Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Điều kiện cho vay ngắn hạn:

2 Điều kiện cho vay ngắn hạn:

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2. Đối tượng cho vay:

Đối tượng cho vay ngắn hạn là vật tư, hàng

hóa, chi phí cấu thành giá vốn hoặc giá

thành sản phẩm.

Đối tượng cho vay được phân biệt như sau:

- Đối với các đơn vò thuộc ngành sản xuất thì

đối tượng cho vay là vật tư, hàng hóa ở khâu

dự trữ, chi phí sản xuất chưa hoàn thành ở

khâu sản xuất, hàng hóa và thành phẩm ở

khâu lưu thông.

- Đối với các đơn vò thuộc ngành Thương mại

dòch vụ thì đối tượng cho vay là hàng hóa luân

chuyển và các chi phí lưu thông.

- Đối với trường hợp cho vay chiết khấu thì đối

tượng cho vay là các thương phiếu và các giấy

tờ có giá.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang11Đối tượng không được

cho vay

a) Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài

sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển

đổi (không được phép giao dòch)

b) Để thanh tốn các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch

mà pháp luật cấm;

c) Để đáp ứng các nhu cầu chính của các giao dịch mà pháp

luật cấm.

Không cho vay để trả gốc và lãi cho

NH khác, hoặc trả lãi cho chính NH,

hoặc để nộp thuế cho NSNN

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang125. Thời hạn cho vay:

• Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận

vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được

thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và

khách hàng. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho

vay đến 12 tháng.

• Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất,

kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả

nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng

để thoả thuận về thời hạn cho vay. Đối với các pháp nhân Việt

Nam và nước ngồi, thời hạn cho vay khơng q thời hạn hoạt

động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động

tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngồi, thời hạn cho vay

khơng vượt q thời hạn được phép sinh sống, hoạt động tại Việt

Nam.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang13• Trong phương thức cho vay theo luân

chuyển vật tư hàng hóa (hạn mức

TD), thời hạn cho vay=Thời

hạnchovay=07/16/19 17:07Số

ngày

BQ của1

KH vay

90,360

=

VquayVTD trongkỳ VquayVTD quý

(Năm)PGS.TS Tran Huy Hoang14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Điều kiện cho vay ngắn hạn:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×