Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý do chọn đề tài.

Lý do chọn đề tài.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Có ý thức trong việc tuyên truyền, sử dụng và bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị

dạy học một cách có hiệu quả cho các đối tượng học sinh của từng khối lớp.

+ Dễ dàng trong việc chuẩn bị thiết bị dạy học.

+ Tạo điều kiện cho giáo viên lên kế hoạch chi tiết cho từng tiết học thông qua

đăng ký ở “Sổ kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học” từ đầu năm học.

+ Trong quá trình dạy học, tránh được sự nhàm chán, tẻ nhạt, tạo được niềm vui,

hứng thú của học sinh với nội dung bài học.

+ Giúp cho giáo viên dễ dàng triển khai cho học sinh học tập theo theo tổ, nhóm (4

học sinh, 6 học sinh, 8 học sinh) tùy theo nội dung kiến thức của bài thực hành.

+ Giúp cho giáo viên không ngừng trau rồi kiến thức, kĩ năng thực hành, làm đồ

dùng dạy học để bổ sung cho giáo án của mình thêm trực quan sinh động.

- Đối với học sinh:

+Giúp các em có ý thức hơn trong việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang

thiết bị dạy học của Nhà trường.

+ Giúp học sinh có niềm đam mê, tìm tòi, khám phá đối với các mơn học mang tính

tư duy trìu tượng.

+ Thiết bị dạy học chính là cầu nối, là phương tiện đưa các em đi từ lý thuyết trên

sách vở đến trực quan, sinh động.

+ Giúp các em nhớ được bài học một cách nhanh chóng thơng qua các bài thực

hành, thơng qua việc trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau trong các tiết học ở phòng thực

hành, phòng bộ mơn......

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng:

+ Cơ sở vật chất của trường THPT Hà Trung.

+ Cách quản lý, sắp xếp, bảo quản trang thiết bị, đồ dùng dạy học ở các phòng học

bộ mơn, phòng kho Thiết bị.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

+Giáo viên và học sinh trường THPT Hà Trung.

- Áp dụng cho các bộ mơn học Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tốn,Cơng nghệ, Tin

học,Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Thể dục - Giáo dục Quốc phòng... ở trường THPT

Hà Trung.

Thông qua đề tài này tôi muốn mọi người có cái nhìn tồn diện hơn về cơ sở

vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường. Nghiên cứu sâu hơn về công tác

thiết bị trường học và tạo ra một số trật tự trong tổ chức thiết bị, cách bảo quản thiết

4bị cho tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên dễ sử dụng, góp phần

nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này thì tơi dùng các phương pháp sau:

- Phương pháp quan sát sư phạm, hoạt động thực tiễn.

- Phương pháp thực hành, thực nghiệm sư phạm.

- Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm của học sinh.

- Phương pháp nghiên cứu thơng tin.

- Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề.

II. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, khối lượng kiến thức của nhân

loại tăng nhanh chóng và chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật. Giáo dục là là nền tảng của sự phát triển nguồn nhân lực đáp

ứng nhu cầu xã hội hiện đại, trong đó trí tuệ là điều kiện của mỗi quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục, trước hết mỗi chúng ta - những

nhà giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phải luôn trau rồi trí thức, rèn luyện

nghiệp vụ chun mơn, học hỏi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy để

đáp ứng với yêu cầu của giáo dục.

Trong đổi mới phương pháp dạy học thì thiết bị dạy học là yếu tố khơng thể

thiếu được. Thiết bị dạy học là công cụ hỗ trợ giáo viên truyền thụ kiến thức và làm

cho bài giảng thêm sinh động, phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên và tính tích

cực tiếp thu kiến thức của học sinh.

Điều đó đã được thể hiện rõ thơng qua Nghị quyết Số 29-NQ/TW của Ban chấp

hành Trung ương Đảng ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Về đổi mới căn bản toàn diện

Giáo dục và đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều

kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đã được hội nghị

Trung ương 8 khóa XI thơng qua. Trong đó có quan điểm chỉ đạo: “ Phát triển giáo

dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển

mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện

năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn;

giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.

