Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích và đường bàng quang

Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích và đường bàng quang

Tải bản đầy đủ - 0trang

QCD

(quantity of

CDs)

A2CB10

Hình 112Tập hợp các nhóm hàng hóa khác nhauQM (quantity

of movies)Tối đa hóa thỏa dụng:

Sở thích và đường bàng quang

 Một hàm thỏa dụng (utility function) đượcbiểu thị theo cơng tốn học U = f(X1, X2, X3,

…)

 Trongđó X1, X2, X3 …là những hàng hóa tiêu

dùng của các cá nhân

 Và f(•) là hàm số tốn học .Tài chính cơng7Tối đa hóa thỏa dụng:

Sở thích và đường bàng quang

 Một trong công thức của hàm thỏa dụng làU(QM,QC) = QMQC, trong đó QM = số lượng

của phim ảnh và QC = số lượng đĩa CDs.

 Kết hợp {1, 2} (bundle A) và {2,1} (bundle

B) ta có đường đẳng dụng IC1

 Kết hợp {2, 2} (bundle C) ta có đường đẳng

dụng IC2

 Hình 2 minh chứng điều này .

Tài chính cơng8QCD

(quantity of

CDs)

A2CB1IC2

IC10

Hình 212QM (quantity

of movies)Thỏa dụng từ những nhóm hàng hóa khác nhauTối đa hóa thỏa dụng:

Sở thích và đường bàng quang

 Đường đẳng dụng được hình thành nhưthế nào?

 Nó tập hợp các sở thích/mức thỏa dụng

về các loại hàng hóa QM, QC .Tài chính cơng10Tối đa hóa thỏa dụng:

Thỏa dụng biên

 Thỏa dụng biên (Marginal utility ) là sựtăng thêm mức thỏa dụng từ việc tiêu

dùng thêm một đơn vị hàng hóa .

 Thỏa dụng giảm dần (Diminishing

marginal utility) nghĩa là mỗi đơn vị tăng

thêm nhưng không làm cho cá nhân tốt

hơn so với đơn vị trước đó (means each

additional unit makes the individual less

happy than the previous unit) .

Tài chính cơng11tu

h

tKTối đa hóa thỏa dụng:

Thỏa dụng biên Với hàm thỏa dụng cho trước, U =

QMQC,thì thỏa dụng biên là :

M UQM∂U

=

= Q

∂Q MC Vị dụ hãy lấy từng phần từ hàm thỏadụng của QM để xác lập mức thỏa dụng

biên của sản phẩm phim ảnh .

Tài chính công12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tối đa hóa thỏa dụng: Sở thích và đường bàng quang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×