Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU

GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Table 5Control-Benefit Analysis of Highway Construction

Project

Quantity

CostBenefit

sPrice or

ValueAsphalt1 million bags$100/bagLabor1 million

hours½ at $20/hr

½ at $5/hrMaintenance$10

million/year7% disc.

rateTotal

$100.0 m

$12.5 m

$143.0 mFirst-year cost:$112.5

mTotal cost over time:$255.5

mDriving time

speed500,000 hours $17/hrLives saved5 lives$7

million/lifeFirst-year benefit:$8.5 m

$35.0 m

$43.5 mGẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU

 Bởi vì lợi ích lớn hơn chi phí, chúng ta khuyếnnghị chính phủ nên đeo đuổi dự án.

 Tuy nhiên, chính phủ nên xem xét thêm một yếu

tố: chi phí ngân sách huy động vốn để tài trợ dự

án .

 Các nhà kinh tế giả sử chi phí hiệu quả, tổn thất

xã hội thấp để tài trợ chi tiêu. Nếu như chi phí

hiệu quả huy động vốn q cao, thì dự án cơng

khơng thể chấp nhận.Chi phí ngân sách

 Mặc dù, chúng ta khuyến nghị chính phủnên đeo đuổi dự án vì lợi ích lớn hơn chi

phí, nhưng trong thực tế chính phủ còn

đương đầu khó khăn ngân sách giới hạn .

 Chính phủ nên đánh giá chi phí huy động

vốn cho dự án .

 Điềunày liên quan đến chi phí hiệu quả và

chi phí tổn thất xã hội .

 Chi phí này nên đưa vào trong tính tốn .Những vấn đề khác trong phân tích chi

phí và lợi ích

 Có một vấn đề khác trong phân tích chi phívà lợi ích.

 Có một số tính trùng và quan tâm tái phân

phối .Những vấn đề khác trong phân tích chi

phí và lợi ích

 Lỗi tính trùng bao gồm:

 Tínhlợi ích thứ cấp .

 Tính lao động chí phí hay lợi ích .

 Tính trùng 2 lần .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×