Tại Đại hội X, Đảng chủ trương: Đổi mới toàn diện Giáo dục và đào tạo, phát

triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Có những điểm cần chú ý:5- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí,

nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội

hóa” chấn hưng nền giáo dục Việt Nam.

- Bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên ở tất cả các cấp học,

bậc học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục, phát huy tính tích cực,

sáng tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều. Hoàn thiện hệ thống,

đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Cải tiến nội dung và phương pháp thi

cử nhằm đánh giá đúng trình độ tiếp thu tri thức, khả năng học tập. Khắc phục

những mặt yếu kém và tiêu cực trong giáo dục.

Chương IV Điều lệ trường trung học về quy chế thiết bị giáo dục trường học

quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học: “Tất cả các thiết bị giáo dục

của một cơ sở giáo dục, phải được sắp xếp khoa học, dễ sử dụng và phải có các

phương tiện bảo quản ( tủ, giá, hộp,… ), vật che phủ, phương tiện chống ẩm (quạt

thơng gió), chống mối mọt, dụng cụ phòng chống cháy (bình cứu hỏa)”. “ Thiết bị

giáo dục phải được sử dụng có hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu về nội dung

và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục ”. “Thiết bị dạy học

phải được làm sạch và bảo quản ngay sau khi sử dụng, định kỳ bảo dưỡng, bổ sung

phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao”. “ Hàng năm phải tiến hành kiểm kê theo đúng

quy định của nhà nước về quản lý tài sản”.

Như vậy, để đạt được mục tiêu như trên, ngồi những lí do khách quan, thì cơng

tác quản lý, sắp xếp hợp lí thiết bị dạy học trong các nhà trường đóng một vai trò

hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của cơ sở vật chất nói chung và

thiết bị dạy học nói riêng để nâng cao hiệu quả dạy và học.

2. Thực trạng về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

2.1. Thực trạng về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

2.1.1 Thuận lợi:

* Về cơ sở vật chất:

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019), cùng

với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Trung, Trường cấp 3 Hà Trung

xưa - nay là trường THPT Hà Trung đã tiếp nối xứng đáng truyền thống của vùng

đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, vinh dự và tự hào

góp phần xứng đáng vào cơng cuộc xây dựng nền giáo dục cách mạng, nâng cao

dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.6Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang đó, dưới sự lãnh đạp, chỉ đạo trực

tiếp của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa, của Đảng bộ và chính quyền huyện Hà

Trung, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền các cấp, các thế hệ giáo viên và học

sinh trường THPT Hà Trung đã vượt qua bao gian nan thử thách, vận dụng đúng

đắn và sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước,

giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp "trồng người". Ln nằm trong danh

sách những trường có chất lượng hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa, được cơng nhận

trường chuẩn Quốc gia năm 2008.

Bộ máy Nhà trường năm học 2018-2019 gồm có: Ban giám hiệu, 8 tổ chun mơn

và 1 tổ văn phòng. Hiện nay có tổng số 31 lớp với 1298 học sinh; là trường công

lập hạng 1.(Ảnh: Hội đồng giáo dục nhà trường ).

Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV: 79 người, trong đó CBQL: 3, GV: 70 người, NV:

6 người. Đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất chính trị tốt; năng lực chun

mơn khá, giỏi; 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, có 70 GV dạy giỏi cấp trường, 35

giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 10 giáo viên có trình độ Thạc sĩ, 3 CBQL có trình độ

Cao cấp LLCT-HC, 3 GV có trình độ trung cấp LLCT, 2 GV đang học Thạc sĩ.

Cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường tương đối đầy đủ, được xây dựng theo hướng

chuẩn hóa, hiện đại hóa; được bảo quản và sử dụng hiệu quả lâu dài.7Số lượng các lớp học và số lượng học sinh thực hiện nghiêm túc theo định biên của

Sở GD&ĐT và UBND Tỉnh Thanh Hóa quy định.

+ Năm học 2016 – 2017 Trường có 32 lớp với 1342 học sinh.

+ Năm học 2017– 2018 Trường có 32 lớp với 1340 học sinh.

