Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hứa Thị Ngọc Hà, Huỳnh Ngọc Linh (2010), Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán giải phẫu bệnh, Nxb Y học.

Hứa Thị Ngọc Hà, Huỳnh Ngọc Linh (2010), Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán giải phẫu bệnh, Nxb Y học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ralph H. Hruban, Yolanda J. Eby, Marion J. Couch, Arlene A. Forastiere,

and David Sidransky (1995), Association between Cigarette Smoking and

Mutation of the p53 Gene in Squamous-Cell Carcinoma of the Head and

Neck. N Engl J Med. 332:712-717.

46. Mumbluc S, Karakok M, Baglam T, Karatas E, Durucu C, Kibar Y

(2007), Immunohistochemical Analysis of PCNA, Ki67 and p53 in

Nasal Polyposis and Sinonasal Inverted Papillomas. Journal of

International Medical Research. Vol. 35, No 2, 237-241.

47. Nobuyuki Bandoh, Tatsuya Hayashi, Kan Kishibe, Miki Takahara,

Masanobu Imada, Satoshi Nonaka and Yasuaki Harabuchi (2002),

Prognostic value of p53 mutations, bax, and spontaneous apoptosis in

maxillary sinus squamous cell carcinoma. Cancer. Volume 94, Issue 7,

1968-1980.

48. Nguyễn Thị Hồng (2011), Đồng biểu hiện protein p53 và ki67trong ung thư hốc miệng. Y học TP.Hồ Chí Minh. 15, 133-139.BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Số hồ sơ:……………Khoa:……………I. Hành chính

Họ và tên: ……………………….Tuổi:…… Giới: Nam 1Nữ 2Nghề nghiệp: ………….

Địa chỉ: ……………………………………..

Ngày vào viện: ….. / ……. /…….

Ngày ra viện: …… /……. / …….

II. Lâm sàng

1. Lý do vào viện

Đau, rát môi, trong miệng

Xuất hiện khối u môi, trong miệng

Loét miệng

Mảng cứng

Chảy máu miệng

Cảm giác vướng hoặc có vật lạ trong miệng

Hạn chế cử động lưỡi

Lung lay răng

Khít hàm

Sờ thấy hạch cổ

Lý do khác:……………….

3. Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi tới

bệnh viện (tháng): .........

4. Thời gian từ khi phát hiện đến khi điều trị………..

5. Chẩn đốn của tuyến trước: ……………………………6. Tiền sử:

61. Gia đình: ……………………

6.2. Bản thân: ………………………….

Tồn thân: …………………

Bệnh răng miệng: ………………………….

7. Thói quen sinh hoạt

7.1. Hút thuốc

Hút thuốc lá:Tổng thời gian hút thuốc lá:Khơng(năm)7.2. Uống rượu :Tổng thời gian uống rượu:Khơng(năm)7.3.Ăn trầu:Tổng thời gian ăn trầu:Không(năm)8. Khám bệnh

8.1. Tổn thương tiền ung thư : Bạch sản

Xơ dưới niêm mạcHổng sảnLikenKhác8.2. Vị trí tổn thương:

Niêm mạc máMôi trênLưỡi:Sàn miệngMôi dướiLợi hàm trênvà khẩu cái cứng

8.3. Kích thước u: T1T2Lợi hàm dưới

T3T48.4. Hình thái u:

Sùi

Sùi loétLoét

Thâm nhiễm cứngKhác (cụ thể) :......................................................8.5. Hạch cổ :

Tính chất:

Theo N:

8.6. Di căn:Di động

NoKhông di độngN1MoN2N3M19. Mô bệnh học

Tại u: Dạng mô bệnh học…………

Độ mô học: Độ 1Số tiêu bản: ................Độ 2Tại hạch: Di cănKhông di cănĐộ 3

Số tiêu bản:Xâm nhập mơ đệm:

10. Xét nghiệm hóa mơ miễn dịch. Tỷ lệ p53 dương tính:

P53: Âm tính+++11. Xét nghiệm khác: ………………………..

12. Chẩn đoán bệnh: ………………………..

13. Chẩn đoán TNM: …………………………+++MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA1.Bệnh nhân Nguyễn Văn Ch : nam- 56 tuổi. Chẩn đốn: K sàn miệng

Mơ bệnh học: ung thư biểu mô vảy xâm nhập độ 2.

