Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Hiệu quả xã hội

CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Hiệu quả xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Hiệu quả xã hội

 Thặng dư tiêu dùng (Consumer surplus)là lợi ích mà người tiêu dùng nhận được

từ việc tiêu dùng hàng hóa, vượt quá số

tiền mà họ thanh toán

 Mỗi một điểm trên đường cầu thể hiện

tính sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng

để có được một lượng hàng hóa nhất định

 Hình 22

Tài chính cơng78PMSupply

curve of

moviesP*Demand

curve for

movies0

Hình 2212Q*Thặng dư người tiêu dùngQMCÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Hiệu quả xã hội

 Thặng dư tiêu dùng được quyết địnhbởi giá thị trường và độ do dãn cầu :

 Nếucầu không co dãn, đường cầu

thẳng đứng thì thặng dư cao hơn .

 Nếu cầu co dãn, thặng dư thấp hơn .

 Hình 23Tài chính cơng80PMSupply

curve of

moviesP*Demand

curve for

movies0

Hình 2312Q*Thặng dư tiêu dùng và cầu không co dãnQMCÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Hiệu quả xã hội

 Thặng dư người sản xuất (Producersurplus) là lợi nhuận thu được từ việc bán

sản phẩm vượt quá so với chi phí .

 Mỗi một điểm trên đường cung phản ảnh

chi phí biên sản xuất sản phẩm .

 Hình 24Tài chính cơng82PMSupply

curve of

moviesP*Demand

curve for

movies0

Hình 2412Q*Thặng dư người sản xuấtQMCÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Hiệu quả xã hội

 Tương tự như thặng dư tiêu dùng, thặngdư sản xuất được quyết định bởi giá thị

trường và co dãn cung .

 Cungkhơng co dãn, đường cung càng thẳng

đứng thì thặng dư người sản xuất càng cao .

 Cung co dãn, thì thặng dư người sản xuất

thấp .Tài chính cơng84CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Hiệu quả xã hội

 Tổng thặng dư xã hội hay gọi là hiệuquả xã hội là tổng thặng dư người

sản xuất và người tiêu dùng .

 Hình 25Tài chính cơng85PMSupply

curve of

moviesP*Demand

curve for

movies0

Hình 251

Thặng dư xã hộiQ*QMCÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

Cạnh tranh làm tối đa hóa phúc lợi xã hội

 Định lý cơ bản thứ nhất của kinh tế học phúclợi cho rằng trong điều kiện cân bằng cạnh

tranh, ở đó cung cầu bằng nhau thì tối đa hóa

hiệu quả xã hội .

 Bất kỳ số lượng nào khác Q* đềiu làm giảm

hiệu quả xã hội hoặc quy mô chiếc bánh kinh

tế .

 Hãy xem xét sự giới hạn giá cả hàng hóa P´
 Hình 26

Tài chính cơng87PMSupply

curve of

moviesP*Demand

curve for

movies

Hình 26Q*Tổn thất từ kiểm sốt giá sànQMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÂN BẰNG VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI Hiệu quả xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×