+ Năm học 2018 – 2019 Trường có 31 lớp với 1301 học sinh.

Đến nay, trường đã có 39 phòng học kiên cố, đủ phòng cho học sinh 3 khối

học 1 ca, tất cả các phòng học đều đảm bảo thống mát, diện tích đúng quy định

của Bộ giáo dục và đào tạo. Trường có 2 dãy nhà đa năng 2 tầng và các phòng học

chức năng, phòng bộ mơn, trong đó có 3 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm mơn

Vật lý, 1 phòng thí nghiệm Hóa-Sinh, 3 phòng kho để đồ dùng, dụng cụ, 2 phòng

nghe nhìn đều đạt chuẩn.Thư viện có diện tích hơn gần 100m2, được trang bị nhiều đầu sách, có

phòng đọc cho giáo viên và học sinh, đạt thư viện chuẩn Quốc gia năm 2006.

Khu học tập thể dục thể thao là một khu riêng biệt với diện tích gần

7.800m2, được nâng cấp với đầy đủ sân chơi, bãi tập, dụng cụ học tập cho học

sinh...Xung quanh sân có hệ thống cây bóng mát, hệ thống nước sạch, cơng trình

vệ sinh đảm bảo cho hoạt động giáo dục thể chất đạt hiệu quả cao.

Khu hành chính -quản trị được bố trí khoa học, với phòng làm việc của hiệu

trưởng và các hiệu phó, phòng làm việc của kế tốn, văn thư, phòng họp, phòng

họp hội đồng...8Khu sân chơi có diện tích gần 11.519m2, có hệ thống cây xanh bóng mát,

cảnh quan mơi trường ln sạch đẹp.

Trường xây dựng khu để xe riêng cho cán bộ giáo viên và học sinh, đảm bảo

trật tự, an toàn.

* Về trang thiết bị dạy học:

- Từ khi thành lập, đặc biệt là từ năm 2006 được sự quan tâm đầu tư của Sở Giáo

dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung trường THPT Hà Trung đã được

đầu tư xây mới các phòng học bộ mơn với đầy đủ trang thiết bị dạy học.

- Phòng Vật lý (Phòng học và phòng kho đựng thiết bị dạy học nối liền nhau phòng học bộ mơn)

- Phòng Hóa - Sinh (Phòng học và phòng kho đựng thiết bị dạy học nối liền nhau

- phòng học bộ mơn)

- Phòng Ngoại ngữ: 02 phòng

- Phòng nghe nhìn: 01 phòng

- Phòng tranh ảnh, bản đồ: 01 phòng

- Phòng tin học: 03 phòng

- Hàng năm nhà trường luôn phát động phong trào “Tự làm đồ dùng dạy học” đến

với giáo viên và học sinh trong nhà trường. Nhiều thiết bị dạy học tự làm của học

sinh và giáo viên mang tính ứng dụng rất cao, được sử dụng với tần suất lớn.

- Bằng nguồn tiết kiệm chi ngân sách, hàng năm số tiền để mua sắm đồ dùng, thiết

bị dạy học được Ban giám hiệu, ban Tài vụ nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư với

số tiền hàng trăm triệu đồng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ giáo viên

trong Nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Giáo viên bộ môn cũng không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng thực hành, làm

đồ dùng dạy học để bổ sung cho giáo án của mình thêm sinh động và đa dạng kiến

thức.

- Học sinh rất có hứng thú khi được sử dụng thiết bị dạy học trong các bài thực

hành.

2.1.2. Khó khăn:

a, Về cơ sở vật chất:

- Trong q trình sử dụng gần 60 năm nên một số hạng mục của các khu nhà

đã có chỗ bị bong tróc nền gạch, rêu xanh.

- Số lượng bàn ghế học sinh không đồng bộ giữa các phòng học. Nhiều loại

bàn ghế mặc dù còn sử dụng được nhưng đã cũ.9- Hệ thống cửa sổ, cửa chính ở các phòng học hàng năm bị hư hỏng rất

nhiều do mối mọt và thời gian sử dụng dài (dãy nhà 3 tầng phía Bắc từ năm 1998),

dãy nhà 3 tầng phía Nam (đưa vào sử dụng năm 2007)

- Nhà đa năng, đã được sửa chữa lại vào năm 2017.

