Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vì hình thái phức tạp của TP, không có một mặt cắt đơn độc nào cung cấp đủ thông tin để đánh giá thích hợp cấu trúc và chức năng TP. Do đó người làm siêu âm cần thực hiện việc đánh giá kỹ lưỡng TP từ mặt cắt 2D tiêu chuẩn gồm mặt cắt buồng nhận, buồng tốn

Vì hình thái phức tạp của TP, không có một mặt cắt đơn độc nào cung cấp đủ thông tin để đánh giá thích hợp cấu trúc và chức năng TP. Do đó người làm siêu âm cần thực hiện việc đánh giá kỹ lưỡng TP từ mặt cắt 2D tiêu chuẩn gồm mặt cắt buồng nhận, buồng tốn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì hình thái phức tạp của TP, không có một mặt cắt đơn độc nào cung cấp đủ thông tin để đánh giá thích hợp cấu trúc và chức năng TP. Do đó người làm siêu âm cần thực hiện việc đánh giá kỹ lưỡng TP từ mặt cắt 2D tiêu chuẩn gồm mặt cắt buồng nhận, buồng tốn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×