HMMD p53 : dương tính 100%Hình ảnh lâm sàngNhuộm HENhuộm HMMD p532. Bệnh nhân Nguyễn Thị L : nữ- 59 tuổi. Chẩn đoán: Ung thư lợi hàm dưới

Mô bệnh học: ung thư biểu mơ vay xâm nhập độ 1.

HMMD p53: dương tính 70%Hình ảnh lâm sàngThiếu đọ phong đại và mũi tên chỉNhuộm HENhuộm HMMD p53BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG I HC Y H NIPHM VIT HNGNhận xét đặc điểm lâm sàng,

mô bệnh học và tần suất xuất hiện

P53

trong ung th biĨu m« khoang miƯng

Chun ngành: Răng hàm mặt

Mã số: 60720601LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trương Mạnh Dũng

2. TS. Lê Ngọc TuyếnHÀ NỘI – 2014MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...............................................................3

1.1 ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU........................................................................3

1.2 MÔ HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC............................................................11

1.3. DỊCH TỄ HỌC, NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ.............17

1.4 CHẨN ĐỐN.......................................................................................22

1.5 HĨA MƠ MIỄN DỊCH.........................................................................29

1.6 CHU KỲ SINH HỌC CỦA TẾ BÀO VÀ Ý NGHĨA CỦA P53...........30

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................35

2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU...............................................................35

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................35

2.3 XỬ LÝ SỐ LIỆU...................................................................................40

2.4 KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC......................................................................40

Chương 3: KẾT QUẢ.....................................................................................41

3.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC..................................41

3.2 TẦN XUẤT SUẤT HIỆN P53 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN.......49

Chương 4: BÀN LUẬN.................................................................................59

4.1 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA UTBM KHOANG MIỆNG................59

4.2 ĐIỂM MÔ ĐẶC BỆNH HỌC CỦA UTBM KHOANG MIỆNG.........64

4.3 P53 VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC

..............................................................................................................65

KẾT LUẬN....................................................................................................69

KIẾN NGHỊ....................................................................................................71

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Phân bố theo tuổi và giới..............................................................42

Bảng 3.2 Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi đến khám.........43

Bảng 3.3 Thời gian từ khi khám đến khi điều trị.........................................44

Bảng 3.4 Vị trí u..........................................................................................44

Bảng 3.5 Hình thái u....................................................................................45

Bảng 3.6 Kích thước u.................................................................................45

Bảng 3.7 Đặc điểm hạch..............................................................................46

Bảng 3.8 Mức độ di căn...............................................................................46

Bảng 3.9 Phân loại giai đoạn bệnh theo T,M,N..........................................47

Bảng 3.10 Phân loại theo mô bệnh học.........................................................47

Bảng 3.11 Độ mô học của ung thư biểu mô..................................................48

Bảng 3.12 Tỷ lệ xâm nhập mô đệm trên giải phẫu bệnh...............................48

Bảng 3.13 Kết quả p53..................................................................................49

Bảng 3.14 Mức độ dương tính của p53.........................................................50

Bảng 3.15 Mối liên quan tỷ lệ dương tính p53 với tuổi................................50

Bảng 3.16 Mối liên quan giữa mức độ dương tính của p53 với tuổi.............51

Bảng 3.17 Mối liên quan p53 với thời gian bị bệnh......................................52

Bảng 3.18 Mối liên quan giữa p53 với vị trí khối u......................................52

Bảng 3.19 Mối liên quan giữa p53 với hình thái u........................................53

Bảng 3.20 Mối liên quan giữa p53 với kích thước khối u.............................53

Bảng 3.21 Mối liên quan giữa p53 với đặc điểm hạch..................................54

Bảng 3.22 Mối liên quan giữa p53 với mức độ di căn..................................54

Bảng 3.23 Mối liên quan giữa p53 với giai đoạn bệnh..................................55

Bảng 3.24 Mối liên quan giữa p53 với độ mô học........................................55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hứa Thị Ngọc Hà, Huỳnh Ngọc Linh (2010), Ứng dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán giải phẫu bệnh, Nxb Y học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×