- Sân trường, do tuyến đường Quốc lộ 1 nâng cấp lên cao, nên so với mặt

bằng hạ tầng, bị trũng thấp, thường xuyên bị đọng nước, mọc rêu xanh mỗi khi trời

mưa. Đặc biệt là sau khi bị ngập sâu 1.5m trong năm 2017, nhiều hạng mục cơng

trình của nhà trường bị hư hỏng nặng: Hệ thống tường rào giáp với đường dân sinh

bị đổ hoàn toàn 40 m, hệ thống vườn hoa cây cảnh trong khuôn viên trường bị chết

do ngập úng, ở nhiều vị trí dọc hành lang các khu nhà bị ngập nước nên tường bị

bong tróc.....

- Hệ thống cơ sở hạ tầng nhiều lần được nâng cấp sửa chữa với nhiều hạng

mục, nhưng mang tính chất nhỏ lẻ, nên về mặt cảnh quan chưa tạo được sự thay

đổi lớn, do khả năng kinh phí của Nhà trường có hạn.

Nhìn chung cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu dạy và học của giáo viên

và học sinh trong nhà trường. Tuy nhiên trong năm học tới, với đề án sát nhập

trường THPT Nguyễn Hồng thì cơ sở vật chất cần được bổ sung, tăng cường

nhiều hơn nữa.

b, Về trang thiết bị dạy học:

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, để đáp ứng nhu cầu của một nền giáo dục

hiện đại, tiên tiến, theo đà phát triển của nền giáo dục hội nhập quốc tế thì Nhà

trường vẫn còn gặp phải khơng ít những khó khăn:

- Thiết bị được cấp ở các bộ mơn Hóa học, Sinh học nhiều loại đã hết thời gian

khấu hao, hóa chất khơng còn sử dụng được, đa số các dụng cụ đều bằng thủy tinh

rất dễ vỡ.

- Nhiều bộ thiết bị ở bộ môn Vật lý không còn ngun vẹn, linh kiện bị mất rất khó

mua bổ sung do mơ hình thí nghiệm thay đổi do chương trình cải tiến sách giáo

khoa.

- Chi phí cho việc mua đủ bộ thực hành theo quy định cho học sinh tốn nhiều kinh

phí mà nguồn ngân sách được cấp của nhà trường có hạn.

- Hệ thống điện, cấp nước cho hai phòng học bộ mơn được thiết kế chìm nên rất

khó để sửa chữa kịp thời khi bị hỏng.

- Trong q trình giảng dạy, nhiều giáo viên còn chưa thực sự chú trọng đến việc sử

dụng thiết bị đồ dùng dạy học một cách thường xuyên, đôi lúc sử dụng mang tính

đối phó trong các đợt thi đua cao điểm của nhà trường về tăng cường sử dụng trang

10thiết bị trong quá trình dạy học, trong các đợt kiểm tra hồ sơ, giáo án....chưa khai

thác hết được hiệu quả, công năng của thiết bị, đồ dùng dạy học...Bản thân giáo

viên chưa thực sự tâm huyết vào bài giảng thì hiệu quả đối với học sinh cũng còn

hạn chế.

- Trong việc bố trí nội dung bài giảng vẫn còn dành nhiều thời gian cho việc dạy lý

thuyết, thời gian dành cho các em học sinh thực hành chưa nhiều.

- Một số giáo viên vẫn giữ kiểu làm việc thụ động, chưa làm chủ được thiết bị trong

giờ dạy do việc lên lịch báo giảng chậm khơng có thời gian thao tác lại đồ dùng

một cách kỹ lưỡng trước khi hướng dẫn học sinh.

- Không cập nhật được thiết bị nhập mới để chủ động soạn giáo án, bố trí bài giảng

cho hợp lý.

- Khi học thực hành trên phòng học bộ môn, một số giáo viên chưa nhắc nhở, giám

sát học sinh một cách sát sao, học sinh không tự giác

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy

học.

