Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ THUẬT NGỮ (KHÁI NIỆM) THƯỜNG DÙNG

MỘT SỐ THUẬT NGỮ (KHÁI NIỆM) THƯỜNG DÙNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1. TỔNG THỂ, ĐƠN VỊ TỔNG

THỂ

• TỔNG THỂ

– TỔNG THỂ ? : Tập hợp các đơn vò cấu thành tổng

thể cần NC

– VÍ DỤ :Tổng thể chung, bộ phận, mẫu

– PHÂN LOẠI

(Phạm vi, tính chất và hình thức biểu hiện)

– Ý NGHĨA : Xác đònh phạm vi điều tra, tổng hợp & PT• ĐƠN VỊ TỔNG THỂ– ĐƠN VỊ TỔNG THỂ LÀ GÌ?

– VÍ DỤ

– Ý NGHĨA

07/16/19Đại học Ngân Hàng95.2. TIÊU THỨC

• KHÁI NIỆM :

Chỉ một hoặc một số đặc điểm của đơn vò tổng

thể được chọn để nghiên cứu hiện tượng nhằm

đạt mục đích nào đó

• CÁC LOẠI TIÊU THỨC

– TIÊU THỨC THUỘC TÍNH

Đặc điểm của đơn vò tổng thể biểu hiện bằng tên

gọi

Ví dụ : Dân tộc( Kinh, Tày…), hàng hóa, trình độ văn

hóa…

– TIÊU THỨC SỐ LƯNG

Đặc điểm của đơn vò tổng thể biểu hiện bằng con

số

Ví dụ : Doanh thu bán hàng, lợi nhuận trước thuế TNDN

LƯNG BIẾN (trị số của tiêu thức SL)?(Liên tục? Rời raùc?)07/16/19i hc Ngõn Hng105.3. CHặ TIEU THONG

KE

CHặ TIEU THONG KÊ :

Là các trò số phản ánh các

đặc điểm, tính chất cơ bản của

tổng thể thống kê trong điều

kiện thời gian vaứ khoõng gian

xaực ủũnh

CAC LOAẽI CHặ TIEU

CHặ TIÊU KHỐI LƯNG? VÍ DỤ

– CHỈ TIÊU CHẤT LƯNG? NHẬN BIẾT? VDÏ

07/16/19Đại học Ngân Hàng116. CÁC THANG ĐO

THANG

ĐO

KHÁI

NIỆMĐẶC

ĐIỂMĐỊNH DANHTHỨ

BẬCKHOẢN

GTỶ

LỆ-...dùng các ký hiệu

(số / ký tự) cho các

biểu hiện của tiêu

thức thuộc tính

-Ví dụ : Giới tính :

+Nam : 1 (A)

+Nữ : 0 (B)

-Thuộc tính

-Không biểu hiện sự

hơn kémTin học ứng dụng : Để

Ý NGHĨA đếm tần số xuất

07/16/19

Đại học Ngân

Hàng

hiện của các

biểu

hiện12Q TRÌNH NGHIÊN CỨU TKXÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, ĐỐI TƯNG, PHẠM VIXÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CÁC KHÁI NIÊM, CHỈ TIÊUTHU THẬP DL – CÓ SẴN HOẶC ĐIỀU TRATỔNG HP TK - XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRAPHÂN TÍCH THỐNG KÊ –PT, GIẢI THÍCH & BC KẾT QUẢ

07/16/19Đại học Ngân Hàng13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ THUẬT NGỮ (KHÁI NIỆM) THƯỜNG DÙNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×