Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp kinh doanh quốc tế

Các phương pháp kinh doanh quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế

• Thương mại quốc tế (xuất – nhập khẩu)

 Xuất khẩu: Thâm nhập thị trường nước ngồi

 Nhập khẩu: Tìm kiếm nguồn cung giá rẻLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Các phương pháp

kinh doanh quốc tế

• Cấp li-xăng (Licensing)

Là việc công ty cung cấp công nghệ cho một công ty khác ở

nước ngồi để thu được các khoản phí hay các lợi ích nhất

định nào đó.Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Các phương pháp

kinh doanh quốc tế

• Nhượng quyền (Franchising)

Là việc một công ty cung cấp một chiến lược hay một

cách thức tổ chức kinh doanh gắn liền với các yếu tố

mang tính thương hiệu cùng với sự trợ giúp và có thể là

một khoản đầu tư ban đầu đối với người nhận quyền để

nhận được các khoản phí định kỳ.Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Các phương pháp

kinh doanh quốc tế

• Liên doanh

Một cơng ty có thể thâm nhập thị trường nước ngồi

bằng cách liên doanh với một công ty khác ở địa phương.

Một liên doanh là một doanh nghiệp được sở hữu và vận

hành bởi hai hay nhiều đối tác khác nhau.Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Các phương pháp

kinh doanh quốc tế

• Mua bán và sáp nhập

MNC có thể xâm nhập thị trường quốc tế bằng cách mua lại

(acquisitions) một công ty đang hoạt động (tài sản, vốn, bộ

phận kinh doanh...) hoặc sáp nhập (mergers) với công ty tại

địa phương.Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH4. Các phương pháp

kinh doanh quốc tế

• Đầu tư mới (thành lập cơng ty con ở nước ngồi)

- MNC có thể thâm nhập thị trường nước ngoài bằng cách

lập mới hoàn tồn các cơ sở kinh doanh (cơng ty con, chi

nhánh cơng ty).Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH5. Cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trên thị trường quốc tế

• Cơ hội trên thị trường quốc tế

Cơ hội đầu tưCơ hội tài trợ• Rủi ro có thể gặp phải

Rủi ro do biến động tỷ giáRủi ro do nền kinh tế nước ngồiRủi ro chính trịLương Minh HàTài chính công ty đa quốc giaHVNH5. Cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trên thị trường quốc tế

• Các loại rủi ro tác động như thế nào đến MNC?

-Rủi ro tỷ giá: tác động tới giá trị chuyển đổi dòng tiền và

cầu hàng hóa ở nước ngồi.

-Rủi ro kinh tế: tác động tới doanh thu của MNC thông qua

thay đổi cầu hàng hóa ở nước ngồi.

- Rủi ro chính trị: tác động bởi chính phủ nước sở tại khi

đầu tư trực tiếp nước ngồiLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp kinh doanh quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×