2.2.1: Giải pháp về cơ sở vật chất.

2.2.1.1. Huy động nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Xác định rõ khó khăn trước mắt và u cầu đòi hỏi ngày càng cao của việc

nâng cao chất lượng cơ sở trang thiết bị trường học, Trường THPT Hà Trung đã và

đang quyết tâm phấn đấu, thống nhất quan điểm chỉ đạo từ trong cấp ủy Đảng, Ban

giám hiệu, các tổ chức Đoàn thể nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tập

trung trí tuệ, tập thể, có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ sự

giúp đỡ của các ban ngành và nhân dân trong toàn huyện. Cụ thể:

- Lập tờ trình gửi UBND Tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Giáo dục xin cấp kinh phí cải tạo

các hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp (Có văn bản đề nghị chi tiết)..

- Xin ý kiến chỉ đạo của các ban ngành có liên quan cho phép nhà trường huy động

nguồn thu xã hội hóa (nguồn thu tự nguyện từ phía cha mẹ học sinh, các nhà hảo

tâm, các thế hệ học sinh....) để sửa chữa, xây mới một số hạng mục nhỏ.

- Tiết kiệm chi tiêu ngân sách hơn nữa để lấy nguồn kinh phí bổ sung cơ sở vật

chất.

2.2.1.2: Lập sổ theo dõi cơ sở vật chất của Nhà trường qua các năm.

- Trước kia việc theo dõi hiện trạng cơ sở vật chất của Nhà trường đơi khi còn khá

lỏng lẻo trong việc thống kê và khấu hao hàng năm. Từ năm 2011 với sự chuyển

giao của bộ phận tài vụ, công tác quản lý cơ sở vật chất đã được nâng cấp với việc

thống kê, đánh giá trên các phần mềm tiện ích. Hàng năm khi có phiếu yêu cầu

11kiểm tra cơ sở vật, tất cả các bộ phận có liên quan trong nhà trường đều nghiêm túc

thực hiện. Bộ phận quản lý đi kiểm tra, đánh giá chất lượng theo danh mục trong

phiếu của từng bộ phận.

- Tất cả các thiết bị hư hỏng trong nhà trường đều được đưa vào danh mục “chờ”

để lên kế hoạch cho các bước tiếp theo:

+ Kế hoạch sửa chữa đối với bàn ghế, nền nhà nếu bị hư hỏng, bong tróc.

+ Kế hoạch thanh lý đối với các thiết bị hư hỏng hết thời gian khấu hao và khơng

còn giá trị sử dụng.

+ Kế hoạch mua sắm, bổ sung đối với các thiết bị còn thiếu.....

- Thông qua việc thống kê, đánh giá hàng năm thì việc nắm rõ thực trạng cơ sở vật

chất của Nhà trường tương đối chính xác.

2.2.1.3: Giao việc quản lý tài sản ở các phòng ban, các phòng học chức năng

cho từng cá nhân phù hợp với chuyện môn, vị trí cơng tác.

- Tài sản chung của nhà trường nhưng khi được bố trí ở các phòng làm việc, các

phòng học chức năng thì cán bộ, giáo viên phòng đó có trách nhiệm bảo quản khi

sử dụng hạn chế tối đa việc hư hỏng gây lãng phí.

- Hàng năm ban cơ sở vật chất của Nhà trường tiến hành kiểm kê tài sản, rà soát

thiết bị hai lần vào đầu năm học và cuối năm học, có biên bản lưu giữ.

Cụ thể: Nhà trường có quy định, đối với các phòng sinh hoạt tổ chun mơn giao

cho tổ chun mơn quản lý và sử dụng. Nếu tổ chuyên môn khi không sử dụng mà

không tắt quạt, tắt điện sẽ bị đánh giá vào công tác thi đua khen thưởng của Tổ

chun mơn.

- Đối với các lớp có biên bản bàn giao tài sản đầu năm học, giao chìa khóa cho lớp

(bảo vệ giữ 1 chìa khóa), khi tan học các lớp có trách nhiệm tắt quạt, tắt các thiết bị

có điện, nếu lớp nào quên sẽ bị trừ điểm thi đua trong tuần.

