Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Xác đònh (b)

 Xác đònh (b)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong đó

- Số kế hoạch bằng số liệu của kỳ

trước hoặc cùng kỳ năm trước

có điều chỉnh.

- Tổng chi phí SX-KD không bao gồm

chi phí KHCB TSCĐ và chi phí không

mang tính chất SX-KD

Doanh

thuthuần

kỳ

KH

Vòng

quay

VLĐKH=

TSLĐbqkỳ

KH07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang50 Xác đònh (c): - Nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn tự

có: Số dư có của tài khoản 411, chi tiết nguồn

ngắn hạn.

 Xác đònh (d): - Các nguồn vốn ngắn hạn coi như tự

có:

+ Chênh lệch đánh giá lại tài sản (tăng giá)

+ Quỹ đầu tư phát triển.

+ Quỹ dự trữ.

+ Lợi nhuận chưa phân phối.

+ Chênh lệch tỷ giá.

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi.

+ Kinh phí sự nghiệp.

 Xác đònh (e): Nguồn vốn ngắn hạn khác :

- Vay ngắn hạn ngân hàng khác.

- Vay ngắn hạn của CB-CNV trong nội bộ doanh

nghiệp.

- Phát hành trái phiếu ngắn hạn.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang51Trong đó mức cho vay phải được khống chế như

sau:

- Tổng dư nợ cho vay cao nhất đối với một

khách hàng (kể cả cho vay ngắn hạn, trung

hạn và dài hạn) không được vượt quá 15%

vốn tự có của ngân hàng.

- Phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa nguồn

vốn lưu động tự có của bên đi vay và vốn

tín dụng. Tỷ lệ được coi là hợp lý là tỷ lệ

1/1.

- Khả năng nguồn vốn của ngân hàng.

- Trò giá của tài sản đảm bảo (mức cho vay≤

70% trò giá TSĐB).

- Chính sách tín dụng ưu tiên cho những khách

hàng có uy tín, thuộc những ngành nghề có

vò trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh

tế....

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang52e) Phương pháp cho vay:

+ Ngân hàng cấp một hạn mức tín dụng cho

khách hàng trong thời gian duy trì HMTD (q, năm),

2 bên phải ký kết hợp đồng tín dụng. NH mở tài

khỏan CV ngắn hạn để theo dõi quá trình cho vay

và thu nợ (những lần vay sau đó trong kỳ không

phải làm đơn xin vay và ký HĐTD).

+ Giải ngân theo chứng từ xin vay của đơn vò nếu hợp lệ cán bộ tín dụng ký vào bảng kê rồi

chuyển sang Phòng Kế toán để giải ngân. Mỗi

khi nhận tiền vay khách hàng đều phải ký vào

khế ước nhận nợ. Số tiền giải ngân lần thứ i

trong kỳ phải ≤ HMTD còn lại. Giải ngân 3 cách:

trả trực tiếp cho người bán, đưa vào TK kh/hàng,

tiền mặt.

+ Thu nợ: Gốc và lãi

Gốc: Toàn bộ tiền thu bán hàng, dòch vụ của

người vay được dùng ưu tiên để trả nợ vay luân

chuyển. Khi tài khoản này hết số dư thì các

khoản thu của đơn vò mới được ngân hàng ghi Có

vào tài khoản tiền gửi.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang53 Lãi: Việc tính và thu lãi được thực hiện

vào cuối mỗi tháng (quy ước ngày 30

hàng tháng) theo phương pháp tích số.

Đến ngày trả lãi, k/h lập UNC trả lãi

nộp tiền mặt.

∑DiNi

Lãi vay= -----------×Lãi suất cho vay tháng

30

• Di : Số dư thứ i trong tháng của tài

khoản CV theo HMTD

• Ni : Số ngày tồn tại của Di tương ứng.

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Xác đònh (b)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×