Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 9: (3điểm) Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 5 cm, = 300

Bài 9: (3điểm) Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 5 cm, = 300

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án hình học 9

hiện.Xem lại khái niệm đường tròn đã họcXem trước bài 1 chương II: SỰ XÁC ĐỊNH

ĐƯỜNG TRỊN - TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA

ĐƯỜNG TRỊNBài

12ĐÁP ÁN

A. sin 500 = cos 300S

B. tan 400 = cot 600S

C. cot 500 = tan 450S

D. sin 800 = cos 100Đ

Tỉ số lượng giác của góc B:DI

DE

DI

b) B.

EIa) B.Giáo viên:68Điểm

(1,0)

0,25

0,25

0,25

0,25

(1,0)

0,25

0,25Giáo án hình học 9

DF

EF

IF

d) C.

DIc) B.3

4

5

6

70,25

0,25Chọn D

Chọn D

Chọn C

Chọn B0,25

0,25

0,25

0,25

(2,0)

1,0

0,5a) x 2 = 9 .4 � x  9.4  3.2  6

b) 62 = 3x  x = 36:3 = 12

y2 = 62 + x2 = 62 + 122 = 36 + 144 = 180

 y = 180 ≈ 13,40,58(2,0)

B533m

C1,0

A1100mTa có: tan  =533

 

110025051’1,09(3,0)

A

F0,5E

CB

Ha) * �B = 900 – 300 = 600

* AB = BC.sinC = 5. 0,5 = 2,5cm

* AC = BC.cosC = 5.

b) AH2 =AB . AE

Giáo viên:693 5 3cm

2

20,5

0,5

0,5

0,25Giáo án hình học 9

AH2 =AC . AF

� AB.AE = AC.AF0,25

0,5Ngày soạn: ………….

Ngày dạy:……………

Chương II: ĐƯỜNG TRÒN

Tiết 18:SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRỊN

TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRỊN

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

4. Kiến thức

- Định nghĩa được đường tròn, nêu được các cách xác định một đường tròn, nêu

được khái niệm về đường tròn ngoại tiếp, tam giác nội tiếp đường tròn.

- Nhận biết được đường tròn là hình có tâm đối xứng, trục đối xứng.

- Chứng minh được 1 nằm bên trong, bên trên, bên ngoài một đường tròn.

Giáo viên:70Giáo án hình học 9

5. Kỹ năng

- Dựng được đường tròn đi qua 3 điểm khơng thẳng hàng.

- Vận dụng được kiến thức giải một số bài tập liên quan.

- Liên hệ được với thực tế.

6. Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất.

- Năng lực tính tốn,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm.

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học

- Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :1 phút

2.Kiểm tra bài cũ : Kết hợp trong hoạt động 1.

3.Bài mới :

Hoạt động của Gv

Hoạt động của Hs

Kiến thức cần đạt

A: Hoạt động khởi động

Nhắc lại về đường tròn(10 phút)

- Mục tiêu: HS nhắc lại được cách xác định một đường tròn, cách xác định một

điểm nằm trong, trên, ngồi đường tròn bằng việc so sánh khoảng cách từ điểm đó

đến tâm đường tròn với bán kính đường tròn.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính tốn, giải quyết vấn đề.

GV vẽ đường tròn tâm O

1.Nhắc lại về đường tròn

bán kính R

? u cầu HS nhắc lại định

nghĩa đường tròn đã học ở HS nhắc lại như

lớp 6

SGK

R

O

GV giới thiệu 3 vị trí của

điểm M đối với đường tròn

(0 ; R) trên bảng phụ :

HS trả lời

M nằm bên ngoài

Giáo viên:71Giáo án hình học 9

đường tròn

- Ký hiệu (O ; R) hay (O)

M thuộc (nằm trên)

0

M

M

đường tròn

M

M nằm trong đường - Vị trí tương đối giữa 1 điểm

và 1 đường tròn :

? Cho biết hệ thức liên hệ tròn

M nằm ngoài (O;R)  OM > R

giữa độ dài OM và bán kính

M nằm trên (O; R)  OM = R

R của đường tròn trong từng OM > R

MO = R

M nằm trong (O; R)  OM < R

trường hợp ?

