Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu hiện rõ ràng nhất sự cải thiện lâm sàng ở bệnh nhân sau mổ thay VHL loại On-X là sự cải thiện tình trạng khó thở của bệnh nhân. Để đánh giá tình trạng khó thở của bệnh nhân chúng tôi dùng phân độ của NYHA, được chia thành 4 độ từ I-IV.

Biểu hiện rõ ràng nhất sự cải thiện lâm sàng ở bệnh nhân sau mổ thay VHL loại On-X là sự cải thiện tình trạng khó thở của bệnh nhân. Để đánh giá tình trạng khó thở của bệnh nhân chúng tôi dùng phân độ của NYHA, được chia thành 4 độ từ I-IV.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4780Tỉ lệ %

70.77060.36051.750

40313025.922.4

17.22013.86.9100000NYHA

I (%)thuật NYHA II (%)

NYHA III(%

trước phẫu

sau 1 thángNYHA

IV(%)

sau

3 thángBiểu đồ 3.7. Biến đổi độ NYHA trước và sau phẫu thuật

Nhận xét:

- Tỉ lệ NYHA III giảm nhiều nhất: 70,7% trước phẫu thuật xuống

13,8% sau 3 tháng.

- Tỉ lệ NYHA II tăng 22,4% trước phẫu thuật lên 60,3% sau 3

tháng.

- Sự khác biệt về mức độ NYHA giữa thời điểm trước và sau phẫu

thuật là có ý nghĩa thống kê (p(1-0), (3-1) = 0,0001).

Bảng 3.7. Một số đặc điểm lâm sàng khác sau phẫu thuật

Đặc điểm

Trước PT

Sau 3

Phù

tháng

Trước PT

Sau 3

Gan to

tháng

HA tâm thu

Trước PT

Sau 3n

2

0Giá trị

3,4 %

015

325,8 %

5,2%58

58112,6 ± 12,5

108 ± 15,6p0,002

>0,0548tháng

Trước PT

Sau 3

thángTần số tim58

5895,6 ± 23,3

81,9 ± 6,4<0,001Tần số (ck/p)

95

100

90838180

70

60

Trước PTSau 1 thángSau 3 thángBiểu đồ 3.8. Biến đổi tần số tim sau phẫu thuật

Nhận xét:

- Trước phẫu thuật tần số tim trung bình là 95,6± 23,3.

- Sau 1 tháng tần số tim giảm xuống 83,7± 9,1 và tiếp tục giảm dần đến

thời điểm 3 tháng tần số tim là 81,9± 6,4 ck/phút (p = 0,001).

Rung nhĩTỉ lệ %100

8072.463.827.636.2Nhịp xoang60

40

20

0Trước phẫu thuậtSau phẫu thuậtBiểu đồ 3.9. Biến đổi nhịp tim trên ECG49Nhận xét: Tỉ lệ nhịp xoang trước phẫu thuật là 27,6%, sau phẫu thuật 3

tháng tăng lên 36,2% (p<0,001).503.3.2. Siêu âm tim Doppler

3.3.2.1. Các chỉ số chung

Bảng 3.8. Đặc điểm chung về siêu âm tim sau phẫu thuật

Trước phẫu

Sau phẫu thuật (n=58)

1 tuần

1 tháng

3 tháng

thuật

LA (mm)

56,5 ± 11,3

47,1 ± 9,1

44,3 ± 8,6

41,9 ± 6,5

RV (mm)

23,2 ± 4,3

21,4 ± 4,0

20,6 ± 2,9

19,9 ± 2,1

Dd (mm)

52,4 ± 8,3

50,5 ± 7,2

48,9 ± 6,9 48,8 ± 4,8

Ds (mm)

35,8 ± 7,0

38,7 ± 6,7

35,3 ± 5,2

33,1 ± 4,0

*

**

FS (%)

31,3 ± 7,2

24,8 ± 5,7

26,9 ± 4,8

30,4 ± 5,8

58,5 ±

53,4 ± 8,1 61,3 ± 5,6

EF (%)

48,5 ± 9,6**

*

10,2

PAPs (mmHg) 57,0 ± 21,3 37,2 ± 11,5 29,3 ± 8,0 24,7 ± 5,0

HoBL

65,5

20,7

17,2

15,5

≥2/4(%)

VLT DĐNT

4

3

0

0

HKNT

9

0

0

0

Dịch MNT

0

10*

2

0

*, **

( trừ 4 và 3 trường hợp VLT di động nghịch thường khơng phân tích

Đặc điểm*dịch MNT rất ít, khơng phải chọc dẫn lưu).

