Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cân bằng và phúc lợi xã hội Co dãn đường cầu

Cân bằng và phúc lợi xã hội Co dãn đường cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cân bằng và phúc lợi xã hội

Co dãn đường cầu

 Ví dụ, một sự gia tăng giá phim ảnh từ $8đến $12: gia tăng 50% giá cả .

 Nếu như số lượng phim ảnh được mua giảm

xuống từ 6 đến 4, tức là giảm 33% số lượng

nhu cầu.

 Độco dãn của cầu là -0.67. Độ co dãn cầu có đặc điểm:

 Sốâm.

 Khơng là hằng số cố định .

Tài chính công60Cân bằng và phúc lợi xã hội

Co dãn đường cầu

 Khi đường cầu thẳng đứng (vertical demandcurve)

Độ co dãn bằng zero— số lượng không thay đổi khi thăng

hay giảm.

 Không co dãn hoàn toàn (Perfectly inelastic)

 Khi đường cầu nằm ngang

Độ co dãn cầu là âm vô cực (negative infinity) —số lượng

tiến đến vô cực cho dù một sự thay đổi nhỏ của giá cả .

 Co dãn hồn tòan (Perfectly elastic)

 Hình 20 minh chứng .

Tài chính cơng61PMInelastic demand

curve for moviesPM,3

PM,2

Elastic demand

curve for moviesPM,1QM,3

Hình 20QM,2QM,1QMCầu co dãn hồn tồn và khơng co dãn hồn tồnCân bằng và phúc lợi xã hội

Co dãn đường cầu

 Nói chung, độ co dãn = thay đổi % trongbiến số phụ thuộc chia cho thay đổi %

biến số độc lập

∆Y

Y

ε =

∆X

X

 Ví dụ, Y thường là số lượng cầu hay cung,trong khi X có thể giá cả hay thu nhập

Tài chính cơng63Cân bằng và phúc lợi xã hội

Đường cung

 Đường cung biểu thị mối quan hệ giữa giácả và số lượng hàng hóa cung cấp .

 Đườngcung liên quan đến tối đa hóa lợinhuận.

 Hàm sản xuất (production function) đolường sự ảnh hưởng của các yếu tố đầu

vào đến mức độ đầu ra của doanh nghiệp .Tài chính cơng64Cân bằng và phúc lợi xã hội

Đường cung

 Giả sử có 2 yếu tơ đầu vào, lao động ( L) vàvốn (K). Nói chung hàm sảm xuất của phim

ảnh làQM= f (LM,KM) Đó là số lượng phim ảnh được sản xuất liếnquan đến số lượng lao động và vốn đem dùng

để sản xuất

 Tương tự, có hàm sản xuất CDs.

Tài chính cơng65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cân bằng và phúc lợi xã hội Co dãn đường cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×