Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HP ĐỒNG FUTURE NGOẠI HỐI

HP ĐỒNG FUTURE NGOẠI HỐI

Tải bản đầy đủ - 0trang

VÍ DỤ VỀ HP ĐỒNG FUTURE

PESO MEXICO USD/MXN

Kỳ

hạnMởCaoThấpĐón

gThay

đổiCaoThấpMarch.

1095

3.

1098

8.

1093

0.

1095

8-.

.

1100 0977034.481June.

1079

0.

1079

5.

1077

8.

1077

3-.

.

1080

09730

03.405Sept.

1061

5.

1061

5.

1061

0.

1057

3-.

.

1061

09930

51.481Mỗi hợp đồng trò giá 500.000 peso

33

còn

để

ngỏNẮM VỊ THẾ “SHORT”

Quang là một nhà kinh doanh ngoại

hối. Anh tin rằng đồng peso sẽ giảm

giá so với USD từ đây cho đến tháng

ba. Do đó, anh muốn bán peso để mua

lại nó khi peso mất giá hơn.

Điều đó có nghóa là anh ta đã nắm

vò thế “short” bằng cách bán theo giá

hiện tại của thò trường cái mà anh ta

không có để sau đó mua lại với giá

mà anh ta nghó rằng sẽ thấp hơn.

34Bằng cách sử dụng bản yết giá ở phiá

trên, nhà kinh doanh ngoại hối bán một

hợp đồng kỳ hạn tháng ba. Hợp đồng trò

giá 500.000 peso với giá đóng cửa là

0,10958 USD/MXN

Vào thời điểm đến hạn, chúng ta có thể

tính vò thế của Quang, giả sử với tỷ giá

giao ngay là 0,0950 USD/MXN giá trò của vò

thế “short” (với dấu -)= -số tiền danh

nghóa x (spot – future)

= - 500.000 x (0,09500 USD/MSN – 0,10958

USD/MXN)

= 7.290 USD

35NẮM VỊ THẾ “LONG”Nếu dự báo của Quang là theo chiều ngược

lại có nghóa là đồng peso sẽ lên giá so với

USD, anh ta sẽ mua đồng peso để nắm vò thế

“Long” với tỷ giá 0,10950 USD/MXN. Quang sẽ

bán lại chúng với một tỷ giá cao hơn như

mong đợi vào thời điểm đến hạn thanh toán.

Giả sử, tỷ giá spot vào tháng ba là 0,1100

Giá vò thế “long” (dấu +)

= số tiền danh nghóa x (spot – future)

= 500.000 x (0,1100-0,10958)

= 210 USD36Nhưng giả sử chính quyền Mexico ra

một quyết đònh gây lo ngại cho thò

trường và làm cho đồng peso giảm

mạnh thay vì tăng giá, chẳng hạn

xuống còn 0,0800 USD/MXN

Vò thế của nhà kinh doanh ngoại hối

bây giờ còn:

Giá trò = 500.000 MXN x (0,0800

USD/MXN – 0,10958 USD/MXN) = - 14.700

Nhaø kinh doanh bò lỗ!

375. QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ

Quyền chọn tiền tệ là hợp đồng qua đó,

người mua nó có quyền, nhưng không có

nghóa vụ, mua hoặc bán một số tiền với

một giá đã xác đònh trước, trong một

khoản thời gian đã thoả thuận trước cho

đến lúc đáo hạn. Người nắm quyền chọn

do đó có một sự lựa chọn thực hiện hay

không thực hiện quyền chọn.Thiệt hại duy nhất trong trường hợp không

thực hiện hợp đồng chỉ là mất đi một

khoản phí hay là giá trò của quyền chọn.

38Có hai loại quyền chọn: mua (call)

và bán (put)

Người mua quyền chọn là người:

giữ hợp đồng (holder)Người bán quyền chọn (writer)

buộc phải thực hiện hợp ñoàng39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HP ĐỒNG FUTURE NGOẠI HỐI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×