.1.2. Nghề nghiệp.

Bảng 3.3: Sự phân bố nghề ở hai nhóm

NhómNhóm chứngNhóm nghiêncứu(n=30) (1)(n=30) (2)NghềnTỷ lệ(%)nTỷ lệ(%)Lao động gián tiếp22632366Lao động trực tiếp13371234pp (1-2)>0,05<0,05Nhận xét:

Khơng có sự khác biệt về nghề nghiệp giữa hai nhóm (với p > 0,05). Tỷ

lệ người lao động gián tiếp mắc cao hơn nhóm trực tiếp.46Tỷ lệ %

80 76.7NN

C

NC80

60

40

102020103.30

< 5 năm5-10 năm> 10 nămTGMBBiểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh

Nhận xét:

Biểu đồ 3.1 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có thời gian mắc bệnh từ 5 - 10

năm là cao nhất 80,0%. Khơng có sự khác biệt về thời gian mắc bệnh giữa hai

nhóm nghiên cứu (p > 0,05).

Tỷ lệ %NN

C

87%100%73%80%

60%

40%

20%00%07%13%20%0%

NhẹTrung bìnhNặngHCRKTBiểu đồ 3.2 Mức độ bị HCRKT của hai nhóm trước nghiên cứu

Nhận xét:

Ở biểu đồ 3.3 cho thấy HCRKT mức độ nặng chiếm tỷ lệ cao hơn (NNC

là 86,7% và NC là 73,3%). Khơng có sự khác biệt về mức độ bị HCRKT giữa

hai nhóm nghiên cứu (p> 0,05).47Bảng 3.4: Các triệu chứng chính trên lâm sàng của hai nhóm trước

nghiên cứu.

Nhóm chứng(1)

NhómNhóm nghiên

cứu(2)n%n%Đau bụng3010030100Thay đổi hình dạng

phân30100301003010030100P(1-2)Triệu chứngSố lần đại tiện 3 lần/ngày

Căng trướng bụng2583,32893,3Cảm giác đại tiện

thay đổi2583,32893,3Phân có nhày15502273,3Phân lỏng3010030100p>0,0

5Nhận xét:

So sánh các triệu chứng chính trên lâm sàng giữa 2 nhóm trước điều trị

thấy khơng có sự khác biệt về tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng giữa 2 nhóm

nghiên cứu (p > 0,05). Ba triệu chứng hay gặp nhất là: Đau bụng, thay đổi số

lần đại tiện và thay đổi hình dạng phân .

3.2. Tác dụng điều trị của thuốc trên lâm sàng483.2.1. Kết quả điều trị của nhóm NNC:

3.2.1.1. Thay đổi các triệu chứng lâm sàng của HCRKT theo thời gian điều trị:

Bảng 3.5 Thay đổi các triệu chứng lâm sàng của HCRKT sau 15 ngày, 30

ngày điều trị

Thời gianN0(1)N15(2)N30(3)

pn=30%n=30%n=30%Thường xuyên1963,31033,300,0Từng lúc1136,72066,7516,7Không đau00,000,02583,3Phân thành khuân00,000,030100,0Lỏng nát luân phiên413,31550,0020,0Lỏng nát thường xuyên2686,71550,000,0Số lần đại tiện  3lần/ngày2996,71240,013,3Không căng chướng00,0826,72376,7Từng lúc2066,71240,0723,3Thường xun1033,31033,300,0Bình thường00,01343,32790,0Phải rặn, chưa hết301001756,73p1-2<0,01

10,0 p1-3 <0,001Bình thường13,31550,02893,3Có nhày2996,71550,026,7Triệu chứng

Đau bụngp1-2<0,01

p1-3 <0,001Thay đổi hình dạng phânp1-2<0,01

p1-3 <0,001

p1-2<0,01

p1-3 <0,001Căng trướng bụngp1-2<0,01

p1-3 <0,001Cảm giác đại tiện

thay đổiPhân nhày

p1-2<0,01

p1-3 <0,00149Nhận xét:

Sau điều trị 15 ngày, 30 ngày điều trị các triệu chứng lâm sàng trong

HCRKT đều giảm rõ rệt: Đau bụng giảm 83,3%; Thay đổi hình dạng

phân giảm 80,0%; Số lần đại tiện giảm 93,4%; Căng trướng bụng giảm

43,4%; Cảm giác đại tiện thay đổi giảm 90,0%; Phân nhày giảm 90,0%.