GV giới thiệu vị trí tương OM < R

đối giữa 1 điểm và 1 đường

HS đọc đề bài

tròn

GV cho HS làm ?1SGK

?1

(GV vẽ sẵn hình )

� < OKHOHK

K

� và OHK? So sánh OKH

ta HS:So sánh OH và

0

OK

làm thế nào ?

? Hãy so sánh OK và OH ?

H

HS: OH > R; OK<

giải thích vì sao ?

R

 OH > OK

� > OHK? Kiến thức vận dụng để so  OKH

sánh 2 góc ?

(QH giữa góc đối

GV: một đường tròn xác diện…)

định khi biết tâm , bán kính

hoặc biết 1 đoạn thẳng là HS : Vị trí tương

đường kính của đường tròn. đối giữa 1 điểm và 1

Vậy 1 đường tròn xác định đ/tròn

được khi biết bao nhiêu

điểm? Ta cùng vào phần 2

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Cách xác định đường tròn( 14 phút)

- Mục tiêu: HS nêu được các cách xác định một đường tròn, nhận biết được 3 điểm

khơng thẳng hàng xác định được một đường tròn, vẽ được đường tròn ngoại tiếp

tam giác là gì.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, quan sát, vấn đáp.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính tốn, giải quyết vấn đề, ngơn ngữ.

2. Cách xác định đường tròn

GV cho HS làm ?2SGK

HS đọc ?2

?2

? Nêu yêu cầu cầu bài ?

0RGiáo viên:RR720Giáo án hình học 9

GV yêu cầu HS vẽ trên HS nêu yêu cầu

bảng

HS thực hiện vẽ

? Qua 2 điểm ta vẽ được đ/tròn.

bao nhiêu đường tròn, tâm - Vơ số đường tròn

của chúng nằm ở đâu ?

tâm của nó nằm

trên đường trung

trực của AB vì OA

= OB.

GV như vậy biết 1, 2 điểm

ta chưa xác định duy nhất 1

đường tròn.

GV cho HS làm tiếp ?3

GV yêu cầu HS vẽ đường

tròn

? Qua 3 điểm khơng thẳng

hàng vẽ được bao nhiêu

đường tròn ? vì sao ??3

AHS đọc ?3

HS thực hiện vẽ? Vậy có mấy cách xác định -HS có ba cách

1 đường tròn? Nêu cụ thể + Biết tâm và bán

từng cách ?

kính

+ Biết đường kính

+ Biêt 3 điểm

(khơng

thẳng

hàng) thuộc đường

GV giới thiệu chú ý SGK tròn.

tr98 yêu cầu Hs tự nghiên

cứu phần ch/m SGK

HS đọc chú ý và

? Cho 3 điểm A’; B’; C’ tìm hiểu phần ch/m

thẳng hàng có vẽ được SGK

đường tròn đi qua ba điểm Khơng vẽ được

này hay khơng vì sao?

đường tròn đi qua

730BC-HS :vẽ được 1

đường tròn vì tam

giác có 3 đường *Kết luận : SGK tr98

trung trực-HS: khi biết 3

? Khi nào xác định được điểm không thẳng

duy nhất 1 đ/tr ?

hàngGiáo viên:Qua 2 điểm phân biệt A, B cho

trước ta vẽ được vô số đường

tròn, tâm nằm trên đường trung

trực của AB* Chú ý : SGK tr98* Khái niệm đ/tr ngoại tiếp

tam giác : SGK tr99

AB0CĐường tròn ngoại tiếp tam giác

ABC

Tam giác ABC nội tiếp đường

trònGiáo án hình học 9

3 điểm thẳng hàng.

GV giới thiệu đường tròn Vì 3 đường trung

ngoại tiếp tam giác, tam trực của các đoạn

giác nội tiếp đường tròn.

thẳng đó khơng

giao nhau.