Mặc dù chỉ là quy định nội bộ của Nhà trường nhưng rất hiệu quả, cán bộ, giáo

viên và học sinh có ý thức hơn trong việc giữ gìn tài sản chung, hạn chế được hư

hỏng, tiết kiệm tránh lãng phí.

2.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học

của trường THPT Hà Trung.

2.2.2.1: Lập sổ “ Sổ danh mục thiết bị dạy học”.

Từ năm học 2011 - 2012 cho đến nay, tất cả các đồ dùng thiết bị dạy học được bổ

sung từ các nguồn như: được cấp, nguồn bổ sung mới từ ngân sách, nguồn từ hoạt

động xã hội hóa giáo dục, các thiết bị tự làm của giáo viên và học sinh, trang thiết12bị được tặng....đều được cán bộ quản lý thiết bị dạy học vào sổ “ Danh mục thiêt bị

dạy học”.

Sổ danh mục thiết bị dạy học được phân ra theo từng môn như: Môn Vật lý – Cơng

nghệ - Thể dục quốc phòng, Hóa - Sinh, Toán - Tin - Ngoại ngữ, ….và thiết bị giáo

dục dùng chung.

Sổ danh mục thiết bị dạy học được đánh số theo thứ tự tăng dần, bắt đầu từ số 1,

được ghi chép cẩn thận, chi tiết qua các năm.Sổ danh mục thiết bị dạy học qua các năm

Ưu điểm:

- Khi có đợt thanh tra kiểm tra cơ sở vật chất thì Ban giám hiệu nhà trường và đồn

kiểm tra dễ dàng kiểm tra việc quản lý đồ dùng dạy học. Giúp cán bộ quản lý nắm

bắt được số lượng thiết bị hiện có theo từng năm học.

- Là cơ sở để điều chỉnh công tác bổ sung trang thiết bị dạy học, tránh được tình

trạng bổ sung trùng lặp một số thiết bị.

2.2.2.2: Lập sổ kế hoạch sử dụng thiết bị các phòng chức năng đối với cán bộ

phụ trách thiết bị.

- Sổ kế hoạch sử dụng thiết bị các phòng học bộ mơn dành cho cán bộ phụ trách

thiết bị phải chi tiết, rõ ràng, từng tháng.

- Bản thân người làm công tác thiết bị phải thấy rõ được hiệu quả khi toàn bộ các

thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường được sử dụng một cách hợp lý. Từ đó lên

kế hoạch phục vụ chi tiết hàng tháng, hàng quý.13- Từ kế hoạch đề ra so sánh với hiệu quả phục vụ để có cơ sở tham mưu với cấp

trên để tìm ra các giải pháp kịp thời nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên

và học sinh.Hình ảnh sổ kế hoach của phòng vật lý

2.2.2.3: Lập sổ “Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học” theo phân phối chương

trình cho từng tổ, nhóm chuyên môn.

- Ngay từ khi chuẩn bị vào đầu năm học mới, Nhà trường triển khai đến các tổ

nhóm, chuyên môn việc lập sổ “ Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học” theo từng môn

học, từng khối lớp. Đây là công tác quan trọng của tổ chuyên môn vào đầu năm

học. Dựa vào phân phối chương trình, tổ chuyên môn sẽ lên kế hoạch sử dụng thiết

bị, đồ dùng dạy học cụ thể ở mục: (1),(2),(4). rồi gửi về bộ phận phụ trách thiết bị

dạy học của nhà trường.

- Dựa vào kế hoạch của tổ chuyên môn, cán bộ thí nghiệm phụ trách sẽ rà sốt lại

kho thiết bị một lần rồi tích kê vơ sổ kế hoạch ở các mục:(3),(5),(6),(7).

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên môn và cán bộ phụ trách thiết bị sẽ

phát huy được hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng đồ dùng

thiết bị dạy học vào trong các tiết dạy.

Mặt khác, việc lập sổ kế hoạch này sẽ là căn cứ để làm đề xuất sửa chữa hoặc mua

bổ sung đối với các thiết bị bị hư hỏng hoặc chưa có.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×