Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Các phương thức cho vay ngắn hạn khác:

D. Các phương thức cho vay ngắn hạn khác:

Tải bản đầy đủ - 0trang

D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi

• Thấu chi: Khách hàng được phép chi vượt số dư có trên TK

tiền gửi thanh tóan của khách hàng. Đây là một hình thức tín

dụng ngắn hạn và chủ yếu là khơng đảm bảo tài sản.

• Điều kiện: KH (có thể là cá nhân hoăc DN) phải có uy tín,

thường xun giao dịch qua NH, tình hình tài chính ổn định,

thu nhập đều đặn và chu kỳ thu nhập ngắn.

• Hạn mức thấu chi được áp dụng trên cơ sở số dư bình qn

tiền gửi thanh tốn và tỷ lệ thấu chi thỏa thuận giữa hai bên.

Hạnmức

thấu

chikỳ

này = Sốdư TKTG b/qkỳ

trước

× Tỷlệ

thấu

chi

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang101

101Laừi vay phaỷi traỷ=LS ìThụứi haùnìSoỏ

tien thaỏu chi

Vớ dụ: TK tiền gởi thanh toán của công ty A có số

dư các tháng của năm 2006 như sau :

• Tháng 1 : 300.000.000

Tháng 7 : 440.000.000

• Tháng 2 : 360.000.000

Tháng 8 : 500.000.000

• Tháng 3 : 320.000.000

Tháng 9 : 420.000.000

• Tháng 4 : 400.000.000

Tháng 10 : 360.000.000

• Tháng 5 : 380.000.000

Tháng 11 : 450.000.000

• Tháng 6 : 370.000.000

Tháng 12 : 500.000.000

• Số dư bình quân năm 2006 = 400.000.000

• Ngân hàng và công ty A thỏa thuận hạn mức

thấu chi 20% số dư bình quân năm 2006.

• (Tức 400.000.000 x 20% = 80.000.000). Theo đó công ty

A được quyền chi vượt số dư tài khoản tiền gửi

của mình trong phạm vi 80.000.000 để giao dòch thanh

toán mà không cần phải tiến hành các thủ tục

nào.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang102• Ví dụ:

Số dư TK của công ty A ngày 19/4 là 300.000.000.

Đồng thời trong ngày phát sinh nhu cầu thanh

toán tiến hành trò giá 350.000.000, thì công ty A

được quyền chi trả từ tài khoản 350.000.000. Lúc

này tài khoản của công ty A sẽ có số dư bên

nợ 50.000.000. Cuối tháng căn cứ vào số dư

hàng ngày của tài khoản này, ngân hàng sẽ

tính lãi tiền gửi (của những ngày TK có số dư

có) và lãi cho vay (cho những ngày TK có số dư

nợ) rồi bù trừ cho nhau, nếu lãi tiền gửi lớn

hơn lãi tiền vay, ngân hàng phải trả lãi cho

khách hàng bằng cách ghi có vào TK số chênh

lệch, ngược lại nếu lãi tiền vay lớn hơn lãi tiền

gửi thì khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng.

Ngân hàng thu lãi bằng cách ghi nợ tài khoản

tiền gửi khách hàng số chênh lệch.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang103D2 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát

hành và sử dụng thẻ tín dụng

• Thẻ tín dụng (Credit Card): do NH phát hành, được

sử dụng để thanh tốn hàng hóa, dịch vụ, hoặc rút

tiền mặt tại các ATM

• HM sử dụng thẻ được đảm bảo bằng tiền ký quỹ, tài

sản đảm bảo khách hoặc bằng tín chấp

• Lãi chỉ tính trên số dư nợ chưa được thanh toán đúng

hạn07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang104

104E. Kiểm tra đảm bảo nợ

vay và xử lý

• Bước 1: Xác đònh giá trò vật tư

hàng hóa đủ điều kiện đảm

bảo nợ vay: Là những vật tư,

hàng hóa hiện đang thuộc

quyền sở hữu của DN vay

• =Tài sản dự trữ thực tế (Hàng

tồn kho)

• + Các khoản điều chỉnh tăng

• - Các khoản điều chỉnh giảm

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang105

105* Điều chỉnh tăng bao gồm:

- Vốn bằng tiền

- Đầu tư tài chính ngắn hạn

- Hàng mua đang đi trên đường .

- Các khoản phải thu của người mua (hàng

bán nhưng chưa thu được tiền), ứng trước

tiền hàng cho người bán.

* Điều chỉnh giảm gồm có :

- Vật tư hàng hóa ứ đọng kém phẩm chất

- Vật tư hàng hóa không thuộc đối tượng của

đơn vò vay vốn

- Các khoản phải trả người bán (hàng mua

vào chưa trả tiền)

- Ứng trước của người mua, đặt cọc.

- Các khoản loại trừ khác nếu coù.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang106

106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Các phương thức cho vay ngắn hạn khác:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×