Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY TRÌNH BAO THANH TỐN

QUY TRÌNH BAO THANH TỐN

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA

1 Ký kết HĐMB

5. Giao hàngBÊN MUA HÀNGBÊN BÁN HÀNG

2.

Đề

nghị

BTT4

Ký 6

kết Giao

HĐ CT

BTT7. Thông báo chuyển

nhượng KPT

3.

8

Ứng

trước10.Tất tóanThẩm

định

Bênmua9.

7.

Xác Than

nhận h

tốnNgân hàng

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang98

98BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ

Nhà xuất khẩu

(Exporter)

2

Đề

nghị

BTT5

T

B6

K1. Ký kết hợp đồng mua bán7. Giao hàng8 9 13

3. Chuyển thông tin cho

Factor nhậpH

Đ5. Đồng ýNhà nhập khẩu

(Importer)

4.10Thẩm

địnhThu

hộ11

Thanh

tốn

khi đến

hạnĐơn vịNGÂN HÀNG 8. Chuyển CTừ

bao thanh toán nhập khẩu

(Export Factor)

(Import Factor)

12. Chuyển tiền cho Factor

xuất

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang99

99D. Các phương thức cho

vay ngắn hạn khác:

D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi.

D2 Cho vay thông qua nghiệp vụ

phát hành và sử dụng thẻ tín

dụng.07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang100

100D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi

• Thấu chi: Khách hàng được phép chi vượt số dư có trên TK

tiền gửi thanh tóan của khách hàng. Đây là một hình thức tín

dụng ngắn hạn và chủ yếu là khơng đảm bảo tài sản.

• Điều kiện: KH (có thể là cá nhân hoăc DN) phải có uy tín,

thường xun giao dịch qua NH, tình hình tài chính ổn định,

thu nhập đều đặn và chu kỳ thu nhập ngắn.

• Hạn mức thấu chi được áp dụng trên cơ sở số dư bình qn

tiền gửi thanh tốn và tỷ lệ thấu chi thỏa thuận giữa hai bên.

Hạnmức

thấu

chikỳ

này = Sốdư TKTG b/qkỳ

trước

× Tỷlệ

thấu

chi

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang101

101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY TRÌNH BAO THANH TỐN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×