GV cho HS làm bài tập 2

trang 100 SGK

HS thực hiện nối

ghép (cặp đôi thảo

luận)

1- 5; 2- 6; 3- 4

2: Tâm đối xứng( 5 phút)

- Mục tiêu: HS xác định được tâm đối xứng của một đường tròn.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, trực quan, quan sát.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, hỏi và trả lời.

- Năng lực: Tính tốn, giải quyết vấn đề.

? Hình tròn có tâm đối xứng

?4

khơng ? Nếu có hãy đự

đốn tâm đối xứng ở vi trí -HS : có tâm đối

nào?

xứng

GV cho HS làm ?4

HS đọc đề bài ?4

? Chứng minh A’  đường

tròn (O) ta chứng minh như HS nêu cách c/m

OA = OA’

thế nào ?Ta có

OA = OA’ (A’ đx với A qua O)

mà OA = R

? Có kết luận gì về tâm đối HS nêu kết luận => OA’= R

SGK

xứng của đường tròn ?

Hay A’(O)

*Kết luận: SGK tr99

3: Trục đối xứng( 7 phút)

- Mục tiêu: HS xác định được trục đối xứng của một đường tròn.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, trực quan, quan sát.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não

- Năng lực: Tính tốn, giải quyết vấn đề.

Gv yêu cầu hs lấy tấm bìa

?5

hình tròn đã chuẩn bị sẵn.

y/c hs kẻ một đt đi qua tâm

và gấp miếng bìa hình tròn - 2 phần bìa hình

Giáo viên:74Giáo án hình học 9

theo đường thẳng vừa vẽ

tròn trùng nhau

? Có nhận xét gì

Gv y/c hs gấp bìa theo

đường kính khác

Gv cho hs làm ?5

HS đọc nội dung ?

5

GV cho hs làm ?5 ( bảng

phụ )

HS nêu hướng

Vì C đx C’ qua AB

? Chứng minh C’ đường chứng minh

tròn (O) ta chứng minh như (Như phần nội  AB là tr.trực của CC’

dung)

thế nào?

Mà O  AB

 OC’= OC = R (T/c đường

? Qua ?5 rút ra kết luận gì ?

TT của đ.thẳng)

 C’ (0)

? Đường tròn có mấy trục

*Kết luận: SGK tr99

HS nêu kết luận

đối xứng ?

HS : có vơ số trục

đối xứng

C: Hoạt động luyện tập – vận dụng (6p)

Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học vào giải toán.

Phương pháp: Hoạt động cá nhân

- Nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ

- Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM, AB=6; AC=8.

a, Hãy tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

b, Trên đia đối của tia MA, lẫy các điểm D, E, F sao cho MD=4, ME=6, MF=5.

Hãy xác định vị trí của mỗi điểm D, E, F với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

HS: Vẽ hình, làm bài cá nhân

HS trả lời: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là tâm M vì MA = MB = MC

b) HS tính ra BC = 10cm. Từ đó suy ra bán kính của đtr ngoại tiếp tam giác ABC là

AM = MB = MC = 5.

Từ đó suy ra D nằm trong đường tròn, E nằm ngồi đường tròn, F nằm trên đường

tròn.

D. Tìm tòi, mở rộng ( 2 phút)

- Mục tiêu:- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

GV: Giao nội dung và Học sinh ghi vào Bài cũ

hướng dẫn việc làm bài tập vở để thực hiện.

Giáo viên:75Giáo án hình học 9

ở nhà.Xem lại cách kí hiệuđường tròn, các cách xác

định 1 đường tròn, đường

tròn ngoại tiếp tam giác, tâm

và trục đối xứng của đường

tròn. Học thuộc các định lí,

kết luận.Làm bài tập 1,2,3,4 sgk

trang 99

Bài mớiXem trước phần luyện

tậpNgày soạn : ……………..

Ngày dạy : ………………

Tiết 19:LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1. Kiến thức

- Củng cố được các kiến thức về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của

đường tròn qua một số bài tập.

- Vận dụng thành thạo kiến thức giải các bài tập có liên quan.

