Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B5 Giám sát tín dụng

B5 Giám sát tín dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

B6 Thanh lý tín dụng

Thanh lý mặc nhiên: Áp dụng với các khoản TD thơng

thường

• Thanh lý bắt buộc: với các khoản TD có vấn đề

Thanh lý tín dụng liên quan đến việc kết thúc một

giao dịch tín dụng, nó đánh dấu tín hiệu tốt or xấu

cho việc tái tục các giao dịch TD.251.Mối quan hệ giữa các giai đoạn của qui trình tín

dụng ?2.Các loại giấy tờ (theo trật tự thời gian phát sinh)

của một hồ sơ tín dụng ?3.Các bên có liên quan đến một giao dịch tín dụng

(công việc và trách nhiệm của họ)?26Là giấy tờ được cập nhật ở giai

đọan nào trong qui trình tín dụng:

 Hợp đồng tín dụng

 Hợp đồng thế chấp cầm cố tài sản

 Hợp đồng bảo hiểm tài sản

 Biên bản thẩm định tài sản

 Biên bản kiểm tra vốn tín dụng

 Biên bản đánh giá lại tài sản đảm bảo

 Khế ước nhận nợ27Thuộc hoạt động ở giai đọan nào

trong qui trình tín dụngCơng chứng tài sản đảm bảo nợ

Trình giám đốc biên bản kiểm tra tín dụng

Xử lý nợ có vấn đề

Ngưng giải ngân

Cho vay thêm vốn

Tư vấn phương thức vay vốn

Kết nối thông tin khách hàng vay vốn

Định giá tài sản đảm bảo nợ28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B5 Giám sát tín dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×