Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cắt toàn bô dạ dày trong điều trị ung thư còn nhiều bàn luận, tranh cãi chưa thống nhất giữa các nước phương Đông và phương Tây, giữa trong và ngoài nước do tỷ lệ biến chứng và tử vong cao hơn nhiều so với cắt gần TBDD. Theo các báo cáo từ những năm 90 tr

Cắt toàn bô dạ dày trong điều trị ung thư còn nhiều bàn luận, tranh cãi chưa thống nhất giữa các nước phương Đông và phương Tây, giữa trong và ngoài nước do tỷ lệ biến chứng và tử vong cao hơn nhiều so với cắt gần TBDD. Theo các báo cáo từ những năm 90 tr

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cắt toàn bô dạ dày trong điều trị ung thư còn nhiều bàn luận, tranh cãi chưa thống nhất giữa các nước phương Đông và phương Tây, giữa trong và ngoài nước do tỷ lệ biến chứng và tử vong cao hơn nhiều so với cắt gần TBDD. Theo các báo cáo từ những năm 90 tr

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×