Bảng 3.9. Sự biến đổi của các thông số theo thể bệnh VHL

Thông sốLA (mm)Dd (mm)

PAPsTrước PT

Sau 3

tháng

p

Trước PT

Sau 3

tháng

p

Trước PT

Sau 3HHL (1)

(n = 16)

52,5 ± 7,8HoHL (2)

(n = 7)

47,0 ± 1,1HHoHL (3)

(n = 35)

60,3 ± 1,139,7 ± 4,636,6 ± 8,944,1 ± 5,8<0,001

46,4 ± 6,00,001

63,0 ± 6,8<0,001

53,1 ± 7,346,6 ± 5,951,9 ± 4,349,2 ± 3,90,932

61,9 ± 25,1

22,8 ± 6,3<0,001

46,6 ± 23,2

26,7 ± 6,8<0,001

56,9 ± 18,8

24,9 ± 7,951(mmHg)tháng

pGiá 70

trị LA (mm)6052.550<0,001

Trước PT0,015

Sau 3 tháng

60.347

39.740<0,00144.1

36.630

20

10

0HHLHoHLHHoHLBiểu đồ 3.10. Sự biến đổi của LA theo thể bệnh VHL

Nhận xét: Sau phẫu thuật LA giảm ở cả 3 thể bệnh VHL (p <

0,001).

63Trước PT65Sau 3 thángGiá trị Dd (mm)6051.955

5046.4 46.653.1

49.245

40

35

30HHLHoHLHHoHLBiểu đồ 3.11. Sự biến đổi của Dd theo thể bệnh VHL

Nhận xét: Sau phẫu thuật Dd không thay đổi ở thể HHL (p=0,932);

giảm ở thể HoHL và HHoHL (p < 0,001), thể HoHL giảm nhiều hơn.52PAPs (mmHg)70Trước phẫu

thuật

56.960.960

46.650

4026.722.83024.920

10

0HHLHoHLHHoHLBiểu đồ 3.12. Sự biến đổi của PAPs theo thể bệnh VHL

Nhận xét: Sau phẫu thuật PAPs giảm ở cả 3 thể bệnh (p < 0,001).

Bảng 3.10. Sự biến đổi của EF theo thể bệnh VHL

Thể

bệnh

HHL

(n = 16)

HoHL

(n = 7)Trước PT

(0)EF

Sau 1 tuần Sau 1 tháng Sau 3 tháng

(1 )

*(1)p(3)58,6 ± 9,257,3 ± 6,4 59,2 ± 5,860,4 ± 6,662,1 ± 1,245,2 ± 4,9 50,7 ± 6,159,3 ± 5,9p(0-1*) = 0,658

p(0-3) = 0,183

p(0-1*) <

0,001

p(1-3) <0,001

p(0-3) = 0,183

p(0-1*) <HHoHL

(n = 35)0,001

57,7 ± 1,047,0 ± 7,3 54,9 ± 6,562,7 ± 5,1p(1-3) =

0,001

p(0-3) =0,0025354Trước PTEF %6558.66059.260.462.762.159.357.357.7

54.955

50.7504745.245

40

35HHLHoHLHHoHLBiểu đồ 3.13. Sự biến đổi của EF theo thể bệnh VHL

Nhận xét:

- Thể HHL: EF không thay đổi ở các thời điểm sau phẫu thuật (p >

0,05).

- Thể HoHL: EF giảm xuống 45,2 ± 4,9 ở tuần đầu sau phẫu thuật

(p(0-1*)< 0,001), sau đó tăng lên 50,7 ± 6,1 sau 1 tháng. Sau 3 tháng EF

tăng gần đến giá trị trước ph ẫu thu ật 59,3 ± 5,9 (p(0-3) = 0,183).

- Thể HHoHL: EF giảm xuống 47,0 ± 7,3 ở tuần đầu sau phẫu thuật

(p(0-1*)< 0,001), sau đó tăng lên 54,9 ± 6,5 sau 1 tháng và sau 3 tháng là 62,7

± 5,1. (p(0-3) = 0,002).

3.3.3. Đánh giá hoạt động của van On-X trên siêu âm

3.3.3.1. Đặc điểm chung

Quan sát trên siêu âm 2D, ở tất cả 58 bệnh nhân chúng tôi đều th ấy

VHL cơ học On-X được cố định tốt, 2 cánh đóng m ở nh ịp nhàng theo chu

kì tim, khơng có các tổ chức bất thường trên bề m ặt cánh van và xung

quanh van. Hầu hết các bệnh nhân đều có HoHL trong van m ức độ nh ẹ55(hở sinh lý), có 2 bệnh nhân có hở cạnh van (1 mức độ nhẹ và 1 m ức đ ộ

vừa). Bệnh nhân hở cạnh van mức độ vừa theo dõi sau 3 tháng th ấy m ức

độ hở có giảm xuống và hiện vẫn đang được tiếp tục theo dõi đi ều tr ị

nội khoa.

