Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Phương pháp chiết khấu

2 Phương pháp chiết khấu

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Gía chiết khấu (Số tiền CK): Do NH và

khách hàng thỏa thuận. Có thể tính bằng

một tỷ lệ % trên trò giá của chứng từ,

hoặc có thể tính theo công thức sau:

= Lợi tức CK + Hoa hồng CK + Lệ phí CK

Trong đó:

Lợi tức CK=Trò giá CT × Thời hạn CK × Lãi

suất CK

Hoa hồng CK=Trò giá CT × Tỷ lệ hoa hồng CK

Lệ phí CK: Số tiền cố đònh tính trên mỗi CT

Số tiền trả cho KH=Trò giá CT – Giá chiết

khấu

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang78c) L·i suất chiết khấu do tổ chức tín dụng và

khách hàng tháa thn, thông thường < Lãi

suất cho vay ngắn hạn tại NH.

Lãi suất cho vay ngắn hạn

Lãi suất CK=-------------------------------------1 + Lãi suất CV ngắn hạn

4.2.2 Giới hạn mức chiÕt khÊu đối với một

khách hàng:

Mức chiết khấu đối với một khách hàng tối đa

bằng 15% vốn tự có của TCTD (Neỏu laứ chi

nhánh ngân hàng nớc ngoài hoạt động tại Việt

Nam thì tối đa bằng 15% vốn tự có của ngân

hàng mĐ).

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang795. Xử lý chứng từ CK:

Khi đến hạn, Ngân hàng nhận chiết khấu

sẽ thu hồi nợ theo 2 trường hợp:

- Trường hợp CK toàn bộ thời hạn còn lại

của CT: khi đến hạn thanh toán ngân hàng

sẽ xuất trình chứng từ để người thụ lệnh

(người trả tiền) thanh toán cho mình.

- Trường hợp CK có thời hạn (cho vay chiết

khấu): khi đến hạn thanh toán người đi vay

(người xin chiết khấu) sẽ trực tiếp trả nợ

cho ngân hàng bao gồm gốc và lãi, ngân

hàng sẽ làm thủ tục trả lại toàn bộ các

chứng từ đã nhận chiết khấu trước đây

để người hưởng lợi đòi tiền người trả tiền.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang80Lưu ý

o Trong thời gian nắm giữ chứng từ

chiết khấu, nếu NH có nhu cầu vốn

thì có thể mang CT đến NHNN xin tái

chiết khấu (NHNN chỉ nhận tái CK

những chứng từ có rủi ro thấp và

thời gian đáo hạn ngắn)

o Khi chứng từ đến hạn mà người trả

tiền từ chối hoặc trì hõan việc trả

tiền, NH sẽ lập kháng nghò và đề

nghò luật pháp can thieäp.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Phương pháp chiết khấu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×