Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA

QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA

Tải bản đầy đủ - 0trang

BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ

Nhà xuất khẩu

(Exporter)

2

Đề

nghị

BTT5

T

B6

K1. Ký kết hợp đồng mua bán7. Giao hàng8 9 13

3. Chuyển thông tin cho

Factor nhậpH

Đ5. Đồng ýNhà nhập khẩu

(Importer)

4.10Thẩm

địnhThu

hộ11

Thanh

tốn

khi đến

hạnĐơn vịNGÂN HÀNG 8. Chuyển CTừ

bao thanh toán nhập khẩu

(Export Factor)

(Import Factor)

12. Chuyển tiền cho Factor

xuất

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang99

99D. Các phương thức cho

vay ngắn hạn khác:

D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi.

D2 Cho vay thông qua nghiệp vụ

phát hành và sử dụng thẻ tín

dụng.07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang100

100D1 Cho vay theo hạn mức thấu chi

• Thấu chi: Khách hàng được phép chi vượt số dư có trên TK

tiền gửi thanh tóan của khách hàng. Đây là một hình thức tín

dụng ngắn hạn và chủ yếu là khơng đảm bảo tài sản.

• Điều kiện: KH (có thể là cá nhân hoăc DN) phải có uy tín,

thường xun giao dịch qua NH, tình hình tài chính ổn định,

thu nhập đều đặn và chu kỳ thu nhập ngắn.

• Hạn mức thấu chi được áp dụng trên cơ sở số dư bình qn

tiền gửi thanh tốn và tỷ lệ thấu chi thỏa thuận giữa hai bên.

Hạnmức

thấu

chikỳ

này = Sốdư TKTG b/qkỳ

trước

× Tyỷleọ

thaỏu

chi

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang101

101Laừi vay phaỷi traỷ=LS ìThụứi haùnìSoỏ

tien thaỏu chi

Ví dụ: TK tiền gởi thanh toán của công ty A có số

dư các tháng của năm 2006 như sau :

• Tháng 1 : 300.000.000

Tháng 7 : 440.000.000

• Tháng 2 : 360.000.000

Tháng 8 : 500.000.000

• Tháng 3 : 320.000.000

Tháng 9 : 420.000.000

• Tháng 4 : 400.000.000

Tháng 10 : 360.000.000

• Tháng 5 : 380.000.000

Tháng 11 : 450.000.000

• Tháng 6 : 370.000.000

Tháng 12 : 500.000.000

• Số dư bình quân năm 2006 = 400.000.000

• Ngân hàng và công ty A thỏa thuận hạn mức

thấu chi 20% số dư bình quân năm 2006.

• (Tức 400.000.000 x 20% = 80.000.000). Theo đó công ty

A được quyền chi vượt số dư tài khoản tiền gửi

của mình trong phạm vi 80.000.000 để giao dòch thanh

toán mà không cần phải tiến hành các thủ tục

nào.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×