Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có 34/ 37 BN trong nghiên cứu mắc ung thư biểu mô vảy chiếm đa số với 91,9%. Chúng tôi không gặp trường hợp nào bị carcinoma túi tuyến

Có 34/ 37 BN trong nghiên cứu mắc ung thư biểu mô vảy chiếm đa số với 91,9%. Chúng tôi không gặp trường hợp nào bị carcinoma túi tuyến

Tải bản đầy đủ - 0trang

52



Có xâm nhập

Khơng xâm nhập

Tổng số



33

1

34



97,1

2,9

100



Nhận xét

Hầu hết các trương hợp UTBM vảy đều có tổn thương xâm nhập mơ

đệm chiếm 97,1% (33/34).



53



3.2. TẦN XUẤT SUẤT HIỆN P53 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN

QUAN.

3.2.1. Tần suất P53

Bảng 3.13 Tần suất bộc lộ p53

Mức độ (+) p53(%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tổng số



n

13

2

4

1

4

1

3

2

2

3

2

37



Tỷ lệ %

35,1

5,4

10,8

2,7

10,8

2,7

8,1

5,4

5,4

8,1

5,4

100



Nhận xét

Mức độ dương tính trung bình là 34,9%. CI =95% trong khoảng

[23,2% - 46,6%] với p< 0,001.



54



3.2.2. Mức độ dương tính của p53

Bảng 3.14 Mức độ dương tính của p53

Mức độ dương tính (+)



n



Tỷ lệ %



Âm tính (-)



13



35,1



Độ 1 ( 1+)



7



18,9



Độ 2 (2 +)



5



13,5



Độ 3 (+)



12



32,4



Tổng số



37



100



Nhận xét

Tỷ lệ dương tính p53 là 64,9% (24/37). Trong đó độ 3 chiếm 50%

(12/24) trong số dương tính.

3.2.3. Mối liên quan p53 với tuổi

Bảng 3.15 Mối liên quan tỷ lệ dương tính p53 với tuổi

Tuổi

P53(+)

P53(-)

Tổng số



< 50

7

6

13



Tỷ lệ %

53,8

46,3

100



51 < 60

7

3

10



Tỷ lệ %

70

30

100



≥60

10

4

14



Tỷ lệ %

71,4

28,6

100



Nhận xét

Tỷ lệ p53 dương tính tỷ lệ thuận với tuổi.

Bảng 3.16 Mối liên quan giữa mức độ dương tính của p53 với tuổi

Độ P53



Nhóm tuổi

< 50



50 < 60



≥60



55



n



Tỷ lệ %



n



Tỷ lệ %



n



Tỷ lệ %



Âm tính



6



46,2



3



30



4



28,6



Độ 1 (+)



1



7,7



1



10



5



35,7



Độ 2 (++)



3



23,1



0



0



2



14,3



Độ 3 (+++)



3



23,1



6



60



3



21,4



Tổng số



13



100



10



100



14



100



Nhận xét

Trong nhóm tuổi < 50 thấy có 46.2% (6/13) bệnh nhân có p53 âm

tính, cao nhất trong các nhóm tuổi.

Trong nhóm tuổi 50 < 60 có 60% (6/10) bệnh nhân có p53 = độ 3,

cao nhất trong các nhóm tuổi.

3.2.4. Mối liên quan p53 với thời gian bị bệnh

Bảng 3.17 Mối liên quan p53 với thời gian bị bệnh

Thời gian bị

bệnh

< 3 tháng

3 - 6 tháng

6 - 12 tháng

> 12 tháng



n

2

9

7

6



P53(+)

Tỷ lệ %

50

75

53,8

75



n

2

3

6

2



P53(-)

Tỷ lệ %

50

25

46,2

25



n

4

12

13

8



Tổng số

Tỷ lệ %

100

100

100

100



Nhận xét

Tỷ lệ p53 dương tính cao nhất ở nhóm mắc bệnh từ 3 đến 6 tháng và

nhóm mắc bệnh > 12 tháng chiếm 75%.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có 34/ 37 BN trong nghiên cứu mắc ung thư biểu mô vảy chiếm đa số với 91,9%. Chúng tôi không gặp trường hợp nào bị carcinoma túi tuyến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×