2. Kỹ năng

- Vẽ được hình bằng compa, suy luận và chứng minh hình học.

3. Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực

- Năng lực tính tốn,

- Năng lực giải quyết vấn đề,

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp.

Giáo viên:76Giáo án hình học 9

- Năng lực tự học.

* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm.

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học

- Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :1 phút

2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài)

3.Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA

NỘI DUNG

HS

A - Hoạt động khởi động (8 p)

Chữa bài tập về nhà(8 phút)

- Mục tiêu: HS chứng minh được tập hợp các điểm cách đều 1 điểm cho trước là 1

đường tròn có tâm là điểm cho trước đó.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, vấn đáp, trực quan, quan sát.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, kĩ thuật hỏi và trả lời

- Năng lực: Tính tốn, giải quyết vấn đề.

1,Nêu định nghĩa đường

Bài 1/99-sgk:

OA  OB  OC  OD (theo

tròn. vị trí tương đối của 1 1 học sinh lên bảng Có

điểm và đường tròn.

thực hiện.

tính chất hình chữ nhật)

2, Một đường tròn được

 A, B, C, D  (O,OA)

xác định khi biết mấy yếu

AC = 122  52 13(cm)

tố?

 R(O) = 6,5 (cm)

Lớp theo dõi nhận xét

HS : Hình 58 có tâm đối xứng

Chữa bài 1/99 sgk

và có trục đối xứng

B

A

12

Hình 59 có trục đối xứng

0

5

khơng có tâm đối xứng

DCHỏi thêm: Bài 6/SGK

Nhận xét cho điểm.

B - Hoạt dộng hình thành kiến thức – 33p

- Mục tiêu: HS xác định được vị trí tương đối của 1 điểm với đường tròn, giải quyết

được bài tốn chứng minh 3 đểm cùng thuộc một đường tròn, bước đầu làm quen với

Giáo viên:77Giáo án hình học 9

bài tốn dựng hình.

- Phương pháp: Nêu vấn đề

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não, quan sát, trực quan.

- Năng lực: Tính tốn, giải quyết vấn đề.

GV đưa đề bài lên bảng

Bài tập 3 sgk.

phụ

CM:

A

? Nêu hướng chứng Hs đọc bài, vẽ hình

minh câu a (sử dụng tính hs thảo luận tại chỗ

chất đường trung tuyến 1 hs lên bảng c/m

B

C

trong  )

0

a,  ABC vng tại A; có AO

là trung tuyến nên OA = OB =

OC  A; B; C cũng thuộc

Hs đứng tại chỗ trình đường tròn tâm O hay đường

? BC là đường kính của bày câu b

tròn ngoại tiếp tam giác có tâm

 ABC suy ra điều gì?

là trung điểm cạnh BC

b,Ngược lại,  ABC nội tiếp

(O; BC/

B

 OA = OB

O

= OC

AC OA =1

BC

2Tam giác ABC có trung tuyến

bằng nửa cạnh huyền nên nó là

tam giác vng.

Gv treo bảng phụ ghi đề 1 hs lên bảng nối kết Bài 7-sgk:

bài 7/SGK.

quả

Nối (1) với (4)

? Qua bài này cần phân Một học sinh đọc to đề Nối (2) với ( 6)

biệt đường tròn, hình tròn bài.

Nối (3) với (5)Bài 8 / SGK Gv đưa đề

bài lên bảng phụ và vẽ

hình

? Đường tròn đi qua 2

điểm B và C có tâm O

nằm trên đường nào

? Vậy tâm O được xác

định như thế nào

Giáo viên:78Bài 8-sgk

Cách dựng:

- dựng đường trung trực của

Hs phân tích bài tốn

BC là đường thẳng d

- Dùng  O  d �Ay ( O là tâm

Hs nêu cách dựng,

đường tròn đi qua 2 điểm B,

chứng minh

C)

Hs đọc đề bàiMột học sinh đọc to đề

bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 9: (3điểm) Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 5 cm, = 300

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×