Sự khác biệt giữa trước điều trị, sau 15 ngày, sau 30 ngày đều rất có ý

nghĩa thống kê (p<0,01).

3.2.1.2. Kết quả điều trị của nhóm NNC theo thời gian:

Bảng 3.6. Kết quả điều trị của nhóm NNC theo thời gian

Thời gian ĐTN15(1)N30(2)n%n%Tốt930,01860,0Khá1653,31240,0Kém516,700,0Tổng3010030100p1-2Kết quả ĐTp<0,05Nhận xét:

- Sau 15 ngày điều trị tỷ lệ bệnh nhân tốt đạt 30,0%, tỷ lệ bệnh nhân

đạt kết quả khá là 53,3%, tỷ lệ bệnh nhân có kết quả kém là 16,7%.

- Sau 30 ngày điều trị tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả tốt đã tăng lên đáng kể

chiếm 60,0%, tỷ lệ bệnh nhân khá còn 40,0%, tỷ lệ bệnh nhân kém còn 0%,

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).503.2.1.3. Kết quả điều trị của nhóm NNC theo mức độ bệnh

♦Kết quả điều trị của nhóm NNC theo mức độ bệnh sau 15 ngày

Bảng 3.7 Kết quả điều trị của nhóm NNC theo mức độ bệnh sau 15 ngày

Kết quả ĐTTốtKháKémTổngpn%n%n%n%Trung bình250,0125,0125,04100 >0,05Nặng726,91557,7415,426100Tổng930,01653,3516,730100Mức độ bệnhNhận xét:

Sau 15 ngày điều trị kết hợp bằng thuốc nghiên cứu, nhóm bệnh nhân

mức độ bệnh trung bình, nặng khơng liên quan đến kết quả điều trị tốt,

khá, kém (p>0,05).

♦ Kết quả điều trị của nhóm NNC theo mức độ bệnh sau 30

ngày:

Bảng 3.8. Kết quả điều trị của nhóm NCC theo mức độ bệnh sau 30 ngày

Kết quả ĐTTốtKháKémTổngpn%n%n%n%Trung bình410000,000,04100 >0,05Nặng1453,81246,200,026100Tổng1860,01240,000,030100Mức độ bệnhNhận xét:

Sau 30 ngày điều trị kết hợp bằng thuốc nghiên cứu, nhóm bệnh nhân

mức độ bệnh trung bình, nặng khơng liên quan đến kết quả điều trị tốt,

khá, kém (p>0,05).51523.2.1.4. Phân loại kết quả chung sau 15 và 30 ngày điều trị:

Tỷ lệ

%60%60%p <0,05

53%N15

N3040%

30%40%17%20%00%0%

TốtKháKémKQĐTBiểu đồ 3.3 Phân loại kết quả chung sau 15 và 30 ngày điều trị NNC

Nhận xét:

Qua biểu đồ 3.4 ta nhận thấy tỷ lệ kết quả điều trị (tốt, khá, kém) ở thời

điểm sau điều trị 15 ngày, sau điều trị 30 ngày là có sự khác biệt và sự khác

biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

3.2.1.5. Thay đổi điểm trung bình BSS theo thời gian điều trị:

Điểm trung bình BSS

p2-1<0,001

p3-1<0,0011000%

800% 870%

600%

400%

200%

0%

N0(1)N0(1)523%

280%

N15(2)

N15gian

(2)

ThờiN30(3)N30(3)Biểu đồ 3.5 Thay đổi điểm trung bình BSS theo thời gian của NNC

Nhận xét:

Qua biểu đồ 3.5 ta nhận thấy sự khác biệt về điểm BSS trung bình ở các

thời điểm trước điều trị, sau điều trị 15 ngày, sau điều trị 30 ngày là có ý

nghĩa thống kê (p<0,001).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×