Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2Nhận xét: Nhờ thu kèm chứng từ

2Nhận xét: Nhờ thu kèm chứng từ

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Thanhtoán nhờ thu cần lưu ý: Nhà xuất khẩu chọn việc thanh toán và

phải lập chỉ thò nhờ thu kèm theo chứng

từ nhờ thu gởi đến ngân hàng ủy thác.

 Về điều kiện thanh toán : theo D/P hay D/A.

 Nếu D/A:bên nhập khẩu sẽ chỉ

được ngân hàng trao bộ chứng từ

để đi nhận hàng sau khi ký nhận

trả tiền trên hối phiếu.

 Nếu theo D/P : bên nhập khẩu sẽ

chỉ được ngân hàng trao bộ chứng

từ hàng hoá sau khi đã thanh toán

tiền trên hối phiếu.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang5353 Về chi phí nhờ thu : thông thường qui đònh

Bên xuất khẩu chòu toàn bộ chi phí gởi đi, gởi

đến hoặc Bên xuất khẩu chòu chi phí nhờ thu của ngân

hàng ủy thác. Bên nhập khẩu chòu chi phí của

Ngân hàng xuất trình.

 Trường hợp nhờ thu bò từ chối thanh toán hợp lệ,

có thể bên xuất khẩu chòu luôn cả chi phí của

ngân hàng xuât trình. Việc thanh toán này rủi ro cho hai phía : Nhà xuất

khẩu gặp rủi ro nếu nhà nhập khẩu từ chối

thanh toán bất hợp lý; (nhà nhập khẩu rủi ro do

không kiểm tra được hàng, nhà xuất khẩu không

giao hàng….)

 Hình thức thanh toán nhờ thu chỉ sử dụng khi hai

doanh nghiệp có uy tín và tin tưởng nhau cao.

Ngân hàng chỉ đóng vai trò thu hộ tiền và

không có trách nhiệm đối với các bên.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang5454III.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN

TIỀN(Remittance)

• 1. Khái niệm: Là phương thức thanh toánmà theo sự ủy nhiệm của khách hàng,

yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển một

số tiền nhất đònh từ đòa phương này sang

đòa phương khác cho người thụ hưởng

trong một thời gian nhất đònh.

 Ba hình thức chuyển tiền

• Chuyển tiền bằng thư : Mail transfers (M/T)

• Chuyển tiền bằng điện : telegraphic

transfers (T/T)Chuyển tiền bằng séc ngân hàng

(bank check).

07/16/19PGS. TS Tran Huy Hoang55Foreign trade contract1

Remitter

(Buyer)Goods - services

DocumentsBeneficiary

(Seller)2

Application

for overseas

RemttancePayment4

Remitting

bank Bank07/16/193T/T– M/TPGS. TS Tran Huy HoangBeneficiary ‘s

bank56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2Nhận xét: Nhờ thu kèm chứng từ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×