Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Các chỉ tiêu khác

D. Các chỉ tiêu khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

• 4. Báo cáo kết quả thẩm đònh

và lập phương án cho vay:

• * Mức cho vay (hạn mức TDĐT):

ngoại tệ, VNĐ....

• * Thời gian thi công, lắp đặt

chạy thử (cho vay thi công).

• * Lãi suất cho vay XDCB.

• * Thời hạn cho vay.

• * Thời hạn thu nợ.

• - Nguồn thu nợ.

• - Thời gian thu nợ.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang27III. CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG

ĐẦU TƯ:

A. Cho vay XDCB và mua sắm TSCĐ

• 1. Hồ sơ vay vốn, thẩm đònh và xét duyệt cho vay:

(cho

theo dự án đầu tư):

• Hồ sơvay

vay vốn do đơn vò lập và gửi đến ngân hàng

trước một tháng:

- Giấy đề nghò vay vốn trung hạn, dài hạn.

- Tài liệu pháp lý về tổ chức kinh tế, các tài liệu

chứng minh vốn điều lệ, vốn đầu tư ban đầu.

- Tài liệu có liên quan đến tình hình tài chính của bên

vay trong hai năm gần nhất và trong các quý của năm

xin vay.

- Dự án đầu tư và tài liệu liên quan đến dự án đầu

tư (Luận chứng kinh tế kỹ thuật)

- Giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo

- Kế hoạch vay và trả nợ.

Cán bộ tín dụng được phân công sẽ tiến hành thẩm

đònh lập tờ trình rồi chuyển lên trưởng phòng tín

dụng sau đó sẽ được giám đốc duyệt cho vay như trình

tự đã giới thiệu ở phần trước.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang282. Tổ chức cho vay và thu nợ:

• 2.1. Cho vay: Sau khi Ban Giám Đốc Ngân Hàng duyệt cho vay

vào tờ trình (gồm mức cho vay, lãi suất, thời gian trả

nợ ...) Cán bộ tín dụng thông báo cho bên xin vay biết để

ký hợp đồng tín dụng làm cơ sở pháp lý để tiến hành cho

vay. Hợp đồng này gồm những điều khoản cơ bản sau đây:

• - Hạn mức và mục đích sử dụng.

• -Kỳ hạn nợ (mức trả nợ cho mỗi kỳ hạn và số kỳ hạn trả

nợ) trong đó kỳ hạn đầu tiên, kỳ hạn cuối cùng.

• - Lãi suất cho vay (trong hạn, quá hạn, phương pháp tính lãi).

• - Tài sản thế chấp.

• - Cam kết của bên A (cho vay) giải ngân theo đúng mục đích,

hạn mức và thời hạn.

• - Cam kết của bên B (đi vay) sử dụng tiền vay đúng mục

đích. Thực hiện trả nợ sòng phẳng, kòp thời; nếu không

sẽ bò chuyển nợ qúa hạn, cung cấp cho bên A các tài liệu

liên quan đến công trình ...)

• - Xử lý vi phạm hợp đồng tín dụng.

• - Quyết toán hợp đồng.

• - Điều khoản thi hành.

• Sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký kết, ngân hàng sẽ

mở tài khoản cho vay và giải ngân cho khách hàng. Tiền

cho vay sẽ được phát ra theo các hướng:07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang29• 1. Chi trả thẳng cho người cung cấp (người thụ hưởng)

• Đối với đối tượng cho vay là máy móc thiết bò nhập

vào, căn cứ vào hợp đồng cung cấp thiết bò, hợp

đồng nhập khẩu, các hóa đơn, vận đơn, bảng kê chi

phí... phù hợp với phần dự toán; hoặc đối với khối

lượng xây lắp hoàn thành thì dựa theo biên bản

nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành.

• 2. Chuyển vào tài khoản tiền gửi của bên vay để

hoàn trả các chi phí theo phương thức tự làm căn cứ

vào bảng kê chi phí.

• Lưu ý:- Trong quá trình cho vay nếu có phát sinh chi phí

vượt dự toán một cách hợp lý (Giá cả vật tư tăng,

thay đổi kết cấu công trình...) thì ngân hàng có thể

giải quyết cho vay bổ sung hạn mức (bên đi vay phải

làm dự tóan bổ sung).- Khi kết thúc đầu tư (công trình đã hoàn thành),

ngân hàng (bên cho vay) và chủ đầu tư (bên đi vay)

sẽ xác đònh lại tổng số nợ phát sinh từ đầu, tính lãi

phát sinh trong quá trình thi công (lãi vay thi công

XDCB) để xác đònh nợ gốc (V o).Căn cứ vào đó mà lập khế ước chính thức cho

khoản tín dụng đầu tư gồm: tổng số nợ, thời gian trả

nợ, mức tiền phải trả cho mỗi kỳ hạn ...

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Các chỉ tiêu khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×