Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bỏ phiếu/biểu quyết đa số: khi nào nó vận hành

Bỏ phiếu/biểu quyết đa số: khi nào nó vận hành

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bỏ phiếu/biểu quyết đa số:

khi nào nó vận hành

 Biểu quyết đa số không phải lúc nào cũng là phương tiệnthống nhất để tổng hợp sở thích.

 Để có sự thống nhất, một sự tổng hợp phải đáp ứng 3 mục

tiêu:

Sự vượt trội: Nếu như một sự lựa chọn được ưa chuộng bởi

các cử tri, thì sự lựa chọn này chính là quyết định xã hội.

Tính bắt cầu: Những lựa chọn phải thỏa mãn tính hợp lý

của tốn học.

Sự độc lập của những thay thế bất hợp lý : Một sự đưa vào

lựa chọn thứ ba không làm thay đổi thứ hạng của 2 lựa

chọn đầu tiên.Bỏ phiếu/biểu quyết đa số:

khi nào nó vận hành

 Với các điều kiện này, bỏ phiếu đa số chỉ cóthể tạo ra sự thống nhất của các sở thích các

nhân nếu như các sở thích được giới hạn

theo một hình thức nào đó.

 Bảng 1 cho thấy tình huống: khi nào bỏ

phiếu theo đa số vận hành .A town is deciding on education taxes (and

Consider

pair-wise

voting:

High

Since

Medium

High

vs

Mvs

Medium:

vs

has

Low:

Low:

beaten

Parents

Parents

Parents

both

spending). There are 3 possibilities:

high,

High

vs

Low,

High

vs

Table 1

Hand

vote

and

Young

L,

for

M

H,isvote

the

for

overall

M,

&

medium, and low spending. There

are

also

3Elderly

Finally,

Theirthe

preferences

“young couples”

are for

do

Medium,

Medium

winner

Young

Elderly

Youngand

in

vote

vote

vote

this

for

for

for

case.

M.

L.

L. vs

groups,

represented

in

equal

proportions.

Majority

voting

delivers

a

consistent

outcome

the

preferences

the and do

The preferences of While

parents

are

medium

not haveof

spending,

kids

then

notlow,

want

then

to M

Low.2-1.

L wins

wins

2-1.

elderly

are exactlypay

opposite.

for high spending, then

medium

high taxes

high.

right now.

Types

of voters

spending, then low spending.

Preference

Parents

Elders

Young

rankings

Couples

FirstHLMSecondMMLThirdLHHBỏ phiếu/biểu quyết đa số:

khi nào nó khơng vận hành

 Bảng 2 cho thấy một kịch bản khác, ở đó bỏphiếu theo đa số không vận hành .Table 2Majority votingAssuming

Private

AThus,

town is

parents,

their

again

that

ordering

doesn’t

deciding

first and

ishappen,

onlow,

foremost,

education

then

however,

high,

taxes

want

High

There

High

Medium

Consider

This

vs

is

vs

Hmmm

Low:

no

violates

Medium:

vs

clear

pair-wise

Low:

Onlywinner.

the

“public

Only

Only

low

private

(and

taxes

spending).

parents

so they

then

want

can

The

medium.

high

elderly

afford

quality

have

to sent

been

public

their

Young

private

voting:

transitivity

parents”

L is preferred

Marrieds

parents

High

vote

assumption

vs

for

for

vote

toLow,

L,

H.for

L

so

replaced kids

with “private

toeducation.

private

parents.”

schools.

The

other

2H,

High

and

HM,

isvs

leads

M

so

preferred

wins

wins

Medium,

H wins

to

2-1.

2-1.

cycling.

to

2-1.

M.

and

groups

are the a

same

as

before.

doesn’t

deliver

consistent

M

Medium

is preferred

vs Low.

to L.outcomeTypes of voters

Preference

rankingsParentsPrivate

ParentsYoung

CouplesFirstHLMSecondMHLThirdLMHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bỏ phiếu/biểu quyết đa số: khi nào nó vận hành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×