3.3.3.2. Kích cỡ van On-X sử dụng

Trong số 58 bệnh nhân được phẫu thuật thay VHL On-X thì có 44 bệnh

nhân thay 1 VHL đơn thuần, 14 bệnh nhân thay cả VHL và van ĐMC loại

On-X.

Tỉ lệ %6980

603140

20

00

Van số 25Van số 27-29Van số 31-33Biểu đồ 3.14. Tỉ lệ VHL On-X

Nhận xét: Van số 27-29 được dùng nhiều nhất (40 bệnh nhân

chiếm 69%); khơng có bệnh nhân nào dùng van số 25.

3.3.3.3. Chênh áp qua VHL On-X

Bảng 3.11. Chênh áp qua VHL On-X

VHL trước

Chênh áp

Gmax± SDVHLOn-Xphẫu thuật Sau 1 tuần Sau 1 thángSau 3 thángp(1)

(3)

(1*)

(0)

14,2 ± 6,8 10,9 ± 3,7 10,0 ± 2,9 9,3 ± 1,6p(0-1*)< 0,05(mmHg) min – max 6,6 – 22,34,4 – 16,3 4,6 – 16,0 5,8 – 14,1 p(1-3) = 0,04356Gmean± SD8,3 ± 3,93,9 ± 1,74,4 ± 1,44,3 ± 1,1p(0-1*)< 0,05(mmHg) min – max 2,5 – 14,81,0 – 8,51,9 – 8,02,2 – 8,5p(1-3)>0,05Nhận xét:

- Sau 1 tuần: cả Gmax và Gmean đều giảm (p(0-1*)< 0,05).

- Gmax tiếp tục ổn định trong tháng đầu, sau 3 tháng có giảm ít so với

tuần đầu (p(1-3)<0,05).

- Khơng có sự khác biệt về Gmean ở các thời điểm sau mổ.

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa Gmax, Gmean và kích thước van

Van số 27-29Van số 31-33Chênh ápGmax

(mmHg)Gmean

(mmHg)P

(n=40)(n=18)Sau 1 tuần10,9 ± 3,510,8 ± 3,7Sau 1 tháng10,0 ± 2,810,1 ± 2,8Sau 3 tháng9,3 ± 1,69,2 ± 1,7Sau 1 tuần3,9 ± 1.73,8 ± 1.8Sau 1 tháng4,4 ± 1.44,3 ± 1.3Sau 3 tháng4,3 ± 1.14,2 ± 1.0>0,05Nhận xét: Khơng có mối liên quan giữa Gmax và Gmean ở các thời điểm

sau mổ với kích thước van (p>0,05).573.3.3.4. Diện tích mở van hiệu dụng EOA

Bảng 3.13. EOA theo PHT của VHL On-X

Giá trị (± SD)

Chỉ sốEOAPHT (cm2)

EOAIPHTSau 1 tuầnSau 1 thángSau 3 tháng(1*)(1)(3)2,7± 0,52,8 ± 0,42,8 ± 0,5p(1*-1),(1-3)> 0,05

1,6 ± 0,61,5 ± 0,41,7 ± 0,5Nhận xét: EOAPHT khơng có sự khác biệt ở các thời điểm sau mổ (p >

0,05).

Bảng 3.14. Mối liên quan giữa EOAPHT và kích thước vanEOAPHT

Giá trị

(± SD)Van số 27-29Van số 31-33(n = 40)

2,7± 0,5

2,8± 0,3

2,8± 0,4(n = 18)

2,7± 0,4

2,8± 0,4

2,8± 0,3Sau 1 tuần

Sau 1 tháng

Sau 3 thángp>0,05Nhận xét: Khơng có mối liên quan giữa EOAPHT ở các thời điểm sau

mổ với kích thước van (p>0,05).

3.3.3.5. Chỉ số VTIVHL/VTIĐRTT

Giá trị trung bình của chỉ sốVTIVHL/VTIĐRTT:1,8 ± 0,4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu hiện rõ ràng nhất sự cải thiện lâm sàng ở bệnh nhân sau mổ thay VHL loại On-X là sự cải thiện tình trạng khó thở của bệnh nhân. Để đánh giá tình trạng khó thở của bệnh nhân chúng tôi dùng phân độ của NYHA, được chia thành 4 độ từ I-IV.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×