Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 . DỰ KIẾN KẾT QUẢ

CHƯƠNG 3 . DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

25Đặc điểm u tiên phátT2

T3

T4a

T4b

Ranh giới

Đau

Mật độ

Di động

Da, niêm

mạc trên u

Dị cảm

Khơng rõKhơng

Chắc

Mềm

Dễ

Hạn chế

Bình thường

Thâm nhiễmKhơngHạch lân cậnN0

N1

N2a

N2b

N2c

N3a

N3b

Di căn xa

M0

M1

Bảng . DỰ KIẾN KẾT QUẢ-4. Phân loại giai đoạn bệnh

Giai đoạnSố lượng%I

II

III

IV

Bảng . DỰ KIẾN KẾT QUẢ-5. Phương pháp điều trị

Phương pháp điều trị

Phẫu thuật cắt triệt đển%26Nạo vét hạch

Xạ trị

Hóa trị

Điều trị giảm nhẹ

Bảng . DỰ KIẾN KẾT QUẢ-6. Kết quả điều trị chung

n

OS

DFS

Tái phát u tại chỗ

Di căn%27Bảng . DỰ KIẾN KẾT QUẢ-7. Tương quan kết quả điều trị với phương

pháp điều trị

OSDFSTái phátDi cănu tại chỗ

n%n%n%n%Phẫu thuật đơn thuần

Phãu thuật + Nạo vét hạch

Phẫu thuật + xạ trị

Phẫu thuật + nạo vét hạch + xạ trị

Xạ trị đơn thuần

Xạ trị + hóa trị liệu

Bảng . DỰ KIẾN KẾT QUẢ-8. Tương quan kết quả điều trị và vị trí u

tiên phát

Vị tríOSDFSTái phátDi cănu tại chỗ

n%n%n%nTuyến mang tai

Tuyến dưới hàm

Tuyến dưới lưỡi

Tuyến nước bọt phụ vòm miệng

Tuyến nước bọt phụ vùng môi

Tuyến nước bọt phụ vùng lưỡi

Tuyến nước bọt phụ vùng má

Bảng . DỰ KIẾN KẾT QUẢ-9. Tương quan kết quả điều trị và giai đoạn

bệnh khi được phát hiện%28OSGiai đoạn

n

I

II

III

IVDFS

%n%Tái phát uDi căntại chỗ

n%n%29CHƯƠNG 4 : DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Dự kiến bàn luận dựa theo mục tiêu và kết quả nghiên cứu thu thập được

Mục tiêu 1:

Nhận xét tỷ lệ mắc bệnh giữa các nhóm tuổi.

Nhận xét tỷ lệ mắc bệnh giữa 2 giới.

Nhận xét triệu chứng lâm sàng phát hiện đầu tiên.

Nhận xét thời gian từ khi có triệu chứng lâm sàng đầu tiên đến khi vào viện.

Nhận xét đặc điểm u khi vào viện.

Nhận xét tình trạng hạch khi vào viện.

Nhận xét tình trạng di căn khi vào viện.

Nhận xét giai đoạn bệnh theo TNM khi vào viện.

Nhận xét tỷ lệ mắc bệnh giữa các vị trí.

Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh giữa các subtype mô bệnh học.

Nhận xét tỷ lệ các phương pháp điều trị.

Mục tiêu 2:

Nhận xét kết quả điều trị chung dựa trên các chỉ số OS, DFS, tỷ lệ tái phát u,

tỷ lệ tái phát hạch, tỷ lệ di căn xa.

Nhận xét quả điều trị của các phương pháp điều trị khác nhau dựa trên các chỉ

số OS, DFS, tỷ lệ tái phát u, tỷ lệ tái phát hạch, tỷ lệ di căn xa.

Nhận xét mối tương quan giữa yếu tố giới, tuổi, vị trí u tiên phát, subtype mơ

bệnh học, giai đoạn bệnh khi phát hiện... với các chỉ số OS, DFS, tỷ lệ tái phát

u, tỷ lệ tái phát hạch, tỷ lệ di căn xa30DỰ KIẾN KẾT LUẬNDự kiến kết luận dựa theo mục tiêu và kết quả nghiên cứu thu